Finansowe wsparcie udzielane na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2030

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1
z dnia 22 września 2022 r.
w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377 i 1561) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 3-5 i art. 5c ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, zwanej dalej "ustawą":
1)
szczegółowy zakres informacji, jakie zawiera wniosek o finansowe wsparcie, oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku;
2)
wzór formularza, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy;
3)
sposób ustalania dopuszczalnej wysokości rekompensaty, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy, oraz sposób i tryb weryfikowania zgodności jej przyznawania z przepisami prawa Unii Europejskiej dotyczącymi pomocy publicznej z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.

Zakres informacji, jakie zawiera wniosek o finansowe wsparcie, dokumenty, które dołącza się do wniosku, oraz wzór formularza, na którym dokonuje się rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia

§  2. 
1. 
Wniosek o finansowe wsparcie, zwany dalej "wnioskiem", zawiera dane wnioskodawcy, dane inwestora i dane dotyczące realizowanego przedsięwzięcia, w tym informacje o rodzaju przedsięwzięcia, rodzaju i wielkości zasobu powstającego w wyniku przedsięwzięcia, charakterystyce przedsięwzięcia oraz kosztach przedsięwzięcia. Szczegółowy zakres informacji, jakie zawiera wniosek, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 5c ustawy, do wniosku dołącza się:
1)
informację o numerze księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości objętej przedsięwzięciem albo
2)
oryginał albo potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków wszystkich działek ewidencyjnych, na których jest realizowane przedsięwzięcie, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku - jeśli dla nieruchomości objętej przedsięwzięciem nie założono księgi wieczystej.
3. 
W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 5c ustawy, do wniosku dołącza się:
1)
dokumenty potwierdzające prawo do prowadzenia robót budowlanych:
a)
potwierdzoną przez wnioskodawcę lub inwestora za zgodność z oryginałem kopię decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, opatrzonej klauzulą organu wydającego tę decyzję stwierdzającą, że decyzja stała się ostateczna lub wykonalna, a w przypadku, gdy roboty budowlane zostały już rozpoczęte - również potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię dziennika budowy z uwidocznionym pierwszym wpisem o terminie rozpoczęcia przedsięwzięcia i ostatnim wpisem dokonanym przed złożeniem wniosku w celu potwierdzenia, że decyzja ta nie wygasła - jeżeli planowany zakres robót wymaga pozwolenia na budowę albo decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
b)
potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1b lub w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783 i 1846), oraz potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 5aa i art. 71 ust. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, albo zaświadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o niewniesieniu w terminie sprzeciwu wobec zgłoszenia - jeżeli planowany zakres robót wymaga zgłoszenia;
2)
dokumenty potwierdzające koszty przedsięwzięcia:
a)
kopie wystawionych do dnia złożenia wniosku faktur lub kopie zawartych do dnia złożenia wniosku umów z wykonawcami robót budowlanych, usług i dostaw, w tym prac projektowych, oraz nadzoru inwestorskiego, dotyczących przedsięwzięcia lub jego części,
b)
stronę tytułową kosztorysu inwestorskiego zawierającą informację o koszcie netto przedsięwzięcia oraz tabelę elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego lub kalkulację planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812 i 1933) - w zakresie tych robót budowlanych, usług lub dostaw, na które nie zostały jeszcze zawarte umowy,
c)
kalkulacje własne sporządzone dla zakresu przedsięwzięcia, który nie został objęty dokumentami, o których mowa w lit. a i b.
4. 
W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5c ustawy, do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - jeżeli przedsięwzięcie jest realizowane na nieruchomości niestanowiącej własności albo niebędącej w użytkowaniu wieczystym beneficjenta wsparcia.
5. 
W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, do wniosku dołącza się potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego przewidywaną cenę sprzedaży ze wskazaniem wartości gruntu, a jeżeli przedsięwzięcie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku - potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego oraz potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię aktualnego operatu szacunkowego, sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 oraz z 2022 r. poz. 1846).
6. 
W przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia realizowanego na gruncie stanowiącym własność inwestora lub wobec którego inwestor ma prawo użytkowania wieczystego jest związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, do wniosku dołącza się potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię aktualnego operatu szacunkowego sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w którym określono wartość gruntu stanowiącego własność lub prawo użytkowania wieczystego inwestora, na którym jest realizowane przedsięwzięcie.
7. 
W przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 5 ustawy, do wniosku dołącza się potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię decyzji o wpisie budynku lub obszaru, na którym się znajduje, do rejestru zabytków.
8. 
W przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 5 ustawy, do wniosku dołącza się potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię umowy, o której mowa w tym przepisie.
§  3. 
Wniosek o finansowe wsparcie w zakresie aktualizacji, o której mowa w art. 13 ust. 8 ustawy, zawiera dane wnioskodawcy, dane dotyczące realizowanego przedsięwzięcia oraz wnioskowaną kwotę aktualizacji finansowego wsparcia. Szczegółowy zakres informacji, jakie zawiera ten wniosek, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
Wzór formularza, na którym dokonuje się rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych

