Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. - Dz.U.2019.683 t.j. - OpenLEX

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.683 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 kwietnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 września 2017 r.
w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

Na podstawie art. 43 § 19 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676 i 679) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
tryb udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym;
2)
tryb udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym;
3)
warunki i tryb udzielania dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, w tym w szczególności tryb przeprowadzania otwartego konkursu ofert, kryteria oceny oferty i tryb zawierania umów na realizację powierzonych zadań;
4)
warunki finansowania wydatków, o których mowa w art. 43 § 8 pkt 1a-1e, 2a i 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków;
5)
szczegółowe zadania, na które przeznaczane są środki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;
6)
sposób wykorzystywania i rozliczania środków Funduszu Sprawiedliwości, w tym wzór i terminy składania przez podmioty kwartalnych informacji;
7)
szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
§  2. 
1. 
Minister Sprawiedliwości, zwany dalej "Dysponentem", ogłasza programy na realizację zadań Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, zwanego dalej "Funduszem Sprawiedliwości".
2. 
Program zawiera w szczególności informacje o:
1)
rodzaju zadań realizowanych w ramach programu;
2)
wysokości środków przeznaczonych na realizację programu;
3)
warunkach realizacji zadań.
3. 
Dysponent może zwiększyć wysokość środków, o których mowa w ust. 2 pkt 2.
4. 
W przypadku zmniejszenia rzeczywistych przychodów Funduszu Sprawiedliwości w stosunku do założonego planu, Dysponent może zmniejszyć wysokość środków przeznaczonych na realizację programu lub ogłosić jego zamknięcie.
5. 
Program oraz decyzje dysponenta, o których mowa w ust. 3 i 4, ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej.
§  3. 
Powierzenie realizacji zadań określonych w ogłoszeniu o programie następuje w drodze naboru wniosków lub otwartego konkursu ofert.
§  4. 
Na realizację powierzonego zadania Dysponent udziela w szczególności dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości, zwanej dalej "dotacją".

Warunki finansowania zadań realizowanych przez jednostki należące do sektora finansów publicznych

§  5. 
Powierzenie realizacji zadań, o których mowa w art. 43 § 8 pkt 1a-1e, 2a i 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, zwanej dalej "ustawą", jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych następuje w drodze naboru wniosków ogłaszanego przez Dysponenta.
§  6. 
W ogłoszeniu o naborze wniosków określa się w szczególności:
1)
program, w ramach którego jest prowadzony nabór wniosków;
2)
rodzaj powierzanych zadań;
3)
podmioty uprawnione do złożenia wniosków;
4)
wysokość środków Funduszu Sprawiedliwości przeznaczonych na realizację zadań;
5)
warunki przekazania środków z Funduszu i ich wysokość;
6)
termin i warunki realizacji zadań;
7)
termin i miejsce składania wniosków;
8)
termin rozpatrzenia wniosków.
§  7. 
Ogłoszenie o naborze wniosków umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej.
§  8. 
1. 
Wniosek zawiera w szczególności:
1)
sposób realizacji zadania;
2)
termin i miejsce realizacji zadania;
3)
harmonogram działań w celu realizacji zadania;
4)
informację o wysokości wnioskowanej kwoty na realizację zadania;
5)
kosztorys wykonania zadania, uwzględniający koszty administracyjne.
2. 
Do wniosku dołącza się w szczególności dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu składającego wniosek i umocowanie osób go reprezentujących.
§  9. 
1. 
Dysponent może powołać w Ministerstwie Sprawiedliwości zespół do weryfikacji wniosków.
2. 
Wnioski podlegają weryfikacji pod kątem spełnienia kryteriów formalnych oraz zgodności z programem i ogłoszeniem o naborze wniosków oraz celami Funduszu Sprawiedliwości.
3. 
Wniosek zaakceptowany przez Dysponenta stanowi podstawę do zawarcia umowy.
4. 
Dysponent zawiera z wnioskodawcą umowę o treści ustalonej przez Dysponenta.
5. 
Umowa określa w szczególności:
1)
powierzone zadanie;
2)
wysokości środków przyznanych na realizację zadania;
3)
terminy wykorzystania środków;
4)
termin i sposób rozliczenia środków.
§  10. 
Przekazywanie środków na realizację zadań odbywa się w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji tych zadań.
§  11.  1
1. 
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zawarcie, na podstawie wniosku, umowy o powierzenie zadania, które nie jest objęte programem lub naborem wniosków.
2. 
Wnioski złożone poza naborem wniosków podlegają weryfikacji pod kątem spełnienia kryteriów formalnych, o których mowa w § 8, oraz zgodności z celami Funduszu Sprawiedliwości.
3. 
Z weryfikacji wniosków sporządza się protokół, który zostaje przekazany Dysponentowi do akceptacji.
4. 
Dysponent po zapoznaniu się z wnioskiem i protokołem weryfikacji podejmuje decyzję o:
1)
odrzuceniu wniosku z uwagi na braki formalne;
2)
uznaniu wniosku za nieuzasadniony merytorycznie;
3)
uznaniu wniosku za uzasadniony merytorycznie.
5. 
Wniosek zaakceptowany przez Dysponenta stanowi podstawę do zawarcia umowy o treści ustalonej przez Dysponenta.
6. 
Do umów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 9 ust. 5.

