Rozdział 2 - Dochody Funduszu - Fundusz Rozwoju Eksportu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.6.32

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1989 r.

Rozdział  2

Dochody Funduszu

Dochodami Funduszu są:

1)
wpływy z cła przywozowego w handlowym obrocie towarowym z zagranicą,
2)
wpływy stanowiące różnice między cenami krajowymi towarów, których import został sfinansowany ze środków centralnych, a kosztem importu,
3)
wpływy uzyskiwane ze sprzedaży środków centralnych na przetargach walutowych, w wysokości określonej zgodnie z przepisem art. 6,
4)
dywidendy należne Skarbowi Państwa z tytułu udziału w spółkach prowadzących działalność w handlu zagranicznym,
5)
wpływy ze sprzedaży udziałów Skarbu Państwa w spółkach prowadzących działalność w handlu zagranicznym,
6)
wpływy będące różnicami między cenami uzyskiwanymi ze sprzedaży w przetargach, organizowanych na podstawie odrębnych przepisów, towarów importowanych w ramach zobowiązań międzynarodowych a kosztem importu tych towarów,
7)
inne wpływy w walucie polskiej lub obcej.

Kwoty stanowiące wpływy, o których mowa w art. 3 pkt 1, urzędy celne przekazują na rachunek Funduszu.

1.
Kwoty stanowiące wpływy określone w art. 3 pkt 2 podmioty gospodarcze prowadzące działalność w handlu zagranicznym przekazują na rachunek Funduszu po potrąceniu kosztów importu.
2. 1
Część wpływów określonych w ust. 1 pobieraną od towarów rynkowych w wysokości ustalonej przez Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w porozumieniu z Ministrem Rynku Wewnętrznego przekazuje się na rachunek Funduszu Rozwoju Rynku i Demonopolizacji Handlu prowadzony na podstawie odrębnych przepisów.
3.
Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą może ograniczyć pobieranie różnic cen, o których mowa w art. 3 pkt 2, do określonych towarów.

Wpływy uzyskane ze sprzedaży środków centralnych w drodze przetargów walutowych jednostki organizujące te przetargi przekazują na rachunek Funduszu w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów w porozumieniu z Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.

Dywidendy należne Skarbowi Państwa od udziałów w spółkach prowadzących działalność w handlu zagranicznym, o których mowa w art. 3 pkt 4, spółki przekazują na rachunek Funduszu.

Należności za nabyte udziały Skarbu Państwa w spółkach prowadzących działalność w handlu zagranicznym, o których mowa w art. 3 pkt 5, nabywca przekazuje na rachunek Funduszu.

Jednostki organizujące na podstawie przepisów szczególnych przetargi towarów importowanych w ramach zobowiązań międzynarodowych przekazują wpływy określone w art. 3 pkt 6 na rachunek Funduszu.

1 Art. 5 ust. 2 zmieniony przez art. 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o Funduszu Rozwoju Rynku i Demonopolizacji Handlu (Dz.U.89.30.159) z dniem 1 lipca 1989 r.