Fundacja Smogulecka imienia Bogdana Hutten-Czapskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.76.596

Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 30 października 1930 r.
o fundacji Smoguleckiej imienia Bogdana Hutten-Czapskiego.

Na podstawie art. 44 ust. 5 Konstytucji postanawiam co następuje:

"Fundację Smogulecką imienia Bogdana Hutten-Czapskiego" na popieranie nauki polskiej uczynioną przez właściciela dóbr Smogulec w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskiem, Bogdana Hutten-Czapskiego aktami notarjalnemi z dnia 30 października 1924 r. i 25 lipca 1925 r. (repertorjum notarjusza przy wydziałach hipotecznych sądu okręgowego w Warszawie Wacława Dominika Paszkowskiego Nr. 1963 z r. 1924 i Nr. 1915 z r. 1925) zatwierdza się na warunkach, zawartych w wymienionych aktach, które ogłasza się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, oraz Ministrowi Reform Rolnych (art. IV zał.), Ministrowi Skarbu (art. VI zał.) i Ministrowi Sprawiedliwości.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Akt fundacyjny zeznany przez Bogdana Hutten-Czapskiego przed notarjuszem Wacławem Dominikiem Paszkowskim w Warszawie w gmachu Hipoteki pod Nr. 493 z dnia 30 października 1924 r. Nr. 1963 repertorium na rok 1924, ze zmianą Artykułu VI, dokonaną aktem zeznanym przed Mieczysławem Gepnerem, zastępcą wyżej wymienionego notarjusza dnia 25 lipca 1925 r. Nr. 1915 repertorjum na rok 1925.

Niniejszym aktem notarjalnym Bogdan Hutten-Czapski powołuje do życia fundację, która będzie nosiła nazwę "Fundacja Smogulecka imienia Bogdana Hutten-Czapskiego" i będzie miała na celu dostarczanie Uniwersytetowi Warszawskiemu i Politechnice Warszawskiej środków na popieranie nauki polskiej, a mianowicie na nagrody dla obywateli polskich i zapomogi na prace naukowe, wynalazki oraz odkrycia przez nich dokonane, a także na wydawnictwa w języku polskim. Artykuł I. Majątek Fundacji stanowi należąca do Bogdana Hutten-Czapskiego nieruchomość Smogulec, dobra rycerskie, położone w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskiem, zapisana w księdze wieczystej sądu powiatowego w Kcyni, a obejmująca 2683 dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy hektarów 39 trzydzieści dziewięć arów 39 trzydzieści dziewięć metrów kwadratowych powierzchni. Artykuł II. Z mocy ustawy zatwierdzającej Fundację zostanie w księdze hipotecznej nieruchomości Smogulec, dobra rycerskie, na wniosek Fundatora lub Ministra Oświecenia Publicznego przepisane prawo własności nieruchomości Smogulec dobra rycerskie na rzecz Fundacji, a jednocześnie zapisane na rzecz Fundatora prawo dożywocia według zasad Kodeksu Cywilnego, obowiązującego obecnie w województwie poznańskiem, oraz całkowity zarząd bez kontroli z którejkolwiek strony. Art. III. Fundator ma prawo powiększenia majątku Fundacji 'kapitałami oraz innemi ruchomościami i nieruchomościami, o ile ostatnie obecnie stanowią jego własność i nie będą obciążone długami albo innemi ciężarami. To powiększenie może nastąpić zarówno rozporządzeniem między żyjącymi, jak i na wypadek śmierci. Artykuł IV. Nieruchomości przechodzące na rzecz Fundacji z mocy tego aktu stanowić będą niepodzielną całość i nie mogą być ani dobrowolnie, ani przymusowo zbywane, wydzierżawiane lub parcelowane. Nie wyłącza to jednak oddania potrzebnej przestrzeni na drogi, mosty, koleje, szkoły, wyrównanie granic oraz na cele bezpośrednio związane z obroną Państwa. Artykuł V § 1. Fundacja wejdzie w posiadanie majątku Fundacji z chwilą zgonu Fundatora. § 2. Do tego czasu przedstawicielami Fundacji są Rektor Uniwersytetu Warszawskiego łącznie z Rektorem Politechniki Warszawskiej. § 3. Z chwilą zgonu Fundatora inwentarz żywy i martwy należący do nieruchomości fundacyjnych stanie się własnością Fundacji. § 4. Meble, obrazy, książki, ubranie, kapitały i inny majątek ruchomy, znajdujące się w pomieszczeniach Fundacji a należące do Fundatora nie przejdą na własność Fundacji, o ile jej nie zostaną przekazane lub zapisane. Artykuł VI. Wszelkie czynności przez Fundację lub na rzecz Fundacji zdziałane w sądach, urzędach państwowych oraz samorządowych będą wolne od kosztów i opłat stemplowych. Fundacja z chwilą zgonu Fundatora będzie wolna od wszelkich podatków i danin państwowych; - samorządowe opłacać będzie na tych samych zasadach, na jakich je opłacają majątki państwowe. Za życia Fundatora podatki i daniny będą opłacane według istniejących ustaw. Artykuł VII. Organizację wewnętrzną Fundacji normuje Statut Fundacji podlegający zatwierdzeniu przez Ministra Oświecenia Publicznego. Statut nie będzie mógł zawierać postanowień sprzecznych z treścią niniejszego aktu. Artykuł VIII. Powołanie do życia Fundacji i darowizna na jej rzecz uzależnia się od nadania przez osobną ustawę mocy prawnej postanowieniom zawartym w artykułach I do VII niniejszego aktu.