§ 9. - Formy rozliczeń z tytułu umów sprzedaży, umów dostawy, zlecenia i innych umów pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.14.137

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1975 r.
§  9.
1.
Zobowiązania wynikające z umów polegających na świadczeniach periodycznych mogą być regulowane w drodze rozliczeń planowych.
2.
Regulowanie zobowiązań w ramach rozliczeń planowych następuje za pomocą polecenia przelewu lub żądania zapłaty w ustalonych umową okresach i sumach - niezależnie od wartości wykonanych świadczeń.
3. 12
Wyrównanie rozliczeń na podstawie otrzymanych faktur następuje co miesiąc. Strony mogą w umowie termin ten skrócić lub przedłużyć.
12 § 9 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 5 grudnia 1974 r. (Dz.U.74.49.310) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1975 r.