Warunki finansowania zadań realizowanych przez jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

Przepisy ogólne

§  12. 
1. 
Powierzenie realizacji zadań, o których mowa w art. 43 § 8 pkt 1, 1b, 1d i 2a-4 ustawy, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych następuje w drodze otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez Dysponenta.
2. 
W ogłoszeniu o konkursie ofert określa się:
1)
program, w ramach którego ogłasza się konkurs;
2)
rodzaj zadania;
3)
wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania;
4)
terminy i warunki realizacji zadania;
5)
kryteria oceny ofert oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria;
6)
dopuszczalność zlecania przez podmiot przystępujący do konkursu realizacji niektórych zadań wskazanych w art. 43 § 8 pkt 1, 1b, 1d i 2a-4 ustawy, wybranym jednostkom, o których mowa w art. 43 § 8 pkt 1 ustawy, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 43 § 15a i 15b ustawy;
7)
miejsce i termin składania ofert;
8)
termin ogłoszenia wyników konkursu ofert;
9)
poziom i sposób obliczania minimalnego pieniężnego współfinansowania zadania przez podmiot, jeżeli współfinansowanie zadania jest warunkiem otrzymania dotacji;
10)
wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty;
11)
sposób złożenia oferty i dokumentów;
12)
opis sposobu oceny ofert w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert;
13)
termin dokonania wyboru ofert.
3. 
Ogłoszenie o konkursie ofert może zawierać dodatkowo:
1)
informację o okresie, w którym zostało popełnione przestępstwo lub wystąpił jego skutek, które mogą być podstawą do udzielenia pomocy z Funduszu Sprawiedliwości;
2)
informację o możliwości odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert;
3)
sposób i terminy przekazania dotacji na rzecz wyłonionych wykonawców zadania;
4)
zastrzeżenie, że jeden oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę.
4. 
Wzór formularza oferty zamieszcza się jednocześnie z ogłoszeniem o konkursie ofert.
§  13. 
Ogłoszenie o konkursie ofert umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej.
§  14. 
1. 
Oferta złożona w konkursie zawiera w szczególności:
1)
nazwę i status prawny;
2)
szczegółowy sposób realizacji zadania;
3)
termin i miejsce realizacji zadania;
4)
harmonogram działań w celu realizacji zadania;
5)
informację o wysokości wnioskowanej kwoty dotacji;
6)
informację o wysokości pieniężnego współfinansowania realizacji zadania przez podmiot, jeżeli kryterium oceny ofert jest poziom współfinansowania zadania;
7)
informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
8)
informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz zasobie kadrowym i kompetencjach osób, zapewniających wykonanie zadania, a także o zakresie obowiązków tych osób;
9)
informację o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania oraz kosztorys wykonania zadania, uwzględniający koszty administracyjne;
10)
opis lokalu lub lokali, jeżeli zadanie będzie realizowane w określonym lokalu lub lokalach.
2. 
Do oferty dołącza się w szczególności:
1)
dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących, jeżeli te dane nie zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego;
2)
aktualny statut podmiotu składającego ofertę;
3)
oświadczenie potwierdzające, że nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków wcześniej przyznanej dotacji przez podmiot składający ofertę;
4)
oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostanie przekazana dotacja, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia dotacji w zakresie finansowym i rzeczowym oraz że rachunek nie podlega zajęciu komorniczemu ani egzekucji.
3. 
Jeżeli oferta dotyczy powierzenia realizacji zadania polegającego na udzielaniu pomocy osobom, o których mowa w § 1 pkt 2, i zadanie ma być realizowane na terenie jednostki penitencjarnej, dołącza się do oferty ponadto dokument potwierdzający zawarcie porozumienia, o którym mowa w art. 38 § 2 ustawy, między podmiotem składającym ofertę a dyrektorem jednostki penitencjarnej, na której terenie ma być realizowane zadanie.
4. 
Podmiot przystępujący do konkursu na realizację pomocy prawnej i psychologicznej pokrzywdzonym i świadkom na terenie sądu, jednostki organizacyjnej prokuratury lub jednostki organizacyjnej Policji dołącza do oferty dokumenty potwierdzające zgodę, odpowiednio: prezesa sądu, kierownika jednostki organizacyjnej prokuratury lub komendanta jednostki organizacyjnej Policji, na prowadzenie tej działalności na terenie sądu lub tej jednostki.
5. 
Kosztorys wykonania zadania zawiera:
1)
kwoty odpowiadające liczbowemu określeniu skali planowanych działań;
2)
kalkulację przedstawiającą wyłącznie koszty, które mają być poniesione w związku z realizacją powierzonego zadania;
3)
szczegółowe uzasadnienie wskazanych kosztów, świadczące o tym, że są one niezbędne;
4)
koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi zadania.
6. 
W przypadku realizowania przez podmiot w okresie obowiązywania umowy innych świadczeń wobec osób, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, zbieżnych ze świadczeniami wnioskowanymi z Funduszu Sprawiedliwości, oferta dodatkowo zawiera:
1)
informację o podobnych działaniach finansowanych z innych źródeł;
2)
uzasadnienie dla potrzeby uzyskania dodatkowych środków z Funduszu Sprawiedliwości;
3)
oświadczenie osoby upoważnionej, że praca osób posiadających umiejętności specjalistyczne i zaangażowanych w realizację zadania nie będzie pokrywać się czasowo i miejscowo z godzinami pracy tych osób finansowanymi z innych źródeł.
7. 
W przypadku zastrzeżenia poziomu pieniężnego współfinansowania jako kryterium oceny oferty podmiot składający ofertę dokumentuje, w formie wyciągu z rachunku bankowego, że dysponuje sumą odpowiadającą co najmniej minimalnemu poziomowi pieniężnego współfinansowania zadania przez podmiot.
§  15. 
W roku poprzedzającym rok, w którym umowa zacznie obowiązywać, Dysponent ogłasza co najmniej jeden konkurs na pomoc osobom, o których mowa w art. 43 § 8 pkt 1 i 2a ustawy, oraz co najmniej jeden konkurs na pomoc osobom, o których mowa w art. 43 § 8 pkt 2 ustawy.
§  16. 
Termin składania ofert nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie ofert w Biuletynie Informacji Publicznej.
§  17. 
1. 
Oferty oraz załączniki składa się w postaci papierowej na adres Dysponenta albo w postaci elektronicznej.
2. 
Ofertę oraz załączniki składane w postaci:
1)
papierowej - opatruje się podpisem własnoręcznym;
2)
elektronicznej - opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Powołanie i tryb działania komisji konkursowej

