Francja-Polska. Konwencja Handlowa.Paryż.1922.02.06.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.50.442

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1924 r.

KONWENCJA HANDLOWA
między Polską a Francją.

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

JÓZEF Piłsudski

NACZELNIK PAŃSTWA POLSKIEGO.

Wszem, wobec i każdemu z osobna, komu o tem wiedzieć należy, wiadomem czynimy:

Dnia 6 lutego 1922 roku w Paryżu podpisana została między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Francuskiej Konwencja Handlowa, która słowo w słowo brzmi jak następuje:

KONWENCJA HANDLOWA

między Polską a Francją.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Rzeczypospolitej Francuskiej, pragnąc wszelkiemi środkami, na jakie pozwalają obecne okoliczności, poprzeć stosunki handlowe miedzy ich krajami, postanowiły stosować przez oznaczony poniżej okres czasu następujące przepisy:

Produkty naturalne lub fabryczne, wytworzone i pochodzące z Francji, Kolonji, Posiadłości lub krajów, pozostających pod protektoratem Francji, będą korzystały przy wwozie do Polski, z taryfy najbardziej korzystnej, jaką Rząd Polski przyznaje lub mógłby przyznać jakiemukolwiek mocarstwu trzeciemu lub obywatelom mocarstwa trzeciego.

W drodze wyjątku korzystać będą również z korzyści powyżej sformułowanego systemu, bez wzglądu na ich pochodzenie, niektóre artykuły żywnościowe i, kolonialne, jak również i tytoń, dla których Francja wytworzyła sobie specjalne rynki, a które są wymienione w wykazie D, załączonym do niniejszej konwencji, pod warunkiem, że będą sprowadzone do Polski przez firmy francuskie lub polskie, założone we Francji i wpisane do rejestru handlowego francuskiego.

Produkty naturalne lub fabryczne, wytworzone i pochodzące z Francji, Kolonji, Posiadłości lub krajów, pozostających pod protektoratem Francji, wymienione w załączonym wykazie A, będą korzystać przy wwozie do Polski ze zniżek procentowych, w spisie tym wskazanych. Przyznane stawki procentowe pozostaną te same przy wszelkich podwyżkach lub zniżkach taryfy i będą stosowane do taks dodatkowych lub mnożników, jakie Polska stasuje lub mogłaby wprowadzić dla tych produktów w przyszłości.

Produkty naturalne lub fabryczne, wytworzone i pochodzące z Polski, wyliczone w załączonym wykazie B., bada dopuszczone do wwozu do Francji, jako też do kolonji i posiadłości francuskich, z zastosowaniem taryfy minimalnej zarówno co do opłat Wwozowych, obecnie ustalonych, lub tych, któreby Francja mogła ewentualnie zamiast nich wprowadzić, jak i co do opłat dodatkowych (surtaxes), mnożników (coefficients) lub innych podwyżek czasowych, które Francja wprowadziła lub wprowadzićby mogła.

Produkty naturalne lub fabryczne, wytworzone lub pochodzące z Polski, wyliczone w załączonym wykazie C, będą korzystały przy ich wwozie do Francji, do kolonji i posiadłości francuskich z podanych w tym spisie zniżek procentowych, które będą obliczane od różnicy między stawką taryfy ogólnej i taryfy minimalnej. Stopa procentowa pozostanie ta sama, bez względu na zwyżki lub zniżki taryf, opłat dodatkowych i mnożników, któreby Francja mogła wprowadzić w przyszłości.

Wszelkie, nawet czasowe, zniesienie obecnie obowiązujących zakazów wwozu zarówno dla artykułów, nieprzewidzianych w załączonych wykazach, jak też w granicach kontyngentów, wyższych od ustalonych dla artykułów, przewidzianych w wymienionych wykazach, przyznane przez jedną z Wysokich Układających się Stron Traktujących dla produktów Mocarstwa trzeciego, będzie stosowane natychmiast i bezwarunkowo wzglądem produktów identycznych lub podobnych, wytworzonych i pochodzących z drugiego. W razie gdyby jedna lub druga z Wysokich Układających się Stron wprowadziła nowe zakazy bądź dla wwozu, bądź dla wywozu, udzielenie wyjątków, lub ustalenie nowych kontyngentów będzie zbadane na żądanie jednej z Układających się Stron, w taki sposób, aby możliwie najmniej szkodzić stosunkom handlowym między obu krajami.