§  5. 
1. 
Rekompensata, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy, stanowi ekwiwalent dotacji brutto finansowego wsparcia, wyliczany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej "Bankiem", zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2018 r. poz. 461), na dzień zawarcia umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.
2. 
Rekompensata, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy, nie może przekroczyć kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów netto inwestora wynikających ze świadczenia usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym, z uwzględnieniem rozsądnego zysku.
3. 
Koszty netto inwestora wynikające ze świadczenia usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym są obliczane według wzoru:

w którym poszczególne symbole oznaczają:

KN - koszty netto inwestora wynikające ze świadczenia usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym,

KUOIG - koszty inwestora związane z usługą publiczną świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym, o których mowa w art. 5 ust. 7a i 7b ustawy,

PUOIG - przychody inwestora związane z usługą publiczną świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym, o których mowa w art. 5 ust. 7c ustawy,

i - i-ty rok okresu, o którym mowa w art. 5 ust. 8 ustawy,

n - ostatni rok okresu, o którym mowa w art. 5 ust. 8 ustawy,

rb - stopa bazowa publikowana przez Komisję Europejską 2 , obowiązująca na dzień zawarcia umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.

4. 
W przypadku gdy inwestor prowadzi zarówno działalność wchodzącą w zakres usługi publicznej świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym, jak i działalność wykraczającą poza ten zakres, w księgach rachunkowych inwestora wykazuje się osobno koszty i przychody związane z usługą publiczną świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym oraz koszty i przychody związane z innymi usługami.
5. 
Rozsądny zysk inwestora związany ze świadczeniem usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym jest obliczany według wzoru:

w którym poszczególne symbole oznaczają:

RZ - rozsądny zysk inwestora,

iIRS - stopa swap dla 10-letniego okresu, publikowana przez Komisję Europejską 3 , obowiązująca na dzień zawarcia umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy,

KIUOIG - koszty, o których mowa w art. 5 ust. 7a pkt 1 i 6 ustawy,

FW - kwota udzielonego finansowego wsparcia,

i - i-ty rok okresu, o którym mowa w art. 5 ust. 8 ustawy,

n - ostatni rok okresu, o którym mowa w art. 5 ust. 8 ustawy,

rb - stopa bazowa publikowana przez Komisję Europejską 4 , obowiązująca na dzień zawarcia umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.

6. 
W przypadku gdy w ramach przedsięwzięcia realizowane są lokale mieszkalne, których najem stanowi usługę publiczną rekompensowaną objęciem udziałów lub akcji społecznej inicjatywy mieszkaniowej, do kwoty finansowego wsparcia, o której mowa w ust. 5, dolicza się wsparcie, o którym mowa w art. 33l ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561).
§  6. 
1. 
Bank w okresie, o którym mowa w art. 5 ust. 8 ustawy, weryfikuje co dwa lata obrachunkowe oraz na koniec tego okresu zgodność przyznanej rekompensaty z warunkami określonymi w decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.
2. 
Pierwszą weryfikację poziomu przyznanej rekompensaty za świadczenie usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym Bank przeprowadza za okres od przekazania środków publicznych inwestorowi do końca roku obrachunkowego następującego po roku przekazania przez beneficjenta wsparcia oświadczenia inwestora o kosztach realizacji przedsięwzięcia.
3. 
Koszty przedsięwzięcia poniesione przed dniem przekazania środków beneficjentowi wsparcia nie podlegają waloryzacji.
4. 
Weryfikacja obejmuje okres od przekazania przez beneficjenta wsparcia środków publicznych inwestorowi do końca ostatniego roku obrachunkowego, za który przedstawiono dane, o których mowa w ust. 5.
5. 
Beneficjent wsparcia przedkłada w Banku, na podstawie zatwierdzonych sprawozdań finansowych inwestora, dane dotyczące kosztów i przychodów związanych ze świadczeniem usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym.
6. 
Bank przy wykorzystaniu danych, o których mowa w ust. 5, określa:
1)
wartość rekompensaty, obliczoną w sposób określony w § 5 ust. 1,
2)
poziom kosztów netto, obliczony w sposób określony w § 5 ust. 3,
3)
wartość rozsądnego zysku inwestora, obliczoną w sposób określony w § 5 ust. 5

- przypadające na okres, o którym mowa w ust. 4.

