[Nabór i ocena wniosków; umowa o przekazanie środków z Funduszu Solidarnościowego; rozliczenie otrzymanych środków] - Art. 13.... - Dz.U.2020.1787 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Nabór i ocena wniosków; umowa o przekazanie środków z Funduszu Solidarnościowego; rozliczenie otrzymanych środków] - Fundusz Solidarnościowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1787 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 29 października 2022 r.
Art.  13.  [Nabór i ocena wniosków; umowa o przekazanie środków z Funduszu Solidarnościowego; rozliczenie otrzymanych środków]
1. 
Nabór wniosków dokonywany jest przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwego ministra lub Narodowy Fundusz Zdrowia.
2. 
Nabór wniosków, w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, dokonywany jest przez wojewodów, którzy sporządzają i przekazują listy rekomendowanych wniosków ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego lub właściwemu ministrowi.
3. 
Ogłoszenie o naborze wniosków umieszczane jest na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwego ministra lub Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w przypadku określonym w ust. 2 w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego wojewody.
4. 
Ogłoszenie o naborze wniosków określa w szczególności:
1)
rodzaj zadań;
2)
podmioty uprawnione do składania wniosków;
3)
wysokość środków z Funduszu przeznaczonych na realizację zadań;
4)
warunki przekazania środków i ich maksymalną wysokość dla danego podmiotu;
5)
termin i warunki realizacji zadań;
6)
termin i miejsce składania wniosków;
7)
termin rozpatrzenia wniosków.
5. 
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwy minister lub Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia może powołać zespół do weryfikacji wniosków lub listy rekomendowanych wniosków przekazywanych przez wojewodów.
6. 
Przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
1)
adekwatność wniosku w odniesieniu do celów programu;
2)
potencjalny wpływ zadań na beneficjentów, w tym także trwałość rezultatów zadań zawartych we wniosku;
3)
zasadność wysokości wnioskowanych środków w stosunku do celu, rezultatów i zakresu zadań, które obejmuje wniosek;
4)
zdolność organizacyjną wnioskodawcy oraz przygotowanie instytucjonalne do realizacji zadań.
7. 
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwy minister lub Narodowy Fundusz Zdrowia, a w przypadku określonym w ust. 2 - wojewoda, zamieszcza listę podmiotów, których wnioski zostały zatwierdzone, wraz z kwotą przyznanych środków z Funduszu na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.
8. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiotom, których wnioski zostały zatwierdzone, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwy minister lub Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje środki z Funduszu, na podstawie umowy.
9. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, podmiotom będącym jednostkami samorządu terytorialnego, których wnioski zostały zatwierdzone, środki z Funduszu przekazuje wojewoda, na podstawie umowy.
10. 
Umowa, o której mowa w ust. 8 i 9, określa w szczególności:
1)
szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki środki z Funduszu zostały przyznane, i termin jego wykonania;
2)
wysokość przyznanych środków z Funduszu;
3)
tryb płatności;
4)
termin i sposób rozliczenia przyznanych środków z Funduszu;
5)
termin zwrotu niewykorzystanej części środków z Funduszu, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania;
6)
tryb kontroli wykonania zadania, przy czym w umowie można postanowić, że kontrola będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej;
7)
warunki i sposób zmiany oraz rozwiązania umowy.
11. 
W przypadku umowy, o której mowa w ust. 8, zawieranej przez Narodowy Fundusz Zdrowia do kontroli, o której mowa w ust. 10 pkt 6, stosuje się przepisy o kontroli nad realizacją i finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
12. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego lub właściwy minister przekazuje środki z Funduszu na wyodrębniony rachunek urzędu wojewody, na podstawie umowy z nim zawartej.
13. 
Umowa, o której mowa w ust. 12, określa w szczególności wysokość środków oraz tryb ich przekazywania, a także sposób rozliczenia otrzymanych środków i zwrotu niewykorzystanej ich części.
14. 
Podmioty, które otrzymały od ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwego ministra lub Narodowego Funduszu Zdrowia środki z Funduszu, są obowiązane do sporządzania i przekazywania temu ministrowi lub Narodowemu Funduszowi Zdrowia rozliczenia środków z Funduszu w zakresie rzeczowym i finansowym, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.
15. 
Jednostki samorządu terytorialnego, które otrzymały środki z Funduszu, są obowiązane do sporządzania i przekazywania wojewodzie rozliczenia środków z Funduszu w zakresie rzeczowym i finansowym, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.