Towary zakazane lub skontyngentowane do wwozu lub wywozu nie będą podlegać żadnym ograniczeniom i będą zwolnione od wszelkich ceł wwozowych i wywozowych, jeżeli, będąc wytworzone i pochodząc z Francji, ' Kolonji i Posiadłości francuskich, zostaną wwiezione do Polski i złożone tam, w celu ponownego wywozu do sąsiednich krajów, na składzie fikcyjnym lyb faktycznym zgodnie z obowiązującemi przepisami celnemi. Towary, w ten sposób złożone na składzie, nie będą podlegały żadnym opłatom specjalnym, innym niż te, którym podlegają lub będą mogły podlegać towary, złożone na składzie, aby następnie zostać oddanemi dla spożycia krajowego.

Zakazy wwozu lub wywozu będą jednak stosowane względem towarów wwożonych lub wywożonych na powyżej wyszczególnionych warunkach, jeżeli będą umotywowane:

Koniecznością zabezpieczenia Państwa;
Względami sanitarnemi i zapobiegawczemi przeciw chorobom zaraźliwym.

W razie gdyby jedna z Wysokich Układających się Stron poddała przywóz lub wywóz pewnych produktów lub towarów warunkom cen, kontrolowanych przez Rząd lub przez wszelki inny organ przezeń ustanowiony, warunki, stosowane do Strony drugiej, będą najbardziej korzystne ze stosowanych lub mogących być stosowanemi względem innych Mocarstw trzecich lub obywateli Mocarstw trzecich,

Dla przewozu i wywozu towarów, wskazanych w poprzednich artykułach, tabele rachunkowe transportu i wszystkich kosztów dodatkowych, stosowane przez każde z obu Układających się Mocarstw, nie będą wyższe od tych, które one stosują lub mogłyby stosować do produktów krajowych i do produktów państwa najbardziej uprzywilejowanego.

Produkty rolne lub przemysłowe jednego z obu krajów, wwiezione na terytorjum drugiego i przeznaczone na skład czasowy albo tranzytowy, bez wzglądu na kierunek, nie będą podlegały żadnym opłatom celnym lub wewnętrznym oprócz opłaty za plombowanie i opłaty statystycznej, lub wszelkich innych podatków lub opłat, nałożonych wyłącznie w celu pokrycia kosztów strzeżenia i administracji, jakie pociąga za sobą tranzyt, bez szkody jednakże dla opłat skarbowych, związanych z tranzakcjami, których przedmiotem staćby się mogły te towary w czasie leżenia na składzie lub w czasie transportu.

Każda z Wysokich Układających się Stron zobowiązuje się do tego, że druga Strona będzie natychmiast i bez kompensacji korzystała z wszelkich ulg, przywilejów lub zniżek podatków miejskich (droits d'octroi), akcyzy i wszelkich podatków dodatkowych i lokalnych: wwozowych i wywozowych, reeksportowych, tranzytowych, składowych, odnoszących się do towarów w niniejszej Konwencji wymienionych lub niewymienionych, jakie pierwsza Strona przyznała lub nieprzyznała albo przyznać by mogła innemu Mocarstwu.

Klauzula największego uprzywilejowania jest również zapewniona każdej z Wysokich Układających się Stron co do opłat, związanych z przeładunkiem towarów i wypełnieniem formalności celnych; co do *opłat konsumcyjnych przyznaje się wzajemnie stosowanie postępowania względem własnego narodu.

Postanowienia artykułów poprzednich, o ile przyznają klauzulę największego uprzywilejowania co do ceł i opłat tudzież ułatwień celnych lub transportowych, nie wykluczają bynajmniej postępowania uprzywilejowanego, jakie każda z Wysokich Układających się Stron mogłaby przyznać na skutek unji gospodarczej z sąsiedniemi krajami.

Ażeby zapewnić towarom, pochodzącym z ich krajów, korzystanie z powyższych postanowień i, ażeby przeszkodzić wszelkiego rodzaju przemytnictwu, mogącemu powstać wskutek zmiany kierunku ruchu, Układające się Wysokie Strony będą wymagały zaopatrywania produktów i towarów, wwożonych na ich terytorjum, w świadectwa pochodzenia; świadectwa te winny zaświadczać, jeżeli będzie chodziło o produkt naturalny, że pochodzi on z kraju Drugiej Strony, a Jeżeli będzie chodziło o wyrób - że przynajmniej połowa jego wartości jest reprezentowana przez wartość materjałów, pochodzących z kraju Drugiej Strony, jak również przez koszta przeróbki.

