Francja-Polska. Porozumienie w formie not o przedłużeniu prowizorycznego układu handlowego między Polską a Francją z dnia 18 lipca 1936 r. i o zmianie art. 5 tego układu. Paryż.1937.05.13.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.42.332

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 1937 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 5 czerwca 1937 r.
w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życia postanowień porozumienia w formie not, wymienionych w Paryżu dnia 13 i 14 maja 1937 r., o przedłużeniu prowizorycznego układu handlowego między Polską a Francją z dnia 18 lipca 1936 r. i o zmianie art. 5 tego układu.

Na podstawie art. 52 ust. (2) ustawy konstytucyjnej postanawiam co następuje:
(1)
Wprowadza się tymczasowo w życie postanowienia porozumienia w formie not, wymienionych w Paryżu dnia 13 i 14 maja 1937 r., o przedłużeniu prowizorycznego układu handlowego między Polską a Francją z dnia 18 lipca 1936 r. i o zmianie art. 5 tego układu.
(2)
Tekst wspomnianego porozumienia zawarty jest w załączniku do rozporządzenia niniejszego.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom: Spraw Zagranicznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje od dnia 15 maja 1937 r.

Przekład.

Paryż, dn. 13 maja 1937 r.

AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Nr 82/F/1/18/37.

Panie Ministrze,

Powołując się na rozmowy, jakie miały miejsce między Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Ambasadą Polski, mam zaszczyt, z polecenia mego Rządu, zaproponować Waszej Ekscelencji następujące Porozumienie:

1)
Prowizoryczny Układ Handlowy, zawarty między Francją a Polską dnia 18 lipca 1936 r. jest przedłużony, z zastrzeżeniem poniższej zmiany, jak również i teksty dołączone do tego Układu, do dnia 1 czerwca 1937 r.
2)
Tekst artykułu 5 Prowizorycznego Układu Handlowego zawartego między Polską a Francją dnia 18 lipca 1936 r. zostaje zmieniony jak następuje:

"Postanowienia artykułów Konwencji z dn. 9 grudnia 1924 r. inne aniżeli te, które są zawarte w artykułach: 1 do 8, 13, 16 (1), 17 i 33 pozostają prowizorycznie w mocy.

Wysokie Umawiające się Strony zobowiązują się podjąć rokowania celem ponownego dostosowania tych postanowień.

Rokowania te winny być doprowadzone do końca przed dniem 1 czerwca 1937 r. W razie, gdyby nie zostały one doprowadzone do końca, niniejsze Porozumienie zostaje z tą datą uchylone",

3)
Niniejsze Porozumienie będzie ratyfikowane i dokumenty ratyfikacyjne zostaną wymienione w Warszawie równocześnie z dokumentami ratyfikacyjnymi wspomnianego wyżej Prowizorycznego Układu Handlowego. Obydwie Wysokie Umawiające się Strony zgadzają się wszakże na prowizoryczne stosowanie Porozumienia, począwszy od dnia 15 maja 1937 r.

Byłbym obowiązany Waszej Ekscelencji za poinformowanie mnie, czy Rząd Republiki Francuskiej przyjmuje zaproponowane Porozumienie.

Zechce Pan, Panie Ministrze, przyjąć zapewnienia mego bardzo wysokiego poważania.

Do Jego Ekscelencji

Pana Ivona DELBOS

Ministra Spraw Zagranicznych

w Paryżu.

Paryż, dn. 14 maja 1937 r.

REPUBLIKA FRANCUSKA

MINISTERSTWO

SPRAW ZAGRANICZNYCH

Dyrekcja Spraw Politycznych

i Handlowych

Stosunki handlowe

Panie Ambasadorze,

W dniu dzisiejszym Wasza Ekscelencja zechciała skierować do mnie następujące pismo:

Powołując się na rozmowy, jakie miały miejsce między Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Ambasadą Polski, mam zaszczyt, z polecenia mego Rządu, zaproponować Waszej Ekscelencji następujące Porozumienie:

1)
Prowizoryczny Układ Handlowy, zawarty między Francją a Polską dnia 18 lipca 1936 r. jest przedłużony z zastrzeżeniem poniższej zmiany, jak również i teksty załączone do tego Układu, do dnia 1 czerwca 1937 r.
2)
Tekst artykułu 5 Prowizorycznego Układu Handlowego, zawartego między Polską a Francją dnia 18 lipca 1936 r. zostaje zmieniony jak następuje:

"Postanowienia artykułów Konwencji z dn. 9 grudnia 1924 r. inne aniżeli te, które są zawarte w artykułach: l do 8, 13, 16 (1), 17 i 33, pozostają prowizorycznie w mocy.

Wysokie Umawiające się Strony zobowiązują się podjąć rokowania celem ponownego dostosowania tych postanowień.

Rokowania te winny być doprowadzone do końca przed dniem 1 czerwca 1937 r. W razie, gdyby nie zostały one doprowadzona do końca, niniejsze Porozumienie zostaje z tą datą uchylone".

3)
Niniejsze Porozumienie będzie ratyfikowane i dokumenty ratyfikacyjne zostaną, wymienione w Warszawie równocześnie z dokumentami ratyfikacyjnymi wspomnianego wyżej Prowizorycznego Układu Handlowego. Obydwie Wysokie Umawiające się Strony zgadzają się na prowizoryczne stosowanie Porozumienia począwszy od dnia 15 maja 1937 r.

Byłbym obowiązany Waszej Ekscelencji za poinformowanie mnie, czy Rząd Republiki Francuskiej przyjmuje zaproponowane Porozumienie.

Mam zaszczyt potwierdzić Waszej Ekscelencji odbiór powyższego pisma i powiadomić o zgodzie Rządu Francuskiego na postanowienia stanowiące przedmiot tegoż pisma.

Zechce pan, Panie Ambasadorze, przyjąć zapewnienia mego bardzo wysokiego poważania.

Za Ministra Spraw Zagranicznych

Minister Pełnomocny,

Zastępca

Dyrektora Spraw Politycznych i Handlowych

Jego Ekscelencja

Pan Juliusz ŁUKASIEWICZ

Ambasador Polski

w Paryżu.