[Nadzór, kontrola, koordynacja wykonania zadań finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego] - Art. 16. - Fundusz... - Dz.U.2020.1787 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - [Nadzór, kontrola, koordynacja wykonania zadań finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego] - Fundusz Solidarnościowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1787 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 29 października 2022 r.
Art.  16.  [Nadzór, kontrola, koordynacja wykonania zadań finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego]
1. 
W przypadku realizacji zadań w trybie naboru wniosków lub w trybie otwartego konkursu ofert minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwy minister lub Narodowy Fundusz Zdrowia sprawuje nadzór i kontrolę nad ich realizacją oraz koordynuje ich wykonanie.
2. 
W przypadku realizacji zadań w trybie naboru wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego wojewoda sprawuje nadzór i kontrolę nad ich realizacją, koordynuje ich wykonanie oraz sporządza sprawozdania z ich realizacji, przekazując je ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego lub właściwemu ministrowi.