§ 2. - Formy rozliczeń z tytułu umów sprzedaży, umów dostawy, zlecenia i innych umów pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.14.137

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1975 r.
§  2.
1.
Rozliczenia gotówkowe przeprowadza się przez wręczenie gotówki lub czeku gotówkowego albo przez przekazanie gotówki. Górna granica rozliczeń gotówkowych wynosi zł 5.000 w stosunku do jednorazowej transakcji.
2.
Rozliczenia bezgotówkowe mogą być przeprowadzane w jednej z następujących form:
1)
polecenie przelewu,
2)
inkaso bankowe,
3)
polecenie pobrania,
4)
czek rozrachunkowy,
5)
akredytywa.

Ponadto zobowiązania mogą być regulowane w drodze rozliczeń planowych, okresowych rozliczeń saldami oraz w drodze potrącenia (kompensaty) wzajemnych wierzytelności.

3.
Formę rozliczeń ustalają strony w drodze umowy, przestrzegając warunków określonych dla danej formy. W razie braku umowy formę rozliczeń określa wierzyciel. Przepisy te nie dotyczą wypadków, o których mowa w § 4 ust. 3 i w § 5 ust. 7, oraz wypadków, w których polecenie pobrania zostało, zgodnie z § 6 ust. 2, uznane za obligatoryjną formę rozliczeń.