§  18. 
1. 
W celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie ofert w Biuletynie Informacji Publicznej, Dysponent powołuje komisję konkursową, zwaną dalej "komisją", w składzie co najmniej trzech osób, oraz wyznacza jej przewodniczącego.
2. 
Dysponent przy ocenie ofert może posługiwać się ekspertami zewnętrznymi.
3. 
Członkami komisji nie mogą być osoby, które:
1)
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z podmiotem składającym ofertę lub który przyjmuje zlecenie, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 6, jego pełnomocnikiem lub członkami jego władz, albo pozostają we wspólnym pożyciu z podmiotem składającym ofertę lub który przyjmuje zlecenie, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 6, jego pełnomocnikiem lub członkami jego władz;
2)
w okresie dwóch lat przed dniem ogłoszenia konkursu ofert pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem składającym ofertę lub który przyjmuje zlecenie, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 6, albo były członkami jego władz.
4. 
Członek komisji składa oświadczenie o niewystąpieniu okoliczności, o której mowa w ust. 3. Przewodniczący komisji przekazuje oświadczenia Dysponentowi.
5. 
Członek komisji do czasu zakończenia jej prac niezwłocznie powiadamia przewodniczącego komisji o każdej zmianie okoliczności, o której mowa w ust. 3. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje taką informację Dysponentowi.
6. 
Dysponent odwołuje członka komisji w przypadku:
1)
niezłożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 zdanie pierwsze, lub wystąpienia zmiany stanu objętego tym oświadczeniem lub
2)
długotrwałej choroby członka komisji uniemożliwiającej jego udział w pracach komisji, lub
3)
długotrwałego urlopu członka komisji, lub
4)
niezdolności do pracy członka komisji z przyczyn innych niż choroba, lub
5)
uchybień w realizacji obowiązków członka komisji lub obowiązków pracowniczych.
7.  2
 W przypadku odwołania członka komisji albo wygaśnięcia mandatu członka komisji z powodu jego śmierci lub zakończenia stosunku pracy, jeżeli spowoduje to utratę minimalnej wymaganej liczby członków, o której mowa w ust. 1, Dysponent niezwłocznie powołuje nowego członka komisji.
8. 
Z chwilą zakończenia konkursu ofert komisja ulega rozwiązaniu.

Przebieg konkursu ofert

§  19. 
1. 
Otwarty konkurs ofert ma na celu wybór najkorzystniejszych ofert na realizację zadania.
2. 
Komisja w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania ofert:
1)
sprawdza terminowość złożenia ofert;
2)
ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej liczbę złożonych ofert i nazwy podmiotów składających ofertę, ze wskazaniem daty ich złożenia.
3.  3
 Komisja w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2:
1)
odrzuca oferty niespełniające wymagań formalnych;
2)
dokonuje oceny ofert pod względem merytorycznym.
4. 
W toku dokonywania oceny ofert komisja może wezwać podmioty składające oferty do udzielenia dodatkowych wyjaśnień w postaci papierowej lub elektronicznej, dotyczących treści złożonych przez nie ofert, w terminie wskazanym przez komisję. Przepis § 17 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5. 
Każdą ofertę ocenia 2 członków komisji zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 5, a następnie łączna ocena punktowa każdej z ocenianych przez siebie ofert jest przez nich przekazywana do protokołu zbiorczego.
6.  4
 Termin, o którym mowa w ust. 3, może zostać przedłużony przez Dysponenta, o czym Dysponent informuje odpowiednio w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 5.
7. 
Komisja może złożyć propozycję zmniejszenia kwoty wnioskowanej dotacji lub zmiany kosztorysu wykonania zadania o kwoty, które w ocenie komisji nie odpowiadają rzeczywistemu kosztowi realizacji zadania, lub zmiany działań, które nie odpowiadają realizacji zadania, o którym mowa w ogłoszeniu o konkursie ofert. Podmiot, który złożył ofertę, może skorygować ofertę, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o propozycji zmniejszenia kwoty wnioskowanej dotacji, zmiany kosztorysu lub zmiany działań.
8. 
Do podziału środków z dotacji mogą być dopuszczone wyłącznie oferty, które osiągną minimum 50% maksymalnej łącznej liczby punktów.
§  20. 
1. 
Dysponent unieważnia konkurs ofert, gdy:
1)
nie wpłynęła żadna oferta;
2)
odrzucono wszystkie oferty.
2.  5
 Dysponent może unieważnić konkurs ofert z innych przyczyn, podając te przyczyny.
3. 
Dysponent ogłasza informację o unieważnieniu konkursu ofert w Biuletynie Informacji Publicznej.
§  21. 
Przewodniczący komisji sporządza protokół z przebiegu konkursu ofert, który zawiera:
1)
oznaczenie miejsca i czasu trwania konkursu;
2)
określenie przedmiotu konkursu;
3)
imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
4)
liczbę złożonych ofert i nazwy podmiotów składających ofertę;
5)
informację dotyczącą złożenia propozycji, o których mowa w § 19 ust. 7;
6)
wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z podaniem przyczyn ich odrzucenia;
7)
wskazanie ofert, które nie zostały odrzucone, wraz z podaniem sumy punktów przyznanych przez oceniających daną ofertę;
8)
propozycję przyznania dotacji ze wskazaniem proponowanych kwot;
9)
informację o przyczynach zakończenia prac komisji;
10)
podpis przewodniczącego komisji;
11)
datę sporządzenia protokołu.
§  22. 
1. 
Przewodniczący Komisji Konkursowej przekazuje Dysponentowi zbiorczy protokół z przebiegu konkursu ofert oraz złożone oferty.
2.  6
 Dysponent może odmówić przyznania dotacji albo zmienić kwotę dotacji zaproponowaną przez komisję.
3.  7
 Dysponent niezwłocznie podejmuje decyzję w sprawie przyznania dotacji i zamieszcza ogłoszenie o wynikach konkursu ofert w Biuletynie Informacji Publicznej.
§  23. 
Dokumentacja konkursowa jest przechowywana zgodnie z zasadami dotyczącymi archiwizacji dokumentów obowiązującymi w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Ocena ofert

