Art. 2. - Fundusz Rozwoju Eksportu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.6.32

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1989 r.
Art.  2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)
podmioty gospodarcze - podmioty prowadzące działalność gospodarczą na podstawie ustawy o działalności gospodarczej,
2)
środki centralne - środki dewizowe będące w dyspozycji naczelnych lub centralnych organów administracji państwowej,
3)
koszt importu - cenę dewizową towaru, do której wlicza się wydatki z tytułu transportu, ubezpieczenia oraz inne koszty dewizowe za granicą, przeliczoną na złote według obowiązującego kursu waluty obcej, powiększoną o cło, podatek obrotowy oraz marżę jednostki handlu zagranicznego,
4)
cena krajowa - cenę, po jakiej podmiot gospodarczy prowadzący działalność w handlu zagranicznym sprzedaje towar importowany odbiorcy krajowemu.