Fundusz Wczasów Pracowniczych Komisji Centralnej Związków Zawodowych w Polsce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.9.48

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1949 r.

USTAWA
z dnia 4 lutego 1949 r.
o Funduszu Wczasów Pracowniczych Komisji Centralnej Związków Zawodowych w Polsce.

Tworzy się Fundusz Wczasów Pracowniczych Komisji Centralnej Związków Zawodowych, zwany w dalszych artykułach "Funduszem".

Fundusz jest osobą prawną prawa publicznego. Siedzibą Funduszu jest m. st. Warszawa.

Do zakresu działania Funduszu należy:

a)
organizowanie wypoczynków dla pracowników w okresie urlopów wypoczynkowych oraz w czasie wolnym od pracy,
b)
organizowanie i prowadzenie domów wypoczynkowych, obozów wędrownych, sportowo-wycieczkowych i wycieczek,
c)
prowadzenie i popieranie badań naukowych w zakresie organizacji wczasów,
d)
tworzenie instytucji pomocniczych, związanych z organizowaniem wczasów,
e)
prowadzenie akcyj kulturalno-oświatowych w ramach organizacyjnych wczasów,
f)
współpraca z urzędami i instytucjami krajowymi, współdziałającymi w organizowaniu wczasów,
g)
współpraca z instytucjami zagranicznymi o pokrewnym zakresie działania, łącznie z przeprowadzaniem wymiany osób, korzystających z wczasów.

Władzami Funduszu są:

1)
Rada Funduszu,
2)
Naczelna Dyrekcja Funduszu,
3)
terenowe organy Funduszu.
1.
Rada Funduszu jest organem uchwalającym, nadzorującym i kontrolującym.
2.
Rada Funduszu składa się z przewodniczącego oraz członków.
3.
Przewodniczącym Rady Funduszu jest jeden spośród delegatów (ust. 4 lit. a), wyznaczony przez Komisję Centralną Związków Zawodowych.
4.
Członkami Rady Funduszu są:
a)
dwaj delegaci Komisji Centralnej Związków Zawodowych,
b)
po jednym delegacie Ministrów: Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu i Handlu, Skarbu, Administracji Publicznej oraz Rady Państwa,
c)
po jednym delegacie zarządów głównych spośród siedmiu związków zawodowych, wskazanych uchwałą Komisji Centralnej Związków Zawodowych,
d)
delegat zarządu głównego Związku Młodzieży Polskiej.
1.
Naczelna Dyrekcja Funduszu jest powoływana i zwalniana przez Komisję Centralną Związków Zawodowych na wniosek Rady Funduszu.
2.
Plany działalności Naczelnej Dyrekcji Funduszu, a w szczególności plany finansowo-gospodarcze Funduszu, zatwierdza Komisja Centralna Związków Zawodowych na wniosek Rady Funduszu.

Terenowe organy Funduszu mogą być tworzone na podstawie uchwał Rady Funduszu, zatwierdzonych przez Komisję Centralną Związków Zawodowych.

STATUT FUNDUSZU.

1.
Statut Funduszu określi szczegółowo zakres działania, sposób powoływania i organizację wszystkich władz Funduszu oraz sposób prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości.
2.
Statut Funduszu uchwala Komisja Centralna Związków Zawodowych. Statut nabiera mocy obowiązującej po zatwierdzeniu przez Ministra Pracy i Opieki Społecznej.

MAJĄTEK, śRODKI FINANSOWE I PRZYWILEJE FUNDUSZU.

1.
Majątek, stanowiący własność Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych, może być Funduszowi przekazany na jego potrzeby w zarząd i użytkowanie w trybie, przewidzianym w obowiązujących przepisach, a w ich braku - w drodze uchwały Rady ministrów.
2.
Majątek nieruchomy, stanowiący własność Skarbu Państwa, a będący w zarządzie i użytkowaniu Funduszu, wykazywany jest w aktywach Funduszu, jak gdyby stanowił jego własność.
3.
Zbycie i obciążenie majątku nieruchomego, stanowiącego własność Funduszu, wymaga zgody Komisji Centralnej Związków Zawodowych, powziętej na wniosek Rady Funduszu.

Środki finansowe Funduszu składają się z:

a)
własnych dochodów Funduszu,
b)
dochodów z mienia przekazanego Funduszowi w zarząd i użytkowanie,
c)
dotacji i subwencji,
d)
opłat pracodawców,
e)
opłat pracowników za korzystanie z usług i urządzeń Funduszu,
f)
dopłat Skarbu Państwa.
1.
Wysokość opłat pracowników oraz tryb i warunki zwalniania od tych opłat określa uchwała Komisji Centralnej Związków Zawodowych, zatwierdzona przez Radę Ministrów.
2.
Wysokość opłat pracodawców ustala na wniosek Komisji Centralnej Związków Zawodowych Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.
3.
Dopłaty Skarbu Państwa ustalane są corocznie w budżecie państwowym.

Fundusz posiada wyłączność prowadzenia dotowanych ze środków publicznych wczasów urlopowych dla członków Związków Zawodowych na obszarze całego Państwa.

1.
Fundusz jest wolny od podatku dochodowego i obrotowego.
2.
Domy wypoczynkowe, znajdujące się we władaniu Funduszu, nie podlegają postanowieniom dekretu z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 259) z późniejszymi zmianami.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.

1.
Wszelkie władze, urzędy, instytucje oraz przedsiębiorstwa państwowe i samorządowe, jak również spółdzielnie, instytucje społeczne, organizacje gospodarcze i związki zawodowe, mające w swojej administracji domy wypoczynkowe i wszelkie urządzenia wczasowe, objęte ogólną akcją wczasów pracowniczych i korzystające z dotacji Funduszu Wczasów Pracowniczych lub innych dotacji ze środków publicznych, przekażą Funduszowi nieodpłatnie w zarząd i użytkowanie administrowane przez siebie domy i inne urządzenia wczasowe wraz z ich całym inwentarzem.
2.
Przekazywanie wymienionych w ust. 1 domów i urządzeń wczasowych odbywać się będzie według kolejności, ustalonej przez Fundusz.
3.
Przekazywanie majątku państwowego odbywać się będzie w trybie art. 9.
4.
Szczegółowe przepisy o przekazaniu majątku, o którym mowa w niniejszym artykule, określi rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej oraz właściwym ministrom.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.