Certyfikaty pochodzenia będą wydawane bądź przez Izby Handlowe, od których zależy wysyłający, bądź przez każdy inny organ, lub związek, uznany przez Państwo, do którego towar ma być wywieziony; będą one uwierzytelniane przez przedstawiciela dyplomatycznego lub konsularnego kraju przeznaczenia.

Jeżeli wysyłający będzie miał podstawy do obaw, że pomimo zaopatrzenia w certyfikat, towar będzie stanowił przedmiot sporu, może uzyskać potwierdzenie certyfikatu pochodzenia przez certyfikat sprawdzenia (certifikat de vérification), wystawiony i podpisany jednocześnie przez organ wystawiający świadectwo pochodzenia, i agenta technicznego, wyznaczonego przez przedstawiciela dyplomatycznego lub konsularnego kraju przeznaczenia, Agent ten będzie mógł, w celu dokonania sprawdzenia, żądać wszelkich dowodów i dotyczących wyjaśnień. Towar, zaopatrzony w certyfikat sprawdzenia, nie podlega ekspertyzie na komorze celnej, z wyjątkiem wypadków oszustwa, lub domniemanego podstawienia.

Przesyłki pocztowe będą zwolnione od certyfikatów pochodzenia, jeżeli będzie chodziło o przesyłki, nie posiadające charakteru handlowego.

Każda z Wysokich Układających się Stron zobowiązuje się przedsięwziąć wszelkie niezbędne środki, ażeby uchronić produkty naturalne lub wyroby, pochodzące z kraju Drugiej Strony przed wszelką formą nielegalnej konkurencji w stosunkach handlowych, przeszkodzić i zakazać przez konfiskatę, lub inne odpowiednie środki, przywóz, złożenie w składach i wywóz, jak również fabrykację, sprzedaż i złożenie na sprzedaż wewnątrz kraju wszelkich wyrobów, noszących na sobie lub na opakowaniu wewnętrznym lub zewnętrznym znaki fabryczne, nazwy, napisy, lub jakiekolwiek znaki, zawierające pośrednio lub bezpośrednio fałszywe wskazówki o pochodzeniu, gatunku, rodzaju i właściwościach tych produktów lub towarów.

Każda z Wysokich Układających się Stron podejmuje się wprowadzić w faktyczne zastosowanie Akt Madrycki-z 14 kwietnia 1891 r. o ochronią nazw pochodzenia, zobowiązuje się stosować do postanowień tego aktu tudzież do praw i przepisów administracyjnych, wydanych zgodnie z temi prawami, które będą Jej zakomunikowane przez Drugą Układającą się Stronę, a które ustalają i regulują prawo do nazwy rejonalnej dla win i spirytualji, jak również warunki, w których używanie nazwy rejonalnej może być dozwolone.

Żadna z Układających się Stron nie pozwoli na przywóz i złożenie w składach, wywóz, jak również fabrykację, krążenie, sprzedaż, lub złożenie na sprzedaż produktów i towarów, noszących nazwy rejonalne, nie odpowiadające prawom i przepisom, prawidłowo notyfikowanym przez drugą stronę traktującą.

Notyfikacja może dotyczyć:

Nazw pochodzenia rejonalnego, należących do produktów przemysłu winnego;
Ograniczenia terytorjów, których te nazwy dotyczą;
Procedury, dotyczącej wydawania świadectw pochodzenia.

Konfiskata produktów inkryminowanych będzie miała miejsce na wniosek administracji celnej lub na żądanie Ministerstwa, albo strony zainteresowanej, osoby lub spółki, zgodnie z prawodawstwem francuskiem lub polskiem.

Rozporządzenia powyższego artykułu będą stosowane nawet, jeśli do nazwy rejonalnej jest dołączona nazwa prawdziwego miejsca pochodzenia lub wyrażenie "typ", "rodzaj", "gatunek", lub wszelkie inne wyrażenia analogiczne.

Rozporządzenia powyższego artykułu będą stosowane z wejściem w życia niniejszej konwencji. Trzymiesięczny termin jest jednak przyznany dla sprzedaży, przez kupców detalicznych lub restauratorów, produktów, zakupionych przez nich przed wejściem w życie konwencji. Po upływie trzech miesięcy, wszelki produkt, będący w sprzeczności z przepisami tego artykułu, będzie podlegał - gdziekolwiek się znajdzie - dochodzeniom, przewidzianym w niniejszym artykule.

