§ 7. - Formy rozliczeń z tytułu umów sprzedaży, umów dostawy, zlecenia i innych umów pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.14.137

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1975 r.
§  7.
1.
Czek rozrachunkowy służy tylko do rozrachunku między stronami i stanowi dyspozycję wystawcy czeku udzieloną bankowi dla obciążenia jego rachunku kwotą, na którą czek został wystawiony, oraz uznania tą kwotą rachunku odbiorcy czeku.
2.
Na wniosek posiadacza rachunku bank może potwierdzić czek rozrachunkowy, rezerwując jednocześnie ze środków posiadacza rachunku odpowiednią kwotę na pokrycie czeku.
3. 9
Czek rozrachunkowy może być przyjęty do realizacji przez bank, w którym odbiorca czeku posiada rachunek, w celu uznania tego rachunku i obciążenia rachunku wystawcy czeku. W razie braku pokrycia na rachunku wystawcy czeku bank właściwy dla wystawcy czeku po upływie 5 dni od dnia otrzymania czeku obciąża uprzednio uznany rachunek sumą czeku.
4. 10
Termin ważności czeku rozrachunkowego i potwierdzonego czeku rozrachunkowego wynosi 10 dni od dnia wystawienia czeku. Po upływie tego terminu bank nie przyjmuje czeku do realizacji.
5. 11
(skreślony).
9 § 7 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 5 grudnia 1974 r. (Dz.U.74.49.310) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1975 r.
10 § 7 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 5 grudnia 1974 r. (Dz.U.74.49.310) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1975 r.
11 § 7 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 5 grudnia 1974 r. (Dz.U.74.49.310) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1975 r.