Art. 14. - [Wnioski o dopłatę oraz ich realizacja] - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2464 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2022 r.
Art.  14.  [Wnioski o dopłatę oraz ich realizacja]
1. 
Organizator składa wojewodzie wniosek o dopłatę za dany okres rozliczeniowy na zasadach i w terminach wynikających z umowy o dopłatę.
2. 
Do wniosku o dopłatę organizator dołącza dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku.
3. 
W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym dla pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wystąpi dodatni wynik finansowy, pomimo pomniejszenia go o kwotę rozsądnego zysku, organizator nie występuje z wnioskiem o dopłatę do tej linii. Wysokość tego wyniku finansowego podlega rozliczeniu w danym okresie rozliczeniowym lub w kolejnych okresach rozliczeniowych.
4. 
Wojewoda dokonuje weryfikacji wniosku o dopłatę.
5. 
Wniosek o dopłatę:
1)
doręczony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1,
2)
nieuzupełniony w terminie wyznaczonym przez wojewodę

- nie podlega rozpatrzeniu.

6. 
Wojewoda występuje do dysponenta Funduszu z wnioskiem o przekazanie środków na realizację wniosków o dopłaty.
7. 
Dysponent Funduszu przekazuje dofinansowanie na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu wojewódzkiego. Warunkiem przekazania dofinansowania jest dostępność środków na rachunku Funduszu.
8. 
Wojewoda przekazuje dopłatę na wskazany w umowie o dopłatę rachunek bankowy organizatora niezwłocznie po uzyskaniu dofinansowania od dysponenta Funduszu.
9. 
Środki wynikające z wniosku wojewody, o którym mowa w ust. 6, są przekazywane w terminach wynikających z porozumienia, o którym mowa w art. 11, nie później niż do dnia 31 grudnia. Dofinansowanie dotyczące przewozów realizowanych w danym roku przekazane na wyodrębniony rachunek urzędu wojewódzkiego i niewykorzystane w terminie do dnia 25 stycznia roku następnego podlega zwrotowi na rachunek Funduszu.