Art. 10. - Fundusz Rozwoju Eksportu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.6.32

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1989 r.
Art.  10.
1.
Środkami Funduszu dysponuje Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.
2.
Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą może w określonym zakresie przekazać Bankowi Rozwoju Eksportu Spółka Akcyjna, zwanemu dalej "Bankiem", prawo dysponowania środkami Funduszu.
3.
Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą może powierzyć Bankowi administrowanie środkami Funduszu.
4.
Bank przedstawia Ministrowi Współpracy Gospodarczej z Zagranicą informacje o działalności Funduszu.