Art. 14. - Fundusz Rozwoju Eksportu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.6.32

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1989 r.
Art.  14.
1.
Do produkcji towarów, których eksport charakteryzuje się strukturalnie niską efektywnością - a zwłaszcza towarów rolno-spożywczych - mogą być ustalone jednolite stawki procentowe do obowiązującego kursu, o ile wpływy za ten eksport następują w rublach transferowych lub walutach wymienialnych.
2.
Do produkcji towarów przeznaczonych na eksport w ramach zobowiązań międzynarodowych mogą być ustalone indywidualne stawki procentowe do obowiązującego kursu.
3.
Wysokość stawek, o których mowa w ust. 1, okres ich obowiązywania oraz wykaz towarów, których te stawki dotyczą, ustala Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.