Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1348

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 95h ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzór wniosku zawierającego formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia wraz ze wskazaniem kryteriów oceny inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, przypisaniem im wagi oraz określeniem skali punktów możliwych do uzyskania w zakresie poszczególnych kryteriów;
2) sposób obliczania całkowitego wyniku punktowego w zakresie dokonywania oceny celowości, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą", w tym sposób obliczania tego wyniku przez każdy z podmiotów określonych w art. 95f ust. 9 ustawy;
3) minimalną liczbę punktów wymaganą do uzyskania pozytywnej opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy.
§  2.  Wzór wniosku zawierającego formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia wraz ze wskazaniem kryteriów oceny inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, przypisaniem im wagi oraz określeniem skali punktów możliwych do uzyskania w zakresie poszczególnych kryteriów określa załącznik do rozporządzenia.
§  3.  Całkowity wynik punktowy jest obliczany według wzoru:

C = D1 * W1 + ... +Dn * Wn

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

C - całkowity wynik punktowy przyznawany w wyniku oceny kryteriów oceny inwestycji,

D1 - całkowity wynik punktowy dla pierwszej dziedziny,

Dn - całkowity wynik punktowy dla n-tej dziedziny,

W1 - waga pierwszej dziedziny = (wartość inwestycji w pierwszej dziedzinie/wartości całości inwestycji),

Wn - waga n-tej dziedziny = (wartość inwestycji w n-tej dziedzinie/wartości całości inwestycji),

przy czym:

D = G1 * G2 * G3 * G4/1,06 (P17/12)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

D - całkowity wynik punktowy dla danej dziedziny,

G1 - średnią z iloczynów punktów przyznanych za kryteria oceny inwestycji o numerach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 23 oraz przypisanych im wag,

G2 - średnią z iloczynów punktów przyznanych za kryteria oceny inwestycji o numerach: 7, 8, 24, 25, 26 oraz przypisanych im wag,

G3 - średnią z iloczynów punktów przyznanych za kryteria oceny inwestycji o numerach: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 27, 28, 29 oraz przypisanych im wag,

G4 - średnią z iloczynów punktów przyznanych za kryteria oceny inwestycji o numerach 19 i 20 oraz przypisanych im wag,

P17 - przewidywany przez podmiot wnioskujący czas na realizację inwestycji podany w miesiącach.

§  4.  Minimalna liczba punktów (całkowity wynik punktowy) wymagana do uzyskania pozytywnej opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy, wynosi 950.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

INSTRUMENT OCENY WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH W SEKTORZE ZDROWIA (IOWISZ) WRAZ ZE WSKAZANIEM KRYTERIÓW OCENY INWESTYCJI POZOSTAJĄCYCH BEZ WPŁYWU NA ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ, PRZYPISANIEM IM WAGI ORAZ OKREŚLENIEM SKALI PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW

wzór

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).