Art. 3. - [Status prawny, dysponent, obsługa bankowa Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej] - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2464 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2022 r.
Art.  3.  [Status prawny, dysponent, obsługa bankowa Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej]
1. 
Fundusz jest państwowym funduszem celowym.
2. 
Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw transportu.
3. 
Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej "Bankiem", prowadzi obsługę bankową Funduszu na zasadach określonych w umowie z dysponentem Funduszu.
4. 
Wysokość wynagrodzenia Banku za prowadzenie obsługi bankowej Funduszu nie może przekroczyć średniej wysokości wynagrodzenia pobieranego przez Bank za obsługę bankową innych państwowych funduszy celowych.