Format dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz format raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na... - Dz.U.2022.652 - OpenLEX

Format dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz format raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.652

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 marca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 17 marca 2022 r.
w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 66 ust. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 i 2389) zarządza się, co następuje:
1. 
Dokument zawierający wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zapisuje się w części:
1)
tekstowej tych dokumentów - w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu oraz w formacie RTF, DOCX, DOC albo ODT;
2)
tabelarycznej tych dokumentów - w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu oraz w formacie XML, XLSX, XLS albo ODS;
3)
graficznej i kartograficznej tych dokumentów - w formacie PDF.
2. 
Dokument zawierający wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w części kartograficznej tego dokumentu zapisuje się także w formatach wektorowych SHP lub GPKG wykorzystywanych w systemach informacji przestrzennej.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dokumentów zawierających wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko składanych w ramach postępowań, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).