Format i tryb przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych... - Dz.U.2017.461 - OpenLEX

Format i tryb przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.461

Akt utracił moc
Wersja od: 2 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Na podstawie art. 82 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
format i tryb przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w formie dokumentu elektronicznego, informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych oraz rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zwanej dalej "informacją o rachunkach";
2)
wzór informacji o rachunkach.
1. 
Informacja o rachunkach jest przekazywana w formie dokumentu elektronicznego, dla którego wymagane jest zachowanie formatu XML.
2. 
Wzór informacji o rachunkach określa załącznik do rozporządzenia.
3. 
Dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywany przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe:
1)
drogą teletransmisji albo
2)
na nośniku CD-ROM lub DVD.
1. 
Przekazywanie informacji o rachunkach odbywa się z zachowaniem mechanizmów gwarantujących integralność i poufność.
2. 
Informacja o rachunkach jest przekazywana Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przez upoważnionych pracowników banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.
3. 
Przekazywanie informacji o rachunkach drogą teletransmisji odbywa się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail). Potwierdzenie otrzymania przesyłki następuje po potwierdzeniu autentyczności nadawcy na jego adres zwrotny.
4. 
Informacja o rachunkach przekazywana zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 2 może być doręczana za pośrednictwem:
1)
operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948);
2)
przedsiębiorcy posiadającego koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia, uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w pkt 1.
5. 
Informacja o rachunkach doręczana za pośrednictwem operatora, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, jest nadawana wyłącznie przesyłką poleconą na adres urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z umieszczonym na przesyłce widocznym dopiskiem "Informacja o rachunkach dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - w kancelarii nie otwierać".
6. 
Warunki organizacyjno-techniczne przekazywania informacji o rachunkach wymagają wcześniejszego uzgodnienia w formie pisemnej z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej.
1. 
Bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, w przypadku stwierdzenia błędów w doręczonej informacji o rachunkach, niezwłocznie zawiadamia w formie pisemnej, że przekaże skorygowaną informację o rachunkach w terminie do 7 dni od dnia ujawnienia błędów. Skorygowana informacja jest przekazywana z wykorzystaniem takiej samej formy, jaka została użyta do przekazania informacji o rachunkach.
2. 
W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki lub naruszenia wymagań określonych w rozporządzeniu Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zażądać od banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ponownego przekazania informacji o rachunkach.
3. 
W przypadku otrzymania żądania, o którym mowa w ust. 2, bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa są zobowiązani do ponownego przekazania informacji o rachunkach nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia żądania.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 3, bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa powtórnie przekazuje informację o rachunkach w oddzielnej przesyłce, a jeżeli informacja została przekazana zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 2, należy dodatkowo umieścić na etykiecie nośnika dopisek "przesyłka powtórna".
Warunki organizacyjno-techniczne przekazywania informacji o rachunkach uzgodnione z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują moc do czasu uzgodnienia warunków organizacyjno-technicznych przekazywania informacji o rachunkach na podstawie § 3 ust. 6.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2011 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 527).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR INFORMACJI O RACHUNKACH

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).