Art. 3. - Fundusz Rozwoju Eksportu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.6.32

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1989 r.
Art.  3.

Dochodami Funduszu są:

1)
wpływy z cła przywozowego w handlowym obrocie towarowym z zagranicą,
2)
wpływy stanowiące różnice między cenami krajowymi towarów, których import został sfinansowany ze środków centralnych, a kosztem importu,
3)
wpływy uzyskiwane ze sprzedaży środków centralnych na przetargach walutowych, w wysokości określonej zgodnie z przepisem art. 6,
4)
dywidendy należne Skarbowi Państwa z tytułu udziału w spółkach prowadzących działalność w handlu zagranicznym,
5)
wpływy ze sprzedaży udziałów Skarbu Państwa w spółkach prowadzących działalność w handlu zagranicznym,
6)
wpływy będące różnicami między cenami uzyskiwanymi ze sprzedaży w przetargach, organizowanych na podstawie odrębnych przepisów, towarów importowanych w ramach zobowiązań międzynarodowych a kosztem importu tych towarów,
7)
inne wpływy w walucie polskiej lub obcej.