Art. 20. - Fundusz Rozwoju Eksportu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.6.32

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1989 r.
Art.  20.

Do zadań Rady należy przedstawianie Ministrowi Współpracy Gospodarczej z Zagranicą opinii i propozycji dotyczących gospodarowania środkami Funduszu a w szczególności opiniowanie:

1)
projektu preliminarza dochodów i wydatków Funduszu, przedstawianego przez Bank,
2)
sprawozdań rocznych,
3)
propozycji nabycia udziałów w spółkach prawa handlowego oraz tworzenia takich spółek,
4)
propozycji wydatkowania środków na promocję eksportu i inne działania marketingowe służące rozwojowi eksportu,
5)
propozycji stawek, o których mowa w art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 1 i 2.