§  24. 
Ocena ofert następuje w dwóch etapach:
1)
etap I - ocena formalna;
2)
etap II - ocena merytoryczna.
§  25. 
1. 
W ramach I etapu komisja ocenia:
1)
złożenie oferty w terminie i miejscu wskazanych w ogłoszeniu o konkursie ofert w sposób wskazany w tym ogłoszeniu;
2)
złożenie oferty na właściwym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami;
3)
złożenie na ofercie i dołączonych załącznikach podpisów przez osoby upoważnione;
4)
złożenie oferty przez uprawniony podmiot.
2. 
Braki formalne oferty polegające na niespełnianiu wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, mogą zostać uzupełnione w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do ich uzupełnienia.
3. 
Oferta zawierająca braki formalne niepodlegające uzupełnieniu lub oferta, której braków formalnych nie uzupełniono w terminie, podlega odrzuceniu.
§  26. 
W ramach II etapu dokonuje się oceny ofert z uwzględnieniem kryteriów podanych w ogłoszeniu o konkursie ofert.
§  27. 
1. 
Kryteria oceny ofert są następujące:
1)
możliwość realizacji zadania z uwzględnieniem:
a)
doświadczenia podmiotu składającego ofertę w realizacji zadań będących przedmiotem ogłoszenia o konkursie,
b)
zasobu kadrowego podmiotu składającego ofertę, zapewniającego właściwą realizację zadania, w tym również pod względem organizacyjnym, nadzoru merytorycznego oraz w zakresie finansowym, w szczególności kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia kadry w pomocy osobom, o których mowa w art. 43 § 8 pkt 1 i 2 ustawy,
c)
zasobów rzeczowych i lokalowych podmiotu składającego ofertę umożliwiających realizację zadania;
2)
jakość przedstawionej oferty, w szczególności opis sposobu realizacji zadania, spójność, czytelność oferty oraz możliwość osiągnięcia rezultatów zadania przez przedstawioną kadrę, na podstawie przedstawionego kosztorysu i harmonogramu zadania;
3)
koszty realizacji zadania, w tym poziom pieniężnego współfinansowania zadania (jeżeli Dysponent przewiduje konieczność wniesienia środków własnych w ramach danego konkursu) przez podmiot składający ofertę, w tym proporcjonalność przeznaczenia kwoty współfinansowania zadania ze środków podmiotu składającego ofertę na realizację zadania oraz na koszty administracyjne.
2. 
Każdorazowo przy ogłoszeniu o konkursie ofert Dysponent może ogłosić dodatkowe kryteria będące przedmiotem oceny merytorycznej właściwe dla danego rodzaju programu oraz zadań przewidzianych do realizacji.
§  28. 
Jeżeli oferta przewiduje koordynatora zadania, nie może on pobierać w ramach realizowanego zadania wynagrodzenia z innego tytułu niż koordynowanie wykonywania zadania i nadzorowanie realizacji zadania.
§  29. 
Kryteria oceny ofert i warunki wymagane od podmiotów są jawne i nie podlegają zmianie w toku konkursu ofert.
§  30. 
Po ogłoszeniu przez Dysponenta wykazu podmiotów, na których rzecz zostały przyznane dotacje, Dysponent niezwłocznie zawiera z nimi umowy, o których mowa w art. 43 § 10 ustawy.

Sposób wykorzystania i rozliczania środków Funduszu Sprawiedliwości

§  31. 
1. 
Podmiot, któremu przyznano środki z Funduszu Sprawiedliwości, wykorzystuje przekazane środki zgodnie z celem, na jaki je uzyskał, i na warunkach określonych w umowie.
2. 
Gromadzenie, wydatkowanie i rozliczanie środków otrzymanych z Funduszu Sprawiedliwości przeprowadza się wyłącznie za pośrednictwem odrębnego rachunku bankowego.
3. 
Środki niewykorzystane przez wnioskodawcę oraz przychody z tytułu oprocentowania środków, o których mowa w ust. 1, na rachunku bankowym zwraca się na rachunek Dysponenta na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).
§  32. 
1.  8
 Przedkładane dokumenty zawierające rozliczenia środków otrzymanych na realizację powierzonego zadania zawierają w szczególności:
1)
zestawienie poniesionych kosztów wraz z wykazem dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie środków uzyskanych z Funduszu Sprawiedliwości z odrębnego rachunku bankowego, o którym mowa w § 31 ust. 2;
2)
w przypadku jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wyciąg z rachunku bankowego, o którym mowa w art. 43 § 11 ustawy, zawierający wykaz wszystkich transakcji z okresu realizacji zadania.
2. 
Szczegółowy wykaz dokumentów do rozliczenia określa umowa będąca podstawą przekazania środków z Funduszu.
§  33. 
Realizacja powierzonego zadania zostaje rozliczona z Dysponentem na podstawie poniesionych kosztów.
§  34. 
1. 
Podmiot, któremu przyznano środki z Funduszu Sprawiedliwości, sporządza:
1)
kwartalne informacje dotyczące wykorzystania środków otrzymanych z Funduszu Sprawiedliwości i przekazuje je Dysponentowi do dnia 15 kwietnia danego roku (za I kwartał), 15 lipca danego roku (za II kwartał), 15 października danego roku (za III kwartał) i 15 stycznia następnego roku (za IV kwartał);
2)
sprawozdanie z wykonania umowy według wzoru i terminów określonych każdorazowo w ogłoszeniu o konkursie, naborze wniosków oraz zgodnie z zawartą umową, jak również w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.
2. 
Dysponent może zażądać uzupełnienia lub skorygowania przedstawionego sprawozdania. Dysponent w każdym momencie wykonywania umowy oraz w okresie 5 lat od jej zakończenia może żądać przedstawienia pełnej dokumentacji dotyczącej wykonywanej umowy.
3. 
Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik do rozporządzenia.
§  35. 
1. 
Dysponent jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli realizacji powierzonych zadań finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości w okresie, o którym mowa w § 34 ust. 2.
2. 
Kontroli podlega w szczególności:
1)
przebieg i sposób realizacji zadania;
2)
wykorzystanie środków Funduszu Sprawiedliwości;
3)
sposób prowadzenia dokumentacji księgowej;
4) 9
 prawidłowość rozliczeń, w tym wydatkowania środków otrzymanych z Funduszu Sprawiedliwości wyłącznie za pośrednictwem odrębnego rachunku bankowego, o którym mowa w § 31 ust. 2.
3. 
Podmiot, któremu zostały przyznane środki, jest obowiązany do udostępnienia Dysponentowi informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
4. 
W ramach kontroli kontrolujący może badać dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji i wyjaśnień dotyczących wykonania umowy, w tym również od pracowników, byłych pracowników lub każdej innej osoby biorącej udział w realizacji zadania.
5. 
Podmiot kontrolowany jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
6. 
Ustalenia kontroli są przedstawione w protokole kontroli, a ocena realizacji zadania jest przedstawiana w wystąpieniu pokontrolnym.
7. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wystąpienie pokontrolne zawiera wnioski i zalecenia pokontrolne oraz wskazanie sposobu ich usunięcia.
8. 
Podmiot, któremu przyznano środki z Funduszu Sprawiedliwości, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych zawiadamia Dysponenta o sposobie ich wykonania lub przyczynach ich niewykonania.

