[Cele fundacji] - Art. 1. - Fundacje. - Dz.U.2020.2167 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Cele fundacji] - Fundacje.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 grudnia 2020 r.
Art.  1.  [Cele fundacji]

Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.