[Cele, nazwa i status prawny Funduszu Solidarnościowego] - Art. 1. - Fundusz Solidarnościowy. - Dz.U.2020.1787 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Cele, nazwa i status prawny Funduszu Solidarnościowego] - Fundusz Solidarnościowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1787 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 29 października 2022 r.
Art.  1.  [Cele, nazwa i status prawny Funduszu Solidarnościowego]
1. 
Fundusz Solidarnościowy, zwany dalej "Funduszem", ma na celu wsparcie:
1)
społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych;
2)
finansowe emerytów i rencistów, o którym mowa w przepisach odrębnych.
2. 
Fundusz może wspierać działania w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy, osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).
3. 
Fundusz jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.