Finlandia-Polska. Porozumienie dotyczące clenia oleju żywicznego. Warszawa.1938.01.31.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.17.126

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 12 marca 1938 r.
w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia między Polską a Finlandią z dnia 31 stycznia 1938 r. dotyczącego clenia oleju żywicznego.

Na podstawie art. 52 ust. (2) ustawy konstytucyjnej postanawiam co następuje:
(1)
Wprowadza się tymczasowo w życie postanowienia porozumienia między Polską a Finlandią w formie not wymienionych w Warszawie dnia 31 stycznia 1938 r., dotyczącego clenia oleju żywicznego.
(2)
Tekst wspomnianego porozumienia zawarty jest w załączniku do rozporządzenia niniejszego.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom: Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Przekład.

POSELSTWO FINLANDZKIE

No 176.

Warszawa, dnia 31 stycznia 1938 r.

Panie Ministrze,

Powołując się na protokół taryfowy między Finlandią i Polską z dnia 16 lipca 1936, mam zaszczyt zaproponować Waszej Ekscelencji postanowienia porozumienia następującego:

1.
Lista towarów załączona do wyżej wspomnianego protokołu taryfowego zostaje uzupełniona pozycją następującą:
Poz. taryfy celnej polskiejNazwa towaruStawka celna od 100 kg
z 101Odpadkowy olej żywiczny otrzymywany ubocznie przy fabrykacji celulozyzł 2,5

Uwaga do poz. 101. Dla zastosowania wyżej wymienionego cła konwencyjnego należy złożyć w urzędzie celnym fakturę zaświadczoną przez Laboratorium Centralne w Helsinki stwierdzającą, że odpadkowy olej żywiczny jest produktem otrzymanym ubocznie przy fabrykacji celulozy. Powyższy produkt może być sprowadzany tylko przez urzędy celne w Gdyni i Gdańsku, gdzie zostaną złożone próbki tego produktu.

2.
Porozumienie niniejsze będzie ratyfikowane i dokumenty ratyfikacyjne zostaną wymienione w Helsinki możliwie najwcześniej.
3.
Wejdzie ono w życie piętnastego dnia po dacie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych i będzie obowiązywało tak długo jak wyżej wspomniany protokół taryfowy, którego część integralną stanowi.

Będę obowiązany Waszej Ekscelencji za powiadomienie mnie, czy Rząd Polski zgadza się na porozumienie proponowane w niniejszej nocie.

Zechce Pan, Panie Ministrze, przyjąć zapewnienia mego wysokiego poważania.

G. Idman

Jego Ekscelencja Pan J. Szembek

Podsekretarz Stanu

w Warszawie.

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

No P. V. 82/Fin/1/1/38.

Warszawa, dnia 31 stycznia 1938 r.

Panie Ministrze,

Notą No 176 z dnia 31 stycznia 1938 r. zechciał Pan zakomunikować mi co następuje:

"Powołując się na protokół taryfowy między Finlandią i Polską z dnia 16 lipca 1936, mam zaszczyt zaproponować Waszej Ekscelencji postanowienia porozumienia następującego:

1.
Lista towarów załączona do wyżej wspomnianego protokołu taryfowego zostaje uzupełniona pozycją następującą:
Poz. taryfy celnej polskiejNazwa towaruStawka celna od 100 kg
z 101Odpadkowy olej żywiczny otrzymywany ubocznie przy fabrykacji celulozyzł 2,5

Uwaga do poz. 101. Dla zastosowania wyżej wymienionego cła konwencyjnego należy złożyć w urzędzie celnym fakturę zaświadczoną przez Laboratorium Centralne w Helsinki stwierdzającą, że odpadkowy olej żywiczny jest produktem otrzymanym ubocznie przy fabrykacji celulozy. Powyższy produkt może być sprowadzany tylko przez urzędy celne w Gdyni i Gdańsku, gdzie zostaną złożone próbki tego produktu.

2.
Porozumienie niniejsze będzie ratyfikowane i dokumenty ratyfikacyjne zostaną wymienione w Helsinki możliwie najwcześniej.
3.
Wejdzie ono w życie piętnastego dnia po dacie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych i będzie obowiązywało tak długo jak wyżej wspomniany protokół taryfowy, którego część integralną stanowi.

Będę obowiązany Waszej Ekscelencji za powiadomienie mnie, czy Rząd Polski zgadza się na porozumienie proponowane w niniejszej nocie."

Potwierdzając odbiór powyższej noty, mam zaszczyt zakomunikować Panu, że Rząd Polski przyjmuje porozumienie proponowane w tej nocie.

Zechce Pan, Panie Ministrze, przyjąć zapewnienia mego wysokiego poważania.

Szembek

J. E.

Pan Dr Gustaw Idman

Poseł Nadzwyczajny i Minister

Pełnomocny Finlandii

w Warszawie.