Rozdział 3 - Gospodarowanie środkami Funduszu - Fundusz Rozwoju Eksportu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.6.32

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1989 r.

Rozdział  3

Gospodarowanie środkami Funduszu

1.
Środkami Funduszu dysponuje Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.
2.
Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą może w określonym zakresie przekazać Bankowi Rozwoju Eksportu Spółka Akcyjna, zwanemu dalej "Bankiem", prawo dysponowania środkami Funduszu.
3.
Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą może powierzyć Bankowi administrowanie środkami Funduszu.
4.
Bank przedstawia Ministrowi Współpracy Gospodarczej z Zagranicą informacje o działalności Funduszu.

Środki Funduszu przeznacza się na rozwój zdolności eksportowych gospodarki, a w szczególności na:

1)
udzielanie kredytów na przedsięwzięcia, których efektem będzie wzrost lub poprawa efektywności produkcji eksportowej,
2)
wnoszenie udziałów do spółek prawa handlowego,
3)
nabywanie obligacji podmiotów gospodarczych, podejmujących przedsięwzięcia służące proeksportowej restrukturyzacji produkcji,
4)
promocję eksportu towarów i usług,
5)
cele określone w art. 13 i 14.
1.
Kredytów, o których mowa w art. 11 pkt 1, Bank udziela we własnym imieniu na rachunek Funduszu.
2.
Bankowi przypadają należne prowizje od udzielonych kredytów.
1.
Podmiotowi gospodarczemu mogą być przyznane środki finansowe przeznaczone na poprawę efektywności świadczenia usług i produkcji eksportowej w okresie przebudowy jego struktury produkcji.
2.
Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane po przedstawieniu przez podmiot gospodarczy programu przedsięwzięć restrukturyzacyjnych.
3.
Wielkość przyznanych środków określa Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w formie stawki procentowej do obowiązującego kursu.
4.
Stawki, o których mowa w ust. 3, będą ustalane degresywnie na określony czas.
5.
Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą określa dane, jakie powinien zawierać program, o którym mowa w ust. 2.
1.
Do produkcji towarów, których eksport charakteryzuje się strukturalnie niską efektywnością - a zwłaszcza towarów rolno-spożywczych - mogą być ustalone jednolite stawki procentowe do obowiązującego kursu, o ile wpływy za ten eksport następują w rublach transferowych lub walutach wymienialnych.
2.
Do produkcji towarów przeznaczonych na eksport w ramach zobowiązań międzynarodowych mogą być ustalone indywidualne stawki procentowe do obowiązującego kursu.
3.
Wysokość stawek, o których mowa w ust. 1, okres ich obowiązywania oraz wykaz towarów, których te stawki dotyczą, ustala Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.

Stawki, o których mowa w art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 1 i 2, nie mają zastosowania do eksportu realizowanego w ramach obrotu uszlachetniającego i transakcji wiążących eksport z importem.

Pobranie i rozliczenie środków Funduszu na cele określone w art. 13 i 14 następuje po zrealizowaniu sprzedaży eksportowej.

W przypadku niezrównoważenia obrotów Funduszu może on być zasilony dotacją z budżetu.

Rada Ministrów przedstawia Sejmowi corocznie informację o gospodarce środkami Funduszu jako załącznik do sprawozdań z wykonania budżetu państwa i bilansu płatniczego.