[Przyznanie środków z Funduszu Solidarnościowego w trybie otwartego konkursu ofert] - Art. 14. - Fundusz Solidarnościowy. - Dz.U.2020.1787 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Przyznanie środków z Funduszu Solidarnościowego w trybie otwartego konkursu ofert] - Fundusz Solidarnościowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1787 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 29 października 2022 r.
Art.  14.  [Przyznanie środków z Funduszu Solidarnościowego w trybie otwartego konkursu ofert]
1. 
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwy minister lub Narodowy Fundusz Zdrowia zamieszcza na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o otwartym konkursie ofert.
2. 
W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert określa się:
1)
rodzaj zadań;
2)
podmioty uprawnione do złożenia oferty;
3)
wysokość środków z Funduszu przeznaczonych na realizację zadania;
4)
terminy i warunki realizacji zadań;
5)
termin i miejsce składania ofert;
6)
termin ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert;
7)
wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty;
8)
sposób złożenia oferty i dokumentów;
9)
termin dokonania wyboru ofert.
3. 
Oferta złożona w konkursie zawiera w szczególności:
1)
szczegółowy sposób realizacji zadania;
2)
termin i miejsce realizacji zadania;
3)
harmonogram działań podejmowanych w celu realizacji zadania;
4)
informację o wysokości wnioskowanej kwoty środków z Funduszu;
5)
informację o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania oraz kosztorys wykonania zadania, uwzględniający koszty administracyjne.
4. 
Termin składania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie ofert na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ust. 1.
5. 
W celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwy minister lub Narodowy Fundusz Zdrowia powołuje komisję konkursową, zwaną dalej "komisją", w składzie co najmniej trzech osób oraz wyznacza jej przewodniczącego.
6. 
Do członków komisji biorących udział w przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert oraz dokonywaniu wyboru najkorzystniejszych ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298), dotyczące wyłączenia pracownika.
7. 
Komisja może korzystać z pomocy ekspertów zewnętrznych posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
8. 
Przy ocenie ofert bierze się pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
1)
adekwatność oferty w odniesieniu do celów programu;
2)
potencjalny wpływ zadań na beneficjentów, w tym także trwałość rezultatów zadań zawartych w ofercie;
3)
zasadność wysokości wnioskowanych środków w stosunku do celu, rezultatów i zakresu zadań, które obejmuje oferta;
4)
zdolność organizacyjną podmiotu oraz przygotowanie instytucjonalne do realizacji zadań.
9. 
Przewodniczący komisji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwemu ministrowi lub Narodowemu Funduszowi Zdrowia zbiorczy protokół przebiegu konkursu ofert oraz listę rankingową ofert.
10. 
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwy minister lub Narodowy Fundusz Zdrowia zamieszcza listę zatwierdzonych ofert wraz z kwotą przyznanych środków Funduszu na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.
11. 
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwy minister lub Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje środki z Funduszu na podstawie umowy określającej w szczególności:
1)
szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki środki z Funduszu zostały przyznane, i termin jego wykonania;
2)
wysokość przyznanych środków z Funduszu;
3)
tryb płatności;
4)
termin i sposób rozliczenia przyznanych środków z Funduszu;
5)
termin zwrotu niewykorzystanej części środków z Funduszu, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania;
6)
tryb kontroli wykonania zadania, przy czym w umowie można postanowić, że kontrola będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej;
7)
warunki i sposób zmiany oraz rozwiązania umowy.
12. 
W przypadku umowy, o której mowa w ust. 11, zawieranej przez Narodowy Fundusz Zdrowia do kontroli, o której mowa w ust. 11 pkt 6, stosuje się przepisy o kontroli nad realizacją i finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
13. 
Podmioty, które otrzymały od ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwego ministra lub Narodowego Funduszu Zdrowia środki z Funduszu, są obowiązane do sporządzania i przekazywania temu ministrowi lub Narodowemu Funduszowi Zdrowia rozliczenia środków z Funduszu w zakresie rzeczowym i finansowym, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.