§ 3. - Format dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz format raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.652

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 marca 2022 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.