7. 
Bank weryfikuje, czy dla okresu, o którym mowa w ust. 4, jest spełniony warunek, o którym mowa w § 5 ust. 2, obliczany według wzoru:

w którym poszczególne symbole oznaczają:

RUOIG - rekompensata za świadczenie usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym; w przypadku gdy w ramach przedsięwzięcia są realizowane lokale mieszkalne, których najem stanowi usługę publiczną rekompensowaną objęciem udziałów lub akcji społecznej inicjatywy mieszkaniowej, do rekompensaty za świadczenie usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym zalicza się również rekompensatę związaną ze wsparciem, o którym mowa w art. 33l ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, w zakresie dotyczącym lokali mieszkalnych realizowanych w ramach przedsięwzięcia z udziałem tego wsparcia,

KN - koszty netto inwestora wynikające ze świadczenia usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym,

RZ - rozsądny zysk inwestora.

8. 
W przypadku stwierdzenia, że warunek obliczony zgodnie z ust. 7 nie został spełniony, Bank weryfikuje, jaki odsetek kwoty średniej rocznej rekompensaty stanowi nadwyżka.
9. 
Jeżeli nadwyżka rekompensaty:
1)
nie przekracza 10% kwoty średniej rocznej rekompensaty - zostaje ona przeniesiona na kolejny okres i jest odliczana od kwoty rekompensaty należnej w tym okresie;
2)
przekracza 10% kwoty średniej rocznej rekompensaty - beneficjent wsparcia zwraca nadwyżkę do Funduszu Dopłat.
10. 
W przypadku gdy beneficjent wsparcia dokona zwrotu, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, kwota przyznanej rekompensaty jest pomniejszana o kwotę zwrotu.

Przepis przejściowy i końcowy

§  7. 
Do przedsięwzięć, których dotyczą wnioski:
1)
złożone i zakwalifikowane do udzielenia finansowego wsparcia przed dniem wejścia w życie rozporządzenia,
2)
złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia

- stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem § 2, w którym to zakresie stosuje się przepisy dotychczasowe.

§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r. 5

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAKRES INFORMACJI, JAKIE ZAWIERA WNIOSEK O FINANSOWE WSPARCIE

I. 

Dane wnioskodawcy

A. Beneficjent wsparcia (gmina, jednoosobowa spółka gminna, której gmina powierzyła realizację zadania własnego w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, z wyjątkiem społecznych inicjatyw mieszkaniowych, albo zadania związanego z infrastrukturą techniczną lub infrastrukturą społeczną, powiat, związek międzygminny, organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812), zwana dalej "organizacją pozarządową", podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

B. Nazwa.

C. Adres, w tym adres ePUAP.

D. Adres do korespondencji (jeżeli inny niż w lit. C), w tym adres ePUAP.

E. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), a dla podmiotów innych niż gmina, powiat lub związek międzygminny - numer KRS.

F. Imię i nazwisko, służbowy numer telefonu oraz służbowy adres poczty elektronicznej osoby bezpośrednio prowadzącej sprawę.

G. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 5c ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377 i 1561), zwanej dalej "ustawą" - nazwa, adres, w tym adres ePUAP, numery NIP, REGON i KRS inwestora.

H. Numer rachunku bankowego beneficjenta wsparcia, na który zostanie przekazane finansowe wsparcie.

II. 

Dane dotyczące realizowanego przedsięwzięcia

A. Wnioskowana kwota finansowego wsparcia (w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5c ustawy, również w podziale na poszczególne zadania własne gminy, wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 2, 3, 4-6, 8-10 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), lub zadania publiczne powiatu, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-3, 6, 7, 8 i 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526)) (w zł).

B. Data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia lub przewidywana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia (miesiąc (słownie) i rok).

C. Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia lub przewidywana data zakończenia realizacji przedsięwzięcia (miesiąc (słownie) i rok).

