[Odpowiedzialność administracyjna zarządzającego ASI] - Art. 229a. - Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi... - Dz.U.2022.1523 t.j. - OpenLEX

Art. 229a. - [Odpowiedzialność administracyjna zarządzającego ASI] - Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1523 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  229a.  [Odpowiedzialność administracyjna zarządzającego ASI]
1. 
W przypadku gdy zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia narusza przepisy prawa lub regulacje wewnętrzne, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI, przekracza zakres zezwolenia lub narusza interes inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI, Komisja może, w drodze decyzji:
1)
ograniczyć zakres wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi w zakresie strategii inwestycyjnych, które mogą stosować alternatywne spółki inwestycyjne, którymi zarządza lub może zarządzać ten zarządzający ASI, albo
2)
cofnąć zezwolenie, albo
3)
nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5 000 000 zł, albo
4)
zastosować łącznie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 3 albo w pkt 2 i 3.
2. 
W przypadku gdy zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI narusza przepisy prawa lub uzyskał wpis do rejestru zarządzających ASI na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów zaświadczających nieprawdę, Komisja może, w drodze decyzji:
1)
wykreślić zarządzającego ASI z rejestru zarządzających ASI albo
2)
nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5 000 000 zł, albo
3)
zastosować łącznie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.
3. 
W odniesieniu do wewnętrznie zarządzających ASI nie stosuje się sankcji określonej w ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł na członka zarządu zarządzającego ASI odpowiedzialnego za zaistniałe naruszenie. Sankcja ta może być zastosowana łącznie z sankcją, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 albo 2 albo w ust. 2 pkt 1.
4. 
Przepisy art. 228 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
5. 
Przed podjęciem decyzji o ograniczeniu zakresu wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi albo cofnięciu zezwolenia zarządzającemu ASI prowadzącemu działalność na podstawie zezwolenia, który zarządza unijnym AFI, Komisja zasięga opinii właściwego organu państwa macierzystego unijnego AFI.