Wysokie Strony Układające się zobowiązują się opracować wspólnie, w terminie 6-cio miesięcznym, wszelkie środki, mające na celu ułatwienie ochrony patentów, znaków fabrycznych i handlowych, rysunków lub wzorów.

Kupcy, fabrykanci i inni przemysłowcy jednego z obu państw, którzy dowiodą przez okazanie przemysłowej karty legitymacyjnej, wydanej przez odpowiednie władze krajowe, że mają prawo wykonywać swój handel lub przemysł i że opłacają przewidziane prawem opłaty i podatki, będą mieli prawo osobiście, lub za pośrednictwem swoich komiwojażerów czynić zakupy na terytorjum Drugiej Strony Traktującej u kupców i producentów lub w publicznych lokalach sprzedaży. Będą mogli również przyjmować zamówienia takie na podstawie próbek u kupców lub innych osób, które w swoim h§ Nr Ilu lub przemyśle zużytkowują towary, odpowiadające tym próbkom; w żadnym z tych wypadków nie będą obowiązani uiszczać z powodu tego specjalnej opłaty.

Polscy i -francuscy komiwojażerowie, posiadający karlą legitymacyjną, zgodną z wzorem, dołączonym do niniejszej konwencji, i wydaną przez ich władzę krajową, będą mieli prawo posiadania przy sobie próbek i wzorów, lecz nie towarów.

Układające się Strony zawiadomią jedna drugą o władzach, mających prawo wydawać korty legitymacyjne, jak również o przepisach, obowiązujących komiwojażerów podczas wykonywania ich handlowych czynności.

Przedmioty, podlegające ocleniu, i* wyjątkiem towarów zabronionych do wwozu, wwożone przez komiwojażerów jako próbki lub wzory, będą zwolnione przez obie strony od opłat wwozowych i wywozowych z warunkiem, że przedmioty te, jeżeli nie zostaną sprzedane, będą wywiezione w terminie przepisanym i że identyczność przedmiotów przywiezionych i z powrotem wywiezionych nie będzie ulegała wątpliwości, bez względu na komorę celną, przez którą będą wywiezione.

Wywóz ponowny próbek lub wzorów będzie gwarantowany w obu państwach przez złożenie' depozytu (w gotówce) w wysokości cła, pobieranego w wejściowej' komorze celnej, lub też odpowiedniej kaucji. Po upływie przepisanego terminu opłaty celne, stosownie do tego, czy były złożone lub gwarantowane, zostaną wniesione do Skarbu lub będą przez Skarb ściągnięte, o ile nie będzie stwierdzonem, że w tym terminie próbki, względnie wzory, zostały wywiezione.

Jeżeli przed upływem przepisanego terminu próbki lub wzory zostaną przedstawione w otwartej w tym celu komorze celnej w celach ponownego wywozu, powyższa komora powinna się upewnić przez sprawdzenie, że przedmioty przedstawione są rzeczywiście te same, dla których było wydane pozwolenie wwozu. Jeśli niema co do tego żadnej wątpliwości, wówczas komora celna skonstatuje wywóz i zwróci depozyt, złożony przy wwozie, względnie przedsięweźmie odpowiednie kroki dla zwolnienia kaucji.

Od importera nie będą pobierane żadne opłaty z wyjątkiem opłaty stemplowej za wydane świadectwa lub pozwolenia, tudzież za umieszczenie znaków w celu sprawdzenia próbek względnie wzorów.

Obywatele jednego z Układających się Państw, udający się na jarmarki lub targi, odbywające się na terytorjum drugiego państwa, w celu uprawiania tam swego handlu i sprzedawania swych wyrobów, będą wzajemnie traktowani, jak obywatele miejscowi i nie będą opłacali opłat wyższych, niż ci ostatni.

Powyższe przepisy nie stosują się do przemysłowców wędrownych jak również do kolportowania i poszukiwania obstalunków przez osoby, nie zajmujące się przemysłem ani handlem, w stosunku do których każda ze Stron traktujących zachowuje zupełną swobodę swego prawodawstwa.

