§ 3. - Formy rozliczeń z tytułu umów sprzedaży, umów dostawy, zlecenia i innych umów pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.14.137

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1975 r.
§  3.
1.
Przy rozliczeniach dokonywanych w formie polecenia przelewu lub inkasa bankowego jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązane są do uiszczenia zapłaty w ciągu 15 dni od daty wykonania umowy. Jeżeli za datę wykonania umowy uważa się datę wysyłki towaru, a odbiorca otrzymał towar po upływie 10 dni od daty jego wysłania, zapłata powinna nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania towaru.
1a. 1
Zapłata za artykuły żywnościowe dostarczane do punktów sprzedaży detalicznej i żywienia zbiorowego następuje w ciągu 10 dni od daty wykonania umowy.
2. 2
Terminy zapłaty określone w ust. 1 i 1a mogą być przedłużone, nie więcej jednak niż o 5 dni, w odniesieniu do rozliczeń za niektóre wyroby sprzedawane przez przedsiębiorstwa przemysłowe jednostkom handlu wewnętrznego. Decyzje w tym zakresie podejmuje Prezes Narodowego Banku Polskiego na wniosek Ministra Handlu Wewnętrznego.
3. 3
Jeżeli odbiorca otrzymał dokumenty rozliczeniowe później niż na 5 dni roboczych przed terminem zapłaty wynikającym z przepisów ust. 1, 1a i 2 - zapłata powinna nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów rozliczeniowych.
3a. 4
Strony mogą ustalać w umowie terminy zapłaty krótsze od terminów określonych w ust. 1 i 1a.
4. 5
Terminy zapłaty określone w ust. 1, 1a, 2, 3 i 3a uważa się za zachowane, jeżeli obciążenie rachunku dłużnika nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym po terminie płatności. O dacie obciążenia rachunku dłużnika bank zawiadamia wierzyciela.
1 § 3 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 5 grudnia 1974 r. (Dz.U.74.49.310) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1975 r.
2 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 5 grudnia 1974 r. (Dz.U.74.49.310) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1975 r.
3 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 5 grudnia 1974 r. (Dz.U.74.49.310) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1975 r.
4 § 3 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 1 lit. d) rozporządzenia z dnia 5 grudnia 1974 r. (Dz.U.74.49.310) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1975 r.
5 § 3 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. e) rozporządzenia z dnia 5 grudnia 1974 r. (Dz.U.74.49.310) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1975 r.