[Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy] - Art. 2. - Fundusz Solidarnościowy. - Dz.U.2020.1787 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy] - Fundusz Solidarnościowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1787 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 29 października 2022 r.
Art.  2.  [Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy]

Ilekroć w ustawie jest mowa o osobie niepełnosprawnej - oznacza to osobę niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875).