Spółki handlowe i prywatne, utworzone zgodnie z prawem jednego i obu krajów, będą mogły, podporządkowując się prawodawstwu drugiego, osiadać na jego terytorjum, oddawać się swojemu zajęciu lub przemysłowi, za wyjątkiem jednakże przedsiębiorstw, które z racji ich charakteru użyteczności publicznej, podlegałyby specjalnym ograniczeniom - we Francji na mocy prawa lub -dekretu - a w Polsce na mocy prawa lub orzeczenia Rady Ministrów. Spółki te będą mogły nabywać, posiadać lub dzierżawić nieruchomości, potrzebne im ula należytego funkcjonowania.

Będą miały łatwy i wolny dostęp do sądownictwa obu krajów.

Spółki, które otrzymają zezwolenie na osiedlenie się, względnie na oddawanie się swemu zajęciu lub przemysłowi, zgodnie z tym artykułom, nie będą podlegały w kraju, w którym zostały dopuszczone, opłatom, kontrybucjom i wogóle żadnemu opodatkowaniu skarbowemu innemu lub wyższemu od tego, jakie jest pobierane od spółek krajowych.

Względem obywateli każdej z Wysokich Układających się Stron będzie stosowane na terytorjum Drugiej Strony postępowanie, jakiego doznają obywatele państwa najbardziej uprzywilejowanego; nie będą oni podlegali opłatom ani podatkom, pod jakąkolwiek nazwą, innym lub wyższym od tych, jakie są lub będą pobierane od obywateli państwa najbardziej uprzywilejowanego.

W portach obu państw okręty fracuskie i polskie, jak również ich załoga, pasażerowie i ładunki, będą traktowane w myśl zasady całkowitej równości, zarówno co do opłat ogólnych lub specjalnych, jak i co do podziału statków, ułatwień przy ich załadowywaniu lub wyładowywaniu i wogóle co do wszelkich formalności lub rozporządzeń, jakimkolwiek mogą podlegać okręty handlowe, ich załoga, pasażerowie i ładunki.

Wyjątek jest zachowany dla kabotażu, który podlega właściwemu prawodawstwu obu krajów. Żegluga między Francją a Algierem jest upodobnioną do żeglugi z portu do portu francuskiego. Przyznaje się zresztą wzajemnie dla statków danej narodowości, wykonywujących kabotaż, postępowanie takie, jakiego będą doznawać statki państwa najbardziej uprzywilejowanego.

Władze polskie i polskie konsulaty będą ułatwiać w najszerszej mierze przewóz emigrantów polskich za pośrednictwem statków francuskich.

Niniejsza konwencja będzie ratyfikowana w Paryżu i ratyfikacje będą wymienione w Paryżu. Na mocy upoważnienia, jakie w myśl prawodawstwa przysługuje Rządowi, Rząd francuski zezwala, aby konwencja weszła w życie w 8 dni od zawiadomienia go w Paryżu o aprobacie Sejmu polskiego.

Konwencja niniejsza zawarta jest na przeciąg jednego roku, począwszy od dnia jej wejścia w życie; podlega ona automatycznemu przedłużeniu na okresy trzymiesięczne, jeżeli nie odwoła jej jedna z Wysokich Stron Układających się na sześć miesięcy conajmniej, przed upływem pierwszego terminu rocznego, a na dwa miesiące przed upływem każdego następnego okresu trzymiesięcznego.

Od dnia uprawomocnienia się rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, wprowadzającego zrewidowaną taryfę celną, do dn. 19 września 1924 roku włącznie, Konwencja niniejsza może być wypowiedziana każdego dnia i wygasa w miesiąc po wypowiedzeniu.

Zgodnie z powyższem podpisali niniejszą konwencją i opatrzyli ją swemi pieczęciami odnośni pełnomocnicy w należyty sposób do tego upoważnieni.

Sporządzono w Paryżu, w podwójnym egzemplarzu, 6 lutego 1922 r.

(L. S.) M. ZAMOYSKI

(L. S.) FR. DOLEŻAL

(L. S.) R. POINCARÉ

(L. S.) DIOR.

WYKAZ A.

Numery taryfy polskiej

Nazwa produktu.

Zniżka procentowa

13

Pasztety i przyprawy wszelkiego rodzaju

50

Ex

14

Trufle

40

Ex

15

Korzenie:

1. Wanilia

40

2. Pieprz

40

Ex

21

Tytoń w liściach i w pudelkach.

40

Ex

24

Cukierki, konfitury, serki owocowe, galaretki owocowe, czekolada i kakao z cukrem

35

Ex

27

Arak, rum, koniak, wódki, likiery

50

Ex

28

Wina winogronowe

w beczkach, do 16° alkoh.

