Art. 36. - Fundusz Solidarnościowy. - Dz.U.2020.1787 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - Fundusz Solidarnościowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1787 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 29 października 2022 r.
Art.  36. 
1. 
W latach 2019-2028 maksymalny limit wydatków będących skutkiem finansowym ustawy wynosi łącznie 32 244 tys. zł, z tego:
1)
w części 44 - Zabezpieczenie społeczne w:
a)
2019 r. - 750 tys. zł,
b)
2020 r. - 1750 tys. zł,
c)
2021 r. - 1750 tys. zł,
d)
2022 r. - 1750 tys. zł,
e)
2023 r. - 1750 tys. zł,
f)
2024 r. - 1750 tys. zł,
g)
2025 r. - 1750 tys. zł,
h)
2026 r. - 1750 tys. zł,
i)
2027 r. - 1750 tys. zł,
j)
2028 r. - 1750 tys. zł;
2)
w części 85 - Województwa w:
a)
2019 r. - 1488 tys. zł,
b)
2020 r. - 1584 tys. zł,
c)
2021 r. - 1584 tys. zł,
d)
2022 r. - 1584 tys. zł,
e)
2023 r. - 1584 tys. zł,
f)
2024 r. - 1584 tys. zł,
g)
2025 r. - 1584 tys. zł,
h)
2026 r. - 1584 tys. zł,
i)
2027 r. - 1584 tys. zł,
j)
2028 r. - 1584 tys. zł.
2. 
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków zostanie zastosowany mechanizm korygujący, polegający na zmniejszeniu kosztów rzeczowych, związanych z obsługą realizacji zadań wynikających z ustawy.
3. 
Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitów wydatków jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
4. 
Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, w zakresie części budżetowej 44 - Zabezpieczenie społeczne jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, a wojewodowie w zakresie części budżetowej 85 - Województwa.