§ 1. - Formy rozliczeń z tytułu umów sprzedaży, umów dostawy, zlecenia i innych umów pomiędzy jednostkami gospodarki... - Dz.U.1971.14.137 - OpenLEX

§ 1. - Formy rozliczeń z tytułu umów sprzedaży, umów dostawy, zlecenia i innych umów pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.14.137

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1975 r.
§  1.
1.
Rozliczenia pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej z tytułu umów sprzedaży, umów dostawy, zlecenia i innych umów mogą być dokonywane w jednej z form przewidzianych w rozporządzeniu.
2.
Podstawą rozliczeń jest faktura wystawiona stosownie do warunków umowy po całkowitym lub częściowym wykonaniu umowy. Faktura powinna być w celu rozliczenia przesłana bezpośrednio do dłużnika lub złożona w banku - zależnie od formy rozliczenia - w ciągu 3 dni roboczych od daty wykonania umowy. Termin ten bank może w poszczególnych wypadkach przedłużyć. Odpis decyzji banku wierzyciel powinien przesłać do wiadomości zainteresowanym kontrahentom. Za datę wykonania umowy uważa się, w zależności od przewidzianego w umowie sposobu jej wykonania, datę:
1)
wysyłki towaru (oddania przesyłki przewoźnikowi),
2)
odbioru towaru lub roboty,
3)
wykonania usługi,
4)
okresowego obliczenia przy świadczeniach wykonywanych w sposób ciągły i periodyczny.

W razie gdy umowa przewiduje wydanie towaru lub odbiór roboty po uprzednim zawiadomieniu przez dostawcę (wykonawcę) o przygotowaniu (gotowości) do odbioru, a odbiorca nie zgłosi się po odbiór w terminie przewidzianym w umowie albo w terminie wyznaczonym przez dostawcę (wykonawcę), za datę wykonania umowy uważa się datę, w której termin ten upłynął. Przepis ten ma odpowiednie zastosowanie, w razie gdy przewidziana w umowie wysyłka towaru nie może nastąpić z winy odbiorcy.

3.
Termin przesłania faktury do dłużnika za wykonanie inwestycji i remontów budowlanych wynosi 20 dni i liczy się dla faktur końcowych od daty zakończenia odbioru, dla faktur zaś częściowych od daty zakończenia obiektu lub robót, a jeżeli umowa przewiduje odbiór częściowy, od daty tego odbioru.
4.
Przy rozliczeniach przedsiębiorstw handlu zagranicznego z tytułu umów sprzedaży towarów importowanych terminy, o których mowa w ust. 2, liczy się od daty powzięcia wiadomości przez przedsiębiorstwo handlu zagranicznego o danych, umożliwiających wystawienie faktury (rodzaj, ilość i cena jednostkowa towaru), a w szczególności od daty otrzymania przez przedsiębiorstwo handlu zagranicznego:
1)
dokumentu (awizu) spedytora stwierdzającego wysłanie towaru do odbiorcy, specyfikacji towarowej kontrahenta zagranicznego lub innych dokumentów niezbędnych do zafakturowania dostaw towarowych albo
2)
faktury dostawcy zagranicznego, jeżeli rozliczenie dotyczy towarów, dla których nie obowiązują ceny objęte cennikami, a faktura nadeszła po otrzymaniu dokumentów wymienionych w pkt 1.

Przy rozliczeniach za usługi świadczone przez kontrahentów zagranicznych terminy, o których mowa w ust. 2, liczy się od daty otrzymania faktury wykonawcy zagranicznego.

5.
Jeżeli wystawcą faktury jest jednostka rozliczająca tranzyt, faktura powinna być w celu rozliczenia przesłana bezpośrednio do dłużnika lub złożona w banku w ciągu 8 dni roboczych od daty wykonania umowy przez bezpośredniego wykonawcę. Termin ten bank może w poszczególnych wypadkach przedłużyć. Odpis decyzji banku wierzyciel powinien przesłać do wiadomości zainteresowanym kontrahentom.