Francja-Polska. Protokół dodatkowy do prowizorycznego układu handlowego z dnia 18 lipca 1936 r. między Polską i Francją. Paryż.1936.07.18.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.90.623

Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 4 grudnia 1936 r.
w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie niektórych postanowień protokołu dodatkowego do prowizorycznego układu handlowego z dnia 18 lipca 1936 r. między Polską i Francją.

Na podstawie art. 52 ust. (2) ustawy konstytucyjnej postanawiam co następuje:
(1)
Wprowadza się tymczasowo w życie postanowienia protokołu dodatkowego do prowizorycznego układu handlowego z dnia 18 lipca 1936 r. między Polską i Francją, z wyjątkiem:
a)
poz. 9 francuskiej taryfy celnej (tryki, owce i skopy), wymienionej w części I-A-1 powyższego protokołu oraz
b)
z poz. 49 polskiej taryfy celnej (szparagi w okresie od 1 lutego do 31 marca) i poz. 282 polskiej taryfy celnej (wina musujące - szampan), wymienionych w części II tegoż protokołu.
(2)
Tekst wspomnianego protokołu dodatkowego zawarty jest w załączniku do rozporządzenia niniejszego.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom: Spraw Zagranicznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Przekład.

PROTOKÓŁ

dodatkowy do prowizorycznego układu handlowego z 18 lipca 1936 r. pomiędzy Polską i Francją.

Wysokie Umawiające się Strony pragnąc w miarę wszelkich możliwości rozwijać wymianę artykułów rolnych pomiędzy obu krajami, zgodziły się na następujące postanowienia, mające być uzupełnieniem tymczasowego układu handlowego podpisanego 18 lipca 1936 r.

I.

A-1) Z zastrzeżeniem przyjęcia przez Parlament, stawki francuskiej taryfy celnej zostają zmienione jak następuje:
Pozycja taryfy celnejWyszczególnienie towaruJednostkaCłoUWAGI
9Tryki, owce i skopy100 kg żywej wagibez zmiany (I)(I) Cło zniżone na 125 fr. fr. za 100 kg żywej wagi, w ramach kontyngentu ustalonego w drodze zarządzenia ministerialnego, dla młodych skopów i owiec, ważących ponad 30 kg, pochodzących ze skrzyżowania w pierwszej generacji rozpłodników wpisanych do jednej z francuskich ksiąg owiec zarodowych. Dopuszczenie do korzystania z tego cła jest uwarunkowane uzyskaniem specjalnego pozwolenia wydanego przez francuskie Ministerstwo Rolnictwa na podstawie zaświadczeń odpowiedniej organizacji.
83Ziemniaki świeże100 kg bruttobez zmiany (I)(I) Cło zniżone o 50% na sadzeniaki przeznaczone do otrzymania ziemniaków do użytku fabryk mąki ziemniaczanej. Dopuszczenie do korzystania z tego cła jest uwarunkowane uzyskaniem specjalnego pozwolenia wydanego przez Ministerstwo Rolnictwa po zaopatrzeniu kontraktów zawartych pomiędzy zagranicznymi eksporterami a francuskimi importerami w wizę odpowiedniej organizacji.
2)
Organizacją upoważnioną do wystawiania zaświadczeń wspomnianych w powyższych uwagach będzie Izba Rolnicza Francusko-Polska.

B-W chwili wprowadzenia w życie zniżek celnych wyszczególnionych w paragrafie A Rząd Francuski zmieni opłatę licencyjną obciążającą importerów jaj w skorupkach, w sposób następujący:

Pozycja taryfy celnejWyszczególnienie towaruJednostkaOpłata licencyjnaUWAGI
34 AJaja w skorupkach świeże lub konserwowane w chłodzie lub każdy inny dozwolony sposób, o wadze sztuki Jaja mieszane z jednej i drugiej kategorii uiszczają opłatę w wysokości 95 fr. od
poniżej 55 gr 100 kg bruttoniccałej wagi.
55 gr i więcej"95.-

II.

Produkty pochodzące i przychodzące z francuskiego terytorium celnego poniżej wyszczególnione będą korzystały przy ich przywozie do polskiego obszaru celnego z następujących procentowych zniżek celnych:
Pozycja polskiej taryfy celnejWYSZCZEGÓLNIENIE TOWARUZniżka celna w procentach
z 49Karczochy80
z 49Szparagi (w czasie od 1 lutego do 31 marca)50
87Kwiaty również gałązki z owocami lub kwiatami - cięte:
p. 1. świeże, sprowadzane w okresie:
a) od 1 grudnia do końca lutego55
b) od 1 marca do 30 listopada55
p. 2. suche, farbowane lub inaczej preparowane55
88Bukiety, wieńce i inne wyroby:
p. 1. z naturalnych kwiatów i liści55
p. 2. z innych materiałów objętych poz. 86 i 8755
128z p. 4. Sery twarde inne, sery miękkie bez twardej powłoki:
a) Roquefort87
b) Brie, Camembert, Pont I'Evêque, Port Salut87
Uwaga: Wyżej wymienione cła konwencyjne będą stosowane do serów posiadających cechy zewnętrzne i określony skład w powołaniu na art. 13 ustawy francuskiej z 2 lipca 1935 i zaopatrzonych w zaświadczenie stwierdzające wyrób francuski. Dokument ten, wystawiony przez Fédération Nationale de l'Industrie fromagére, ulica Rivoli 136 w Paryżu, winien zawierać wzmiankę o miejscu produkcji we Francji. Winien on być wizowany przez właściwy konsulat Rzeczypospolitej Polskiej i służyć będzie równocześnie jako świadectwo pochodzenia.
205Oliwa (olej oliwkowy):
p. 2. inny w naczyniach:
a) powyżej 2 kg85
b) 2 kg i mniej - z bezpośrednim opakowaniem85
280Wina winogronowe nie musujące:
p. I) o mocy 16° alkoholu i mniej:
c) w innych naczyniach90
282Wina musujące:
I) Szampan96,5

III.

Dewizy pochodzące z przywozu do Francji, po wejściu w życie niniejszego protokołu, artykułów wspomnianych w paragrafie I, będą przydzielane jeżeli dokonywana sprzedaż przewyższać będzie tę z odpowiedniego okresu 1935 r., w wysokości 80% na zapłatę za przywóz do Polski francuskich artykułów rolnych w ilościach dopuszczonych do przywozu do Polski. Różnica 20% będzie użyta na rozrachunki finansowe Polski w stosunku do Francji.

Wartości obrotów dokonanych w ramach postanowień niniejszego protokołu, wykazane w statystykach przywozu francuskiej i polskiej, będą musiały być korygowane według zasad ustalonych w układzie płatniczym podpisanym w dniu dzisiejszym.

IV.

Niniejszy protokół będzie ratyfikowany. Wejdzie on w życie następnego dnia po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych. Następnie będzie podzielał los prowizorycznego układu handlowego podpisanego w dniu dzisiejszym.

Na dowód czego niżej podpisani pełnomocnicy, należycie do tego upoważnieni podpisali niniejszy układ.

Sporządzono w Paryżu, dnia 18 lipca 1936 r. w dwóch egzemplarzach.