Szczegółowe zadania, na które przeznaczane są środki Funduszu Sprawiedliwości

Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym

§  36. 
1. 
Pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym udziela się w szczególności przez:
1)
organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
2)
organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;
3)
organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;
4)
pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;
5)
organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;
6)
pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
7) 10
 pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
8)
pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409);
9)
organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
10)
pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
11)
finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
12)
usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
13)
finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-10;
14)
pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
15)
pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
16)
finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
17)
finansowanie kosztów wyjazdu:
a)
osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
b)
uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4;
18)
finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.), w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;
18a) 11
 zakup nieruchomości niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;
19)
zakup urządzeń i wyposażenia;
20)
zakup wartości niematerialnych i prawnych.
2.  12
 Nie pokrywa się kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 6, jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka szczególne trudności.
§  37. 
Pomocy świadkom i osobom im najbliższym udziela się w szczególności przez:
1)
organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej;
2)
pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.
§  38. 
1. 
Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym może być udzielona na ich wniosek zgłoszony do podmiotu, o którym mowa w art. 43 § 8 pkt 1 lub 1a ustawy, a także z własnej inicjatywy tego podmiotu lub na wniosek organu postępowania karnego po wyrażeniu przez te osoby zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku, udzielenia pomocy i rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym.
2. 
Wniosek o udzielenie pomocy, a także dokumentacja podmiotu, o którym mowa w art. 43 § 8 pkt 1 ustawy, związana z udzieleniem pomocy z własnej inicjatywy tego podmiotu, zawierają dane wnioskodawcy w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, dokumenty potwierdzające okoliczności przez niego wskazane oraz uzasadnienie, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 1.

Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym

§  39. 
1. 
Pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym udziela się w szczególności przez:
1)
pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielanie schronienia w ośrodku dla bezdomnych;
2)
okresową dopłatę do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
3)
organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;
4)
organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
5)
organizowanie i finansowanie programów podnoszących kompetencje społeczne, mających na celu przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie, oraz problemom uzależnień;
6)
zakup materiałów, narzędzi, wyposażenia oraz urządzeń niezbędnych do realizacji programów, o których mowa w pkt 5, oraz szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, a także wykonywania pracy nieodpłatnej;
7)
pokrywanie kosztów związanych ze specjalistycznym leczeniem lub rehabilitacją leczniczą oraz uzyskiwaniem orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;
8)
pokrywanie kosztów transportu specjalnego, zgodnie ze wskazaniami lekarskimi, lub przejazdów do miejsca pobytu, nauki, terapii, pracy, zwłaszcza wykonywanej nieodpłatnie;
9)
pokrywanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy;
10)
pokrywanie kosztów badań specjalistycznych wymaganych przy kwalifikowaniu do udziału w programach, o których mowa w pkt 5, szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pracy wykonywanej nieodpłatnie;
11)
pokrywanie kosztów grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe, programach, o których mowa w pkt 5, oraz pracy wykonywanej nieodpłatnie;
12)
promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących skutecznej readaptacji skazanych, działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i zlecanie badań naukowych dotyczących sytuacji osób skazanych;
13)
pokrywanie kosztów związanych z organizacją i udzielaniem pomocy rzeczowej w formie:
a)
żywności lub bonów żywnościowych,
b)
odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej lub bonów towarowych,
c)
biletów komunikacji publicznej,
d)
leków, środków opatrunkowych i sanitarnych,
e)
wyrobów medycznych, w tym protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
f)
pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i materiałów biurowych,
g)
niezbędnych przedmiotów wyposażenia domowego lub innych przedmiotów użytku osobistego ułatwiających funkcjonowanie społeczne w miejscu zamieszkania lub pobytu, zwłaszcza osób niepełnosprawnych,
h)
materiałów, narzędzi i wyposażenia niezbędnego do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym, wykonywania wyuczonego zawodu albo prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
14)
udzielanie świadczeń pieniężnych na cel wskazany przez organ lub podmiot udzielający pomocy.
2. 
Nie pokrywa się kosztów związanych ze specjalistycznym leczeniem lub rehabilitacją leczniczą, o których mowa w ust. 1 pkt 7, a także z wyrobami medycznymi, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. e, jeżeli mogą one być pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, chyba że otrzymanie takich samych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności.
§  40. 
1. 
Pomocy udziela się na wniosek lub z urzędu.
2. 
Z wnioskiem o udzielenie pomocy na cele, o których mowa w § 39, może wystąpić osoba uprawniona do jej uzyskania, a także prokurator, obrońca lub pełnomocnik oraz przedstawiciel skazanego, ustanowiony na podstawie art. 42 § 1 ustawy. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie odnoszące się do wskazanego zakresu i celu pomocy.
3. 
Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku. Osoby zwolnione z zakładów karnych lub aresztów śledczych przedstawiają także dokument zwolnienia.
4. 
W razie potrzeby, w szczególności gdy wniosek nie zawiera dostatecznego uzasadnienia lub nie odpowiada warunkom określonym w ust. 3, żąda się uzupełnienia wniosku lub dokumentacji. Do czasu uzupełnienia wniosku lub dokumentacji nie podlega on rozpoznaniu.
5. 
Osoby pozbawione wolności i zwalniane z zakładów karnych lub aresztów śledczych składają wniosek do właściwego dyrektora jednostki penitencjarnej, zaś osoby zwolnione z zakładów karnych lub aresztów śledczych i osoby im najbliższe oraz osoby najbliższe dla osób pozbawionych wolności - do zawodowego kuratora sądowego miejsca pobytu osoby uprawnionej do uzyskania pomocy.
§  41. 
1. 
Świadczeń w ramach pomocy udziela się przez okres niezbędny dla zrealizowania celów tej pomocy.
2. 
Osobom zwolnionym z zakładów karnych lub aresztów śledczych, a także osobom im najbliższym, udziela się pomocy nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia zwolnienia, chyba że konieczność przedłużenia tego okresu do 6 miesięcy wynika ze szczególnych okoliczności, takich jak choroba lub czasowa niezdolność do pracy.
3. 
Osobom najbliższym dla osób pozbawionych wolności pomocy udziela się nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia osadzenia w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, chyba że konieczność przedłużenia tego okresu do 6 miesięcy wynika ze szczególnych okoliczności, takich jak choroba lub czasowa niezdolność do pracy.
4. 
Jeżeli pomoc przekazywana jest w transzach, warunkiem uzyskania kolejnej transzy pomocy jest udokumentowanie przez osobę otrzymującą pomoc z Funduszu Sprawiedliwości wykorzystania tej pomocy zgodnie z przeznaczeniem.
5. 
Pomocy ze środków Funduszu Sprawiedliwości udziela się osobom objętym okresem przygotowania do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, o którym mowa w art. 164 ustawy, odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb związanych z przygotowaniem do readaptacji społecznej skazanego.
6. 
Formę pomocy, czas trwania świadczenia oraz warunki jej stosowania na rzecz skazanego ustala się w programie wolnościowym realizowanym w okresie, o którym mowa w art. 164 ustawy. Ustalone świadczenia mogą być stosowane na rzecz uprawnionego skazanego w formie indywidualnej lub grupowej.
7. 
Pomoc, o której mowa w § 39 ust. 1 pkt 3-6 i 9, może być udzielana osobom nieobjętym okresem przygotowania do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, o którym mowa w art. 164 ustawy.

Pozostałe zadania finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości

§  42. 
Działalność podejmowana lub powierzana przez Dysponenta, mająca na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz pomocy postpenitencjarnej, a także przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, może polegać w szczególności na:
1)
organizowaniu oraz przeprowadzaniu akcji i przedsięwzięć informacyjnych;
2)
organizowaniu i zlecaniu badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących:
a)
sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków lub osób skazanych,
b)
przyczyn i uwarunkowań przestępczości oraz jej zapobieganiu,
c)
pomocy postpenitencjarnej;
3)
finansowaniu przygotowania, druku oraz kolportażu publikacji i wydawnictw związanych z prawami osób pokrzywdzonych przestępstwem, zapobieganiu przestępczości oraz pomocy postpenitencjarnej;
4)
tworzeniu, wzmacnianiu i rozbudowie sieci pomocy ofiarom przestępstw, zapobieganiu przestępczości oraz pomocy postpenitencjarnej;
5)
organizowaniu lub zlecaniu organizacji konferencji, seminariów;
6)
zlecaniu organizacji szkoleń w zakresie praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem, zapobieganiu przestępczości oraz pomocy postpenitencjarnej;
7)
finansowaniu robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;
7a) 13
 zakupie nieruchomości niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;
8)
zakupie urządzeń i wyposażenia;
9)
zakupie wartości niematerialnych i prawnych.
§  43. 
Realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków, a także wykrywaniem i zapobieganiem przestępczości oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem, może polegać w szczególności na:
1)
finansowaniu pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
2)
zakupie środków transportu i wyposażenia;
3)
finansowaniu robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;
3a) 14
 zakupie nieruchomości niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;
4)
zakupie urządzeń i wyposażenia;
5)
zakupie wartości niematerialnych i prawnych.

