§ 4. - Formy rozliczeń z tytułu umów sprzedaży, umów dostawy, zlecenia i innych umów pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.14.137

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1975 r.
§  4.
1.
Polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Bank obciąża rachunek dłużnika najpóźniej w następnym dniu roboczym po przyjęciu polecenia przelewu.
2.
Jeżeli w ciągu miesiąca od daty złożenia polecenia przelewu w banku wskutek braku środków nie nastąpi obciążenie rachunku dłużnika, bank zwraca dłużnikowi polecenie przelewu.
3.
Faktury za wykonanie inwestycji i remontów budowlanych regulowane są za pomocą polecenia przelewu, przy czym zapłata powinna nastąpić w terminie 20 dni od daty otrzymania przez dłużnika dokumentów rozliczeniowych.