50

w butelkach { niemusujące

50

{ musujące

50

Ex

35

Sery:

1. Wykwintne

40

2. Inne niż w § 1.

40

Ex

37

Ryby w oliwie

50

Ex

38

Kraby i raki, homary w puszkach

40

43

Klej i żelatyna

35

Ex

46

Wyroby szczotkarskie

20

Ex

55

Skóry wyprawione:

1. Wierzchnie, miękkie, nielakierowane

35

2. Skórki:

b) skórki lakierowane

35

3. Skóry twarde podeszwowe

35

4. Skóry podeszwowe i pasowe napadnę

35

Ex

57

Wyroby skórzane:

1. a. Obuwie, ponad 2 kg. para

35

b. Ważące od 1,000 do 2,000 gr. para

35

c. 600 do 1,000 gr. para

35

2. Obuwie lakierowane

40

Uwaga. Skóry na obuwie skrojone lub zszyte:

(wierzchy)

3. Rękawiczki skórzane, wyroby kaletnicze i galanteryjne, skóry skrojone lecz nie zszyte

35

4. a. wyroby siodlarskie i rymarskie

30

b. gotowe pasy napadnę zszywane

30

c. gotowe pasy napędne niezszywane

30

Ex

58

Drzewo korkowe:

4. b. zmielone na trociny i proszek

40

Ex

60

Wyroby z drzewa korkowego:

1. płyty i kostki

30

2. korki etc.

30

3. wyroby z odpadków korkowych

30

Ex

61

3. wyroby z drzewa rzeźbionego, wyroby stolarskie i tokarskie z malowidłami

30

4. Wyroby stolarskie etc.

30

5. Meble miękkie

30

Ex

62

6. Kwiaty cięte

30

Ex

68

2. Celuloid wszelkiego koloru

35

Ex

76

Wyroby porcelanowe:

1. białe i jednobarwne etc.

35

2. z malowidłami lub deseniami etc.

35

3. wazy, statuetki etc.

35

Ex

88

Kauczuk:

1. b) wyroby, niewymienione oddzielnie, bez dodatków z innych materjałów

30

c) z dodatkami z innych materjałow

30

2. Gumalestyka twarda:

b) wyroby, oddzielnie niewymienione, również z dodatkiem innych materjałów

30

3. Obuwie z kauczuku etc.

40

Ex

95

Winny kamień (cremor tartari), winian wapnia, cytrynian wapnia: nawpół oczyszczone (nie w proszku) z właściwem zabarwieniem

35

Ex

112

2 a, b, Alkaloidy i ich sole: kofeina, chinina, strychnina, morfina, kodeina, weretryna, atropina, kokaina, również ich sole:

40

Ex

112

Przetwory organiczne do użytku farmaceutycznego:

8. a) acetanilid

40

b) antipiryna, salipiryna, fenacetyna, sulfonal, salol, gwajakol, węglany gwajakolu i kreozotu, pepsyna, pepton i santonina

33

c) sztuczne przetwory słodzące, których słodycz przewyższa słodycz cukru trzcinowego

50

Przetwory chemiczne i farmaceutyczne, oddzielnie niewymienione:

113

Lekarstwa gotowe i podosowane:

1) Lekarstwa gotowe, dozwolone do przywozu na mocy specjalnych wykazów urzędowych; wszelkie produkty chemiczne i farmaceutyczne podozowane, jak również ekstrakty, używane w medycynie.

30

2) Plastry lecznicze, przyrządzone z różnych mas na tkaninach jedwabnych i półjedwabnych, dozwolone do wwozu na mocy specjalnych wykazów urzędowych

30

117

Oliwa

30

118

Wody aromatyczne z kwiatu pomarańczowego

30

119

Kosmetyki i pachnidła:

1. róż, pomady, kosmetyki, bez alkoholu

35

2. wyroby perfumeryjne na alkoholu

35

2. olejki pachnące etc.

35

120

Mydła

1. toaletowe i lecznicze

40

2. inne

25

Ex

137

2. Błyszcz na obuwie, atramenty, środki do czyszczenia i polerowania i t. d.

30

Ex

148

Wyroby, ze złota wszelkie

30

Biżuterja ze złota i platyny i t. d.

30

Wyroby ze srebra, również pozłacane.

