Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.42.233

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1965 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 września 1963 r.
w sprawie funduszu zakładowego na rok 1965 w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu. 1

Na podstawie art. 2 ust. 3 i 4 oraz art. 4 i 5 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 13, poz. 78) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie dotyczy przedsiębiorstw przemysłowych zgrupowanych w Zjednoczeniu Przemysłu Cukrowniczego.
§  2. Przedsiębiorstwa, o których mowa w § 1, dokonują odpisów na fundusz zakładowy na zasadach i według stawek podanych w załączniku do rozporządzenia.
§  3. Łączna kwota wypłat na cele, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 13, poz. 78), nie może przekroczyć 8,5% osobowego funduszu płac pracowników wykonanego przez przedsiębiorstwo w roku sprawozdawczym.
§  4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym rozporządzeniem mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1961 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 8, poz. 50).
§  5. 2 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1965 r.

ZAŁĄCZNIK 3

ODPISY NA FUNDUSZ ZAKŁADOWY W PRZEDSIĘBIORSTWACH ZGRUPOWANYCH W ZJEDNOCZENIU PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

1. Przez planowany osobowy fundusz płac rozumieć należy planowany skorygowany osobowy fundusz płac. Łączna kwota skorygowanych planowanych rocznych funduszów płac poszczególnych przedsiębiorstw nie może być wyższa od globalnego limitu rocznego osobowego funduszu płac zatwierdzonego dla przemysłu cukrowniczego na rok 1965.
2. Przez planowaną oraz rzeczywistą akumulację rozumieć należy akumulację obliczoną od produkcji towarowej, na którą składa się ilość produkcji wytworzonej w przedsiębiorstwie zarówno z buraków cukrowych pochodzących z własnej kontraktacji, jak i otrzymanych w ramach przerzutów z innych przedsiębiorstw - z uwzględnieniem wyników działalności pozaoperacyjnej, oraz ze sprzedaży towarów i materiałów.
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy Wytwórni Alkoholu Bezwodnego, Rafinerii Soli Potasowych oraz Wytwórni Lodu Suchego Cukrowni Chełmża, Wytwórni Rozpuszczalników i Cytrynianu Wapnia oraz Warsztatów Mechanicznych Cukrowni Racibórz, Wytwórni Rozpuszczalników Cukrowni Przeworsk, Wytwórni Cukierków Cukrowni Lublin oraz Wytwórni Noży Dyfuzyjnych we Włochach. Przez planowaną oraz rzeczywistą akumulację w wyżej wymienionych jednostkach rozumieć należy akumulację ze sprzedaży produkcji i usług z uwzględnieniem wyników działalności pozaoperacyjnej oraz ze sprzedaży towarów i materiałów.
4. Za podstawę porównawczą (bazę) dla obliczenia zasadniczego i dodatkowego funduszu zakładowego przedsiębiorstwo przyjmuje akumulację obliczoną przy uwzględnieniu wykonanej w 1964 r. produkcji cukru po koszcie i cenach jednostkowych rzeczywistych, realizowanych w kampanii 1964 r., w warunkach planu na rok 1965. Łączna produkcja cukru w 1964 r., przyjęta przez przedsiębiorstwa przy obliczaniu podstawy porównawczej (bazy), wynosi w skali Zjednoczenia 1.450.000 ton.
5. Niezależnie od korekt przewidzianych w art. 6 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 13, poz. 78) przy obliczaniu funduszu zakładowego w przemyśle cukrowniczym koryguje się ponadto:
1) przy określaniu podstawy porównawczej (bazy):

- jednostkowy koszt rzeczywisty w kampanii 1964 r. o kwotę w wysokości różnicy kosztów stałych na jednostkę wyrobu przy produkcji planowanej na 1964 r. i przy produkcji wykonanej w 1964 r.;

2) przy określaniu podstawy porównawczej (bazy) oraz poprawy wyniku:

- akumulację:

a) o różnice dodatnie i ujemne z tytułu zmian zawartości cukru w burakach cukrowych,

b) o skutki finansowe zmiany planowanego asortymentu cukru oraz zmiany planowanych w okresie kampanii 1965 r. przerzutów buraków.

6. Fundusz zakładowy w przedsiębiorstwie powiększa się o odpisy z tytułu:
1) odstąpienia przez przedsiębiorstwo w ramach przerzutów buraków cukrowych na rzecz innego przedsiębiorstwa - w wysokości 3 zł za tonę buraków odstąpionych w ramach przerzutów;
2) przebielenia cukru surowego i cukrów żółtych pochodzących z importu - w wysokości 20 zł za tonę cukru białego otrzymanego z przebielenia;
3) wyprodukowania cukru rafinowanego i cukru FG - odpowiadającego wymaganiom eksportowym po 20 zł za tonę;
4) polepszenia jakości cukru białego kryształu zwykłego przy uzyskaniu zabarwienia:

poniżej 0,7° do 0,6° Stammera - w wysokości 2 zł za tonę,

poniżej 0,6° do 0,5° Stammera - w wysokości 4 zł za tonę,

poniżej 0,5° do 0,4° Stammera - w wysokości 6 zł za tonę,

poniżej 0,4° Stammera - w wysokości 8 zł za tonę;

5) polepszenia jakości cukru surowego przeliczonego według Rdt - w wysokości 2 zł za tonę przy uzyskaniu powyżej 93,5° Rdt do 94,0° Rdt, w wysokości 5 zł za tonę przy uzyskaniu powyżej 94,0° Rdt;
6) wyprodukowania mączek paszowych - w wysokości 100 zł za tonę mączki;
7) wyprodukowania suszu buraków i suszu cykorii odpowiadającego wymaganiom eksportowym - po 10 zł za tonę;
8) 50% zysku osiągniętego od zrealizowanych nie planowanych dodatkowych usług nieprzemysłowych oraz dodatkowej produkcji - pod warunkiem uprzedniego zatwierdzenia tych usług i produkcji przez Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego.
7. Fundusz zakładowy w przedsiębiorstwie zmniejsza się w razie:
1) gorszej jakości cukru kryształu zwykłego przy uzyskaniu stopnia zabarwienia:

powyżej 1,0° do 1,2° Stammera - o 2 zł za tonę,

powyżej 1,2° Stammera - o 4 zł za tonę;

2) gorszej jakości cukru surowego wyliczonej według Rdt:

poniżej 93° Rdt - o 3 zł za każdą tonę cukru.

1 Tytuł:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 1964 r. w sprawie funduszu zakładowego w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu (Dz.U.64.30.191) z dniem 1 stycznia 1964 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 lipca 1965 r. w sprawie funduszu zakładowego na rok 1965 w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu (Dz.U.65.34.219) z dniem 1 stycznia 1965 r.

2 § 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 1964 r. w sprawie funduszu zakładowego w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu (Dz.U.64.30.191) z dniem 1 stycznia 1964 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 lipca 1965 r. w sprawie funduszu zakładowego na rok 1965 w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu (Dz.U.65.34.219) z dniem 1 stycznia 1965 r.

3 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 1964 r. w sprawie funduszu zakładowego w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu (Dz.U.64.30.191) z dniem 1 stycznia 1964 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 lipca 1965 r. w sprawie funduszu zakładowego na rok 1965 w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu (Dz.U.65.34.219) z dniem 1 stycznia 1965 r.