Art. 9. - [Przeznaczenie środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej nierozdysponowanych do końca roku] - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2464 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2022 r.
Art.  9.  [Przeznaczenie środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej nierozdysponowanych do końca roku]
1. 
Środki Funduszu, które nie zostały przekazane do dnia 31 grudnia danego roku na cele określone w art. 6, są pozostawiane na rachunku Funduszu w kwocie do 50 mln zł.
2. 
Środki przewyższające kwotę, o której mowa w ust. 1, są niezwłocznie odprowadzane przez dysponenta Funduszu na rachunek Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.