Art. 30a. - [Kwota dopłaty stosowana od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r.] - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2464 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2022 r.
Art.  30a.  [Kwota dopłaty stosowana od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r.]
1. 
Od dnia 1 kwietnia 2020 r. dopłatę, o której mowa w art. 23 ust. 1, ustala się w kwocie nie wyższej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej.
2. 
Kwotę dopłaty, o której mowa w ust. 1, stosuje się do dnia 31 grudnia 2023 r.