Art. 54. - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2464 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2022 r.
Art.  54. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia 6 , z wyjątkiem:

1)
art. 5 pkt 2 i art. 39, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;
2)
art. 5 pkt 3, art. 31 pkt 1 i 3-4, art. 38 i art. 40 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
6 Ustawa została ogłoszona w dniu 17 czerwca 2019 r.