Art. 22. - [Zawarcie umowy o wsparcie finansowe oraz odstąpienie od tej umowy] - Finansowe wspieranie produkcji audiowizualnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.198 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 stycznia 2021 r.
Art.  22.  [Zawarcie umowy o wsparcie finansowe oraz odstąpienie od tej umowy]
1. 
Instytut w terminie 28 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia wnioskodawcy o przyznaniu wsparcia finansowego zawiera z wnioskodawcą umowę o wsparcie finansowe. Dyrektor Instytutu może, na wniosek wnioskodawcy, wydłużyć termin zawarcia umowy o wsparcie finansowe nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy.
2. 
Instytut może odstąpić od umowy o wsparcie finansowe, jeżeli w terminie 3 miesięcy od wskazanego w tej umowie terminu rozpoczęcia prac objętych wsparciem finansowym wnioskodawca lub jego koproducenci nie rozpoczną tych prac.
3. 
Po odstąpieniu od umowy o wsparcie finansowe wnioskodawca może ponownie złożyć wniosek o wsparcie finansowe dotyczący tego samego utworu audiowizualnego tylko raz.