Fundusz Obrony Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.28.225

Akt utracił moc
Wersja od: 20 kwietnia 1936 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 9 kwietnia 1936 r.
o Funduszu Obrony Narodowej.

Na podstawie art. 55 ust. (1) ustawy konstytucyjnej i ustawy z dnia 30 marca 1936 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 186) postanawiam co następuje:

Dla zasilenia środków, przeznaczonych na cele obrony Państwa, tworzy się Fundusz Obrony Narodowej.

Fundusz Obrony Narodowej tworzą:

1)
wpływy uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, a pozostających pod zarządem wojska;
2)
wpływy, które na podstawie szczególnych przepisów ustawowych przekazywane będą na rzecz Funduszu Obrony Narodowej;
3)
dary i zapisy na rzecz Funduszu Obrony Narodowej.

Plan użycia Funduszu Obrony Narodowej ustala Minister Spraw Wojskowych.

(1)
Funduszem Obrony Narodowej zarządza Minister Spraw Wojskowych.
(2)
Sposób administrowania Funduszem oraz zasady rachunkowości i sprawozdawczości określi Minister Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych oraz innymi interesowanymi ministrami.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.