[Inne koszty pokrywane ze środków Funduszu Solidarnościowego] - Art. 8. - Fundusz Solidarnościowy. - Dz.U.2020.1787 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Inne koszty pokrywane ze środków Funduszu Solidarnościowego] - Fundusz Solidarnościowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1787 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 29 października 2022 r.
Art.  8.  [Inne koszty pokrywane ze środków Funduszu Solidarnościowego]
1. 
Ze środków Funduszu pokrywane są również:
1)
koszty poboru obowiązkowych składek na Fundusz, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2;
2)
zwroty nadpłat z tytułu daniny solidarnościowej;
3)
koszty obsługi zadań, o których mowa w art. 6 pkt 2 i 3, oraz programów, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 5, w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2,5% środków przekazanych na realizację tych zadań oraz programów;
4)
koszty obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych Funduszu;
5)
odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań pokrywanych z Funduszu;
6)
koszty związane z dochodzeniem zwrotu i egzekucji środków Funduszu.
2. 
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, na wniosek właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przekazuje na rachunek bankowy urzędu skarbowego środki z Funduszu niezbędne do realizacji zwrotu nadpłaty, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.