40

Biżuterja srebrna

40

Ex

149

4. Wyroby wymienione w punktach 1, 2 i 3 poz. 149 i inne, pozłacane, posrebrzane i t. p.

powyżej 400 gramów

25

do 400 gramów

25

155

Drut metalowy z wszelkich metali z wyjątkiem stalowego i żelaznego

40

Ex

158

3. Wyroby nożownicze: pozłacane, posrebrzane i t. p.

30

162

Przybory zecerskie i drukarskie

30

Ex

167

Maszyny i aparaty:

1. Maszyny z żeliwa, żelaza, stali i z innych materjałów:

parowozy i t. d.

30

turbiny parowe

30

maszyny włókiennicze

25

B. Maszyny elektryczne

35

C. Maszyny rolnicze, pługi motorowe i t. d.

35

Ex

169

Wstęgi kinomatograficzne:

c. I. wyświetlone pozytywy

45

II. " negatywy

45

III. niewyświetlone

35

Ex

173

Wozy:

3. rowery (bicykle)

30

9. samochody osobowe

40

10. motocykle, cyklonetki i t. d.

40

185

Przędza, jedwabna:

1. nitkowana

40

2. z odpadków jedwabnych i t. d.

40

3. jedwab sztuczny

30

Uwaga: przędza jedwabna wszelka na szpulkach i t. d.

25

186

Wełna czesana, przędzona i nitkowana

30

187

Tkaniny bawełniane surowe i bielone

25

188

Tkaniny bawełniane barwione i t. d.

25

189

Aksamit, plusz bawełniany i t. d.

25

Ex

195

1. Tkaniny jedwabne, chustki tkane, fulary, wstążki i t. p. Aksamit, plusz, sznurki jedwabne

40

196

Fulary jedwabne drukowane i chustki

40

197

Chustki tkane, tkaniny i t. p. półjedwabne

30

199

Tkaniny wełniane oddzielnie niewymienione

30

201

Tkaniny, szale

40

Ex

205

Wyroby dziane, szmuklerskie i plecione:

1. wyroby dziane

a. jedwabne

30

b. półjedwabne

30

c. wełniane

30

d. wszelkie inne

30

2. sznury i taśmy szmuklerskie i t. p.

a. jedwabne i półjedwabne.

30

206

Tiul, z wyjątkiem jedwabnego i t. d.

30

207

Koronki i hafty i t. d.

25

Ex

209

Bielizna i odzież wykończona lub nie:

1. a. zwykła

25

b. przybrana z haftami

25

2. damskie kapelusze i inne okrycia głowy

25

Ex

211

1 a, b, Parasole wszelkie, kryte tkaniną jedwabną i półjedwabną

30

213

Pióra ozdobne i sztuczne kwiaty:

1. Pióra i skórki ptasie etc.

40

2. Sztuczne kwiaty etc.

40

3. Sztuczna rośliny i t. d.

40

Ex

215

Wyroby galanteryjne i toaletowe, oddzielnie niewymienione, zabawki:

1. kosztowne i t. d.

30

2. zwyczajne i t. d.

30

3. wyroby galanteryjne i t. d.

30

4. zabawki

30

a. wszelkie z kości i t. d.

40

b. z miedzi i innych metali i t. d.

40

c. główki do lalek z porcelany i biskwitu i t. d.

40

216

Przybory kancelaryjne:

a. inne niż pod b.

25

b. ołówki, pióra

25

WYKAZ B.

Numery taryfy francuskiej

Nazwa produktu.

12

Świnie

13

Prosięta

14 bis

Drób żywy

17 bis

Wyroby masarskie

Ex

18

Drób bity

20 bis

Jelita

Ex

22

Skórki królicze

24

Włosień

25

Szczecina

Ex

26

Pierze pościelowe

34

Jaja

37

Masło

80

Jarzyny suszone

83

Ziemniaki

89

Nasiona siewne

114

Terpentyna

115

Smoła

128

Drzewo

130

Klepki

131

Laty

132

Dykta

133

Żerdzie

146

Łoza

160/1

Chmiel i lupulina

164

Siano

194

Wosk ziemny (ozokeryt)

197/198

Oleje mineralne

199

Parafina i wazelina

0165 quater

Soda naturalna lub sztuczna rafinowana

317

Cykorja

318

Krochmal

Ex

319

Mączka kartoflana

Ex

319 ter.

Dekstryna

327 bis.