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Sprawiedliwości

§  44.  15
 Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, świadkom i osobom im najbliższym, pomoc osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, a także działalność podejmowana lub powierzana przez Dysponenta, mająca na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz pomocy postpenitencjarnej, a także przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, oraz zadania, o których mowa w art. 43 § 8 pkt 1b-1e ustawy, są finansowane ze środków, o których mowa w art. 43 § 7 ustawy.
§  45. 
Obsługę finansowo-księgową Funduszu Sprawiedliwości prowadzą:
1)
jednostki organizacyjne sądów powszechnych;
2)
jednostki organizacyjne Służby Więziennej;
3)
jednostki budżetowe posiadające na zaopatrzeniu sądy wojskowe;
4)
Ministerstwo Sprawiedliwości.
§  46. 
Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Sprawiedliwości jest roczny plan finansowy sporządzany na dany rok budżetowy w trybie przewidzianym dla opracowywania projektu ustawy budżetowej.
§  47. 
1. 
Plan finansowy Funduszu Sprawiedliwości, zwany dalej "planem", obejmuje:
1)
stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań Funduszu Sprawiedliwości na początek roku budżetowego;
2)
przychody Funduszu Sprawiedliwości według źródeł ich pochodzenia określone w art. 43 § 7 ustawy;
3)
koszty realizacji zadań Funduszu Sprawiedliwości, w szczególności koszty obsługi, prowizje i opłaty związane z prowadzeniem rachunku oraz zaliczki na koszty egzekucji, o których mowa w art. 43 § 6 ustawy;
4)
zadania określone w art. 43 § 8 ustawy, finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości;
5)
stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań Funduszu Sprawiedliwości na koniec roku budżetowego.
2. 
Plan zatwierdza Dysponent w terminie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.
3. 
Plan sporządza się z uwzględnieniem wyodrębnienia na:
1)
pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom łącznie z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości;
2)
pomoc postpenitencjarną.
§  48.  16
 Koszty obsługi Funduszu Sprawiedliwości nie mogą przekroczyć 4% planowanych przychodów Funduszu Sprawiedliwości, o których mowa w art. 43 § 7 ustawy.
§  49. 
1. 
Środki zgromadzone na rachunku bankowym Funduszu Sprawiedliwości sądy rejonowe i sądy okręgowe przekazują do sądów apelacyjnych w terminach do 10, 20 i 30 dnia każdego miesiąca, a sądy apelacyjne przekazują w terminie 3 dni na rachunek Funduszu Sprawiedliwości prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
2. 
Środki zgromadzone na rachunku bankowym Funduszu Sprawiedliwości jednostki budżetowe posiadające na zaopatrzeniu wojskowe sądy garnizonowe i wojskowe sądy okręgowe przekazują w terminach do 10, 20 i 30 dnia każdego miesiąca na rachunek Funduszu Sprawiedliwości prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
§  50.  17
1. 
Dysponent sporządza sprawozdanie z wykonania planu w terminach i na zasadach określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. 
W jednostkach organizacyjnych sądów powszechnych i Służby Więziennej realizujących zadania Funduszu Sprawiedliwości sporządza się sprawozdania z wykonania planu zgodnie z wzorem sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Sprawozdania te są przekazywane Dysponentowi.
3. 
Dyrektor Generalny Służby Więziennej sporządza sprawozdanie z wykonania planu na podstawie sprawozdań kierowników podległych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz sprawozdania Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Dyrektor Generalny Służby Więziennej przekazuje Dysponentowi sprawozdanie na 8 dni przed terminem przekazania sprawozdania przez Dysponenta do Ministerstwa Finansów, przy czym sprawozdanie za ostatni okres sprawozdawczy roku budżetowego - na 15 dni przed tym terminem.
4. 
Dyrektor sądu rejonowego i dyrektor sądu okręgowego sporządzają sprawozdania z wykonania planu i przekazują je dyrektorowi właściwego sądu apelacyjnego na 17 dni przed terminem przekazania sprawozdania przez Dysponenta do Ministerstwa Finansów, przy czym sprawozdania za ostatni okres sprawozdawczy roku budżetowego - na 21 dni przed tym terminem.
5. 
Dyrektor sądu apelacyjnego sporządza sprawozdanie z wykonania planu z obszaru apelacji na podstawie sprawozdań dyrektorów sądów rejonowych i sprawozdań dyrektorów sądów okręgowych oraz sprawozdania sądu apelacyjnego. Dyrektor sądu apelacyjnego przekazuje Dysponentowi sprawozdanie na 8 dni przed terminem przekazania sprawozdania przez Dysponenta do Ministerstwa Finansów, przy czym sprawozdanie za ostatni okres sprawozdawczy roku budżetowego - na 15 dni przed tym terminem.
6. 
W jednostkach budżetowych posiadających na zaopatrzeniu sądy wojskowe lub ich wydziały zamiejscowe, które realizują zadania Funduszu Sprawiedliwości, sporządza się sprawozdania z wykonania planu zgodnie z wzorem sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
7. 
Kierownik jednostki budżetowej posiadającej na zaopatrzeniu sąd wojskowy lub jego wydział zamiejscowy, który realizuje zadania Funduszu Sprawiedliwości, sporządza sprawozdanie z wykonania planu i przekazuje je Dysponentowi na 13 dni przed terminem przekazania sprawozdania przez Dysponenta do Ministerstwa Finansów, przy czym sprawozdanie za ostatni okres sprawozdawczy roku budżetowego - na 15 dni przed tym terminem.
8. 
Ministerstwo Sprawiedliwości sporządza sprawozdanie z wykonania planu zgodnie z wzorem sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i przekazuje je Dysponentowi.
9. 
Ministerstwo Sprawiedliwości sporządza sprawozdanie z wykonania planu i przekazuje je Dysponentowi na 8 dni przed terminem przekazania sprawozdania przez Dysponenta do Ministerstwa Finansów, przy czym sprawozdanie za ostatni okres sprawozdawczy roku budżetowego - na 15 dni przed tym terminem.
§  51.  18
1. 
Dysponent sporządza w zakresie operacji finansowych Funduszu Sprawiedliwości kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych oraz roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych w terminach i na zasadach określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. 
W jednostkach organizacyjnych sądów powszechnych i Służby Więziennej realizujących operacje finansowe Funduszu Sprawiedliwości sporządza się kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, kwartalne sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych oraz roczne sprawozdania uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych zgodnie z wzorami określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Sprawozdania te są przekazywane Dysponentowi.
3. 
Dyrektor Generalny Służby Więziennej sporządza kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych oraz roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych na podstawie sprawozdań kierowników podległych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz sprawozdania Centralnego Zarządu Służby Więziennej.
4. 
Dyrektor Generalny Służby Więziennej przekazuje Dysponentowi sprawozdanie za I, II i III kwartał o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji i sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na 5 dni przed terminem przekazania sprawozdania przez Dysponenta do dysponenta części budżetowej, a za IV kwartał - na 7 dni przed tym terminem.
5. 
Dyrektor sądu rejonowego i dyrektor sądu okręgowego sporządzają i przekazują dyrektorowi właściwego sądu apelacyjnego sprawozdania za I, II i III kwartał o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji i sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na 8 dni przed terminem przekazania sprawozdania przez Dysponenta do dysponenta części budżetowej, a za IV kwartał - na 12 dni przed tym terminem.
6. 
Dyrektor sądu apelacyjnego sporządza kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych oraz roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych z obszaru apelacji na podstawie sprawozdań dyrektorów sądów rejonowych i dyrektorów sądów okręgowych oraz sprawozdania sądu apelacyjnego.
7. 
Dyrektor sądu apelacyjnego przekazuje Dysponentowi sprawozdanie za I, II i III kwartał o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji i sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na 5 dni przed terminem przekazania sprawozdania przez Dysponenta do dysponenta części budżetowej, a za IV kwartał - na 7 dni przed tym terminem.
8. 
W jednostkach budżetowych posiadających na zaopatrzeniu sądy wojskowe lub ich wydziały zamiejscowe, które realizują operacje finansowe Funduszu Sprawiedliwości, sporządza się kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, kwartalne sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych oraz roczne sprawozdania uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych zgodnie z wzorami określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
9. 
Kierownik jednostki budżetowej posiadającej na zaopatrzeniu sąd wojskowy lub jego wydział zamiejscowy, który realizuje operacje finansowe Funduszu Sprawiedliwości, przekazuje Dysponentowi sprawozdanie za I, II i III kwartał o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji i sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na 8 dni przed terminem przekazania sprawozdania przez Dysponenta do dysponenta części budżetowej, a za IV kwartał - na 12 dni przed tym terminem.
10. 
Ministerstwo Sprawiedliwości sporządza kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych oraz roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.
11. 
Ministerstwo Sprawiedliwości przekazuje Dysponentowi sprawozdanie za I, II i III kwartał o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji i sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na 5 dni przed terminem przekazania sprawozdania przez Dysponenta do dysponenta części budżetowej, a za IV kwartał - na 7 dni przed tym terminem.
12. 
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jest przekazywane adresatom wskazanym w ust. 4, 5, 7, 9 i 11 w terminach, o których mowa w ust. 4, 5, 7, 9 i 11, określonych dla sprawozdań za IV kwartał.
§  52. 
Dysponent w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku opracowuje informację o sposobie wykorzystania środków finansowych Funduszu Sprawiedliwości w roku poprzednim.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  53. 
Rozliczanie dotacji udzielonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia odbywa się na dotychczasowych zasadach.
§  54. 
Sporządzenie:
1)
sprawozdania z wykonania planu funduszu,
2)
sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
3)
sprawozdania uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
4)
sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
5)
sprawozdania uzupełniającego o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej

