§ 2. - Format dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz format raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.652

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 marca 2022 r.
§  2. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dokumentów zawierających wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko składanych w ramach postępowań, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.