Kazeina

343 à 346

Fajans

{Emaljowane, gładkie

{bielone,

{Emaljowane, ozdobne

568

Naczynia {niezłocone

kuchenne {Emaljowane, ozdobne

{złocone i t. p. w ark.

574

Artykuły do lamp i blacharskie

595

Beczki

595/596 bis.

Miotły

600

Drzewo heblowane

601

Drzwi i okna

644/644 bis

Wyroby szczotkarskie.

WYKAZ C.

Numer taryfy francuskiej

Nazwa produktu

Zniżka procentowa

33

Wosk pszczelny

30

Ex

38

Miód naturalny czysty

30

Ex

92

Melasa kartoflana, przeznaczona na paszą dla bydła

60

174

Alkohol, wódki

50

185

Cement

25

Ex

222

Ołów surowy, srebrnonośny lub nie

50

Ex

224

Blacha cynkowa

50

0173

Węglan cynku

25

0178

Litopon

25

324-325

Klej

50

Ex

330

Pasty, kremy podpadające pod pozycję 298

25

347

Porcelana

50

347 bis

Artykuły z porcelany i fajansu dla elektryczności

50

Przędza bawełniana:

368

Przędza

bawełniana

pojedyncza.

25

369

"

"

nitkowana

25

370

"

"

osnowa snuta.

25

371

"

"

z domieszką lecz

z przewagą bawełny na wagę

25

372

Przędza wełniana pojedyncza, czesana lub gremplowana

25

373

Przędza wełniana nitkowana dla tkanin, bielona lub nie, czesana lub gremplowana

25

373 bis

Przędza wełniana czysta, nitkowana dla tkanin, kolorowa lub drukowana

25

374

Przędza wełniana nitkowana, pod dywany, czesana lub gremplowana

25

375

Przędza wełniana z domieszką przędzy innej niż alpakowej, lamy, wigonji, yacka, sierści koziej, kaszmiru, sierści wielbłądziej, z przewagą wełny na wagę

25

376

Przędza alpakowa z lamy, wigonji, yacka, koźla, kaszmir, wielbłądzia - czyste lub mieszane z przewagą wełny na wagę

25

420

Koronki ręczne

50

420 bis

mechaniczne

50

440 }

Tkaniny odzieżowe, płótna i inne

30

i 441 bis }

Ex

488-489

Artykuły skórzane dla maszyn włókienniczych

60

Ex

496

Biżuteria wykładana złotem

60

Wyroby platerowane i wyroby złotnicze posrebrzane i t. p. wyroby złocone

50

Ex

510..

Motory naftowe - semi - Dissel

60

515..

Gremple niegarnirowane

75

Ex

511 bis }

Maszyny do wyrobu cementu

25

Ex

525 sexies }

516

Maszyny do czyszczenia i przygotowania materjałów włókienniczych, maszyny do appretury i wykańczania tkanin - od sztuki

331/8

516 bis

Maszyny do suszenia i karbonirowania materjałów włókienniczych:

331/8

Ex

517-517 bis

Maszyny tkackie do wełny i bawełny gremplowanej

75

Inne

331/8

518

Maszyny tkackie

25

519

" trykotażowe

25

Ex

527

" do cukrowni

40

568

Naczynia kuchenne inne niż wymienione w spisie B.

30

590

Meble cięte

50

Ex

591

" inne niż z drzewa giętego

50

Ex

592 }

Rzeźbione, politurowane, lakierowane i nie

50

Ex

592 bis }

611

Wyroby koszykarskie

60

646 bis

Zabawki

25

651

Kwiaty sztuczne

25

WYKAZ D.

Kakao

Kawa

Herbata

Pieprz

Korzenie

Wanilja

Tytoń

Bawełna

Wełna

Jedwab

Kauczuk.

Zaznajomiwszy się z pomienioną Konwencją, uznaliśmy ją i uznajemy za słuszną, zarówno w całości jak i każde z zawartych w niej postanowień, oświadczamy, że jest przyjęta, ratyfikowana i zatwierdzona, i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydaliśmy akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

W Warszawie, dnia 30 maja 1922 r.

1 Art. 20:

- zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1924 r. (Dz.U.24.73.717) zmieniającej nin. umowę międzynarodową z dniem 20 września 1924 r.

- zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1924 r. (Dz.U.24.73.717) zmieniającej nin. umowę międzynarodową z dniem 20 września 1924 r.