- za okresy sprawozdawcze roku 2017 odbywa się na dotychczasowych zasadach.

§  55. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 45 pkt 1-3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 19

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Kwartalna informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

za okres od .............................. roku do .............................. roku

Lp.WyszczególnienieWysokość

dotacji

(w zł)

Wykonanie

(w zł)

1234
Środki otrzymane
Przeznaczenie środków na dane zadanie zgodnie z zawartą

umową:

1
2
3
4
5
6
7
8

.................................... .........................................

(dzień - miesiąc - rok)(kierownik jednostki*))

*) W rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047

i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089).

1 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 marca 2022 r. (Dz.U.2022.748) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 2022 r.
2 § 18 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 marca 2022 r. (Dz.U.2022.748) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 2022 r.
3 § 19 ust. 3 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 28 marca 2022 r. (Dz.U.2022.748) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 2022 r.
4 § 19 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 28 marca 2022 r. (Dz.U.2022.748) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 2022 r.
5 § 20 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 28 marca 2022 r. (Dz.U.2022.748) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 2022 r.
6 § 22 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 28 marca 2022 r. (Dz.U.2022.748) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 2022 r.
7 § 22 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 28 marca 2022 r. (Dz.U.2022.748) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 2022 r.
8 § 32 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 28 marca 2022 r. (Dz.U.2022.748) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 2022 r.
9 § 35 ust. 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 28 marca 2022 r. (Dz.U.2022.748) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 2022 r.
10 § 36 ust. 1 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 28 marca 2022 r. (Dz.U.2022.748) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 2022 r.
11 § 36 ust. 1 pkt 18a dodany przez § 1 pkt 8 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 28 marca 2022 r. (Dz.U.2022.748) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 2022 r.
12 § 36 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia z dnia 28 marca 2022 r. (Dz.U.2022.748) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 2022 r.
13 § 42 pkt 7a dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 28 marca 2022 r. (Dz.U.2022.748) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 2022 r.
14 § 43 pkt 3a dodany przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 28 marca 2022 r. (Dz.U.2022.748) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 2022 r.
15 § 44 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 28 marca 2022 r. (Dz.U.2022.748) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 2022 r.
16 § 48 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 28 marca 2022 r. (Dz.U.2022.748) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 2022 r.
17 § 50 zmieniony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 28 marca 2022 r. (Dz.U.2022.748) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 2022 r.
18 § 51 zmieniony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 28 marca 2022 r. (Dz.U.2022.748) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 2022 r.
19 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz.U.2015.1544), które na podstawie art. 23 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.1452) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.