Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2299

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132, 138, 730 i 912) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób podziału środków funduszu socjalnego, zwanego dalej "funduszem", między jego dysponentów;
2) zakres i sposoby korzystania ze świadczeń socjalnych z funduszu przez osoby uprawnione do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin, zwanych dalej "uprawnionymi";
3) rodzaje świadczeń, dysponentów środków funduszu oraz tryb przyznawania świadczeń.
§  2.  Środki funduszu mogą być przeznaczane na następujące świadczenia socjalne:
1) udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej;
2) refundację lub dopłatę do kosztów leczenia opieki paliatywno-hospicyjnej;
3) refundację lub dopłatę do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach, za pobyt

w zakładach rehabilitacyjnych;

4) refundację lub dopłatę do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego;
5) refundację lub dopłatę do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej;
6) refundację lub dopłatę do korzystania z różnych form działalności rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej.
§  3. 
1.  Dysponentami środków finansowych są kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi".
2.  Dyrektor Biura Emerytalnego Służby Więziennej dokonuje podziału środków funduszu między dysponentów, o których mowa w ust. 1, odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków na wypłatę emerytur i rent dla byłych funkcjonariuszy poszczególnych jednostek organizacyjnych, według stanu na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego.
§  4. 
1.  Świadczenia socjalne mogą być przyznane:
1) na wniosek uprawnionego;
2) na wniosek organizacji społecznej lub przedstawicielstwa emerytów i rencistów;
3) z urzędu.
2.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy dołączyć:
1) ostatni dowód otrzymanego świadczenia emerytalnego lub rentowego albo kopię ostatniej decyzji w sprawie emerytury lub renty;
2) oświadczenie uprawnionego o wysokości uzyskiwanych przez niego innych dochodów;
3) inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia socjalnego, potwierdzające obecną sytuację życiową, materialną i rodzinną uprawnionego.
3.  Wnioski, o których mowa w ust. 1, kieruje się do komórki kadrowej lub osoby wyznaczonej do załatwiania spraw kadrowych lub socjalnych w jednostce organizacyjnej.
4.  Realizacji świadczenia dokonuje właściwa komórka finansowa jednostki organizacyjnej.
5.  Wzór wniosku uprawnionego o przyznanie świadczenia socjalnego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  5.  Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń socjalnych przysługuje uprawnionym:
1) posiadającym trudne warunki materialne;
2) poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych;
3) sierotom zupełnym;
4) samotnie wychowującym dzieci;
5) ponoszącym dodatkowe koszty związane z wychowywaniem dzieci wymagających specjalnej opieki i leczenia.
§  6. 
1.  Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego rozpatruje dysponent, u którego uprawniony pełnił służbę bezpośrednio przed ustaniem stosunku służbowego lub został objęty świadczeniami socjalnymi.
2.  W przypadku zmiany miejsca zamieszkania oraz w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach uprawniony może złożyć wniosek o objęcie go świadczeniami socjalnymi do dysponenta innego niż określony w ust. 1.
3.  O sposobie rozpatrzenia wniosku właściwy dysponent, o którym mowa w ust. 2, zawiadamia uprawnionego oraz dysponenta dotychczasowego.
4.  Wzór wniosku uprawnionego o objęcie świadczeniami socjalnymi jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

.................................................................. .......................................

(imię i nazwisko) (miejscowość, data)

.................................................................

(nr PESEL)

.................................................................

(adres zamieszkania, kod pocztowy)

..................................................................

(nr emerytury lub renty)

..................................................................

(tel. kontaktowy, adres e-mail)

WNIOSEK

o przyznanie świadczenia socjalnego

Pan(i)

Dyrektor/Komendant

................................................

w.............................................

1. Proszę o udzielenie:*)

1) pomocy finansowej lub rzeczowej;

2) refundacji lub dopłaty do kosztów leczenia opieki paliatywno-hospicyjnej;

3) refundacji lub dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach, za pobyt w zakładach rehabilitacyjnych;

4) refundacji lub dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego;

5) refundacji lub dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej;

6) refundacji lub dopłaty do korzystania z różnych form działalności rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej.

_____________________________

*) Właściwe podkreślić.

Uzasadnienie wniosku:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(szczegółowe uzasadnienie może być napisane na oddzielnej kartce dołączonej do wniosku)

2. Osoby na utrzymaniu wnioskodawcy:

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Wiek

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

3. Inne źródła dochodów oraz wysokość dochodów wnioskodawcy:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

4. W przypadku przyznania świadczenia socjalnego, w formie zapomogi finansowej, proszę o przekazanie środków:

1) przelewem na rachunek bankowy nr ................................................................................... **);

2) za pomocą przekazu pocztowego (wysokość świadczenia zostanie pomniejszona o opłatę pocztową) na adres: ............................................................................................................. **);

3) do odbioru osobistego w kasie jednostki**);

4) do odbioru przez ................................................................................................... na podstawie podpisanego przeze mnie upoważnienia**).

Załączniki:

1. ................................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................................

3. ................................................................................................................................................................

4. ................................................................................................................................................................

5. ................................................................................................................................................................

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

..............................................................

(imię i nazwisko – czytelnie)***)

Sposób rozpatrzenia wniosku:

1) przyznaję świadczenie socjalne w wysokości .............................................................................................................................................................(słownie złotych ................................................................................................................)**);

2) nie przyznaję świadczenia socjalnego**).

.................................................., dnia ........................................

(miejscowość)

.............................................................................................................

(imienna pieczątka, data i podpis dysponenta)***)

________________________________________________

**) Niepotrzebne skreślić.

***) Wymagane tylko w wypadku dokumentu w formie papierowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

......................................................

(miejscowość, data)

......................................................................................

(imię i nazwisko)

......................................................................................

(jednostka organizacyjna, z której zostałem(-łam)

zwolniony(-na) na zaopatrzenie emerytalne/rentowe)*)

......................................................................................

(adres tej jednostki)

......................................................................................

(nr emerytury lub renty)

......................................................................................

(tel. kontaktowy, adres e-mail)

......................................................................................

(nr PESEL)

......................................................................................

(adres zamieszkania, kod pocztowy)

......................................................................................

(nr emerytury lub renty)

Pan(i)

Dyrektor/Komendant

......................................

w....................................

WNIOSEK

Proszę o objęcie mnie od dnia .................................................................................r. świadczeniami socjalnymi w podległej Panu(-ni) jednostce organizacyjnej Służby Więziennej.

Uzasadnienie wniosku:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

_____________________________

*) Niepotrzebne skreślić.

..................................................

(podpis – czytelnie)**)

Decyzja dysponenta .................................................................................................................................

.............................................................................

(imienna pieczątka, data i podpis dysponenta)**)

_______________________________

**) Wymagane tylko w wypadku dokumentu w formie papierowej.

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin (Dz. U. poz. 1177 oraz z 2008 r. poz. 615), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1321).