D. Przewidywana struktura finansowania przedsięwzięcia, z podziałem na środki własne inwestora (w tym wartość gruntu stanowiącego własność inwestora albo prawa użytkowania wieczystego gruntu będącego we władaniu inwestora, na którym realizowane jest przedsięwzięcie, w przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia jest związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy) i środki własne beneficjenta wsparcia, wsparcie finansowe na podstawie ustawy, wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, o którym mowa w art. 33l ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561), oraz inne źródła (kwoty oraz udział procentowy).

E. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5c ustawy, data oddania do użytkowania przedsięwzięcia lub inwestycji powiązanych z przedsięwzięciem, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1-5 i ust. 1a ustawy.

F. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5c ustawy, liczba przedsięwzięć lub inwestycji powiązanych z przedsięwzięciem, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1-5 i ust. 1a ustawy.

G. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5c ustawy, informacje o:

1)
wysokości partycypacji gminy w kosztach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego - w przypadku, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy;
2)
wysokości kosztów przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 3, art. 4 lub art. 6 ustawy - w przypadku, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 2 i ust. 1a pkt 1 ustawy;
3)
wysokości udziału gminy, powiatu albo związku międzygminnego w kosztach przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lub art. 5a ust. 1 ustawy - w przypadku, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 3 ustawy;
4)
wysokości iloczynu 20% średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2021 r. poz. 2158 oraz z 2022 r. poz. 1561), obliczonego dla danej gminy według stanu na dzień złożenia wniosku o finansowe wsparcie na realizację przedsięwzięcia infrastrukturalnego, oraz powierzchni użytkowej mieszkań w rozumieniu art. 2 pkt 8 tej ustawy - w przypadku, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy;
5)
wysokości ceny nieruchomości zbytej przez gminę na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt" (Dz. U. z 2021 r. poz. 223 oraz z 2022 r. poz. 1561) - w przypadku, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 5 i ust. 1a pkt 2 ustawy.

III. 

Rodzaj przedsięwzięcia (należy wskazać właściwe)

A. Budowa budynku na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu wieczystym gminy, jednoosobowej spółki gminnej, powiatu, organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadającego status organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa (art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 6 ustawy), w wyniku której zostaną utworzone lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione.

B. Remont lub przebudowa budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, powiatu, organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadającego status organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa, albo części takiego budynku (art. 3 ust. 1 pkt 2 i art. 6 ustawy), w wyniku których zostaną utworzone lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione.

C. Remont lub przebudowa budynku mieszkalnego będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, powiatu, organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadającego status organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa, albo części takiego budynku, jeżeli ten remont lub ta przebudowa nie dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu (art. 3 ust. 1 pkt 3 i art. 6 ustawy), w wyniku których zostaną zmodernizowane lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione.

D. Remont lub przebudowa budynku mieszkalnego będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, powiatu, organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadającego status organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa, albo części takiego budynku, gdy remont lub przebudowa dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu, jeżeli beneficjent wsparcia uzyskał prawo do premii remontowej, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), i realizuje przedsięwzięcie remontowe, o którym mowa w art. 2 pkt 3 tej ustawy, w budynku, w którym znajdują się te lokale mieszkalne (art. 3 ust. 4 ustawy i art. 6 ustawy), w wyniku których zostaną zmodernizowane lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione.

E. Zmiana sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, powiatu, organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadającego status organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa, albo części takiego budynku, wymagająca dokonania remontu lub przebudowy (art. 3 ust. 1 pkt 4 i art. 6 ustawy), w wyniku której zostaną utworzone lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione.

F. Zmiana sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy lub jednoosobowej spółki gminnej, albo części takiego budynku, wymagająca dokonania remontu lub przebudowy (art. 3 ust. 2 ustawy), w wyniku której powstaną tymczasowe pomieszczenia.

G. Kupno lokali mieszkalnych, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego (art. 3 ust. 1 pkt 5 i art. 6 ustawy), w wyniku którego zostaną utworzone lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione.

H. Kupno lokali mieszkalnych, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego, połączone z remontem tych lokali lub budynku mieszkalnego (art. 3 ust. 1 pkt 6 i art. 6 ustawy), w wyniku którego zostaną utworzone lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione.

I. Budowa budynku na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu wieczystym gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego, organizacji pozarządowej albo podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy), w wyniku której powstaną noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych lub nastąpi zwiększenie powierzchni użytkowej pomieszczeń noclegowych w istniejącej noclegowni lub pomieszczeń mieszkalnych w istniejącym schronisku dla osób bezdomnych, albo powstanie ogrzewalnia, z zastrzeżeniem, że w tym samym budynku powstanie również noclegownia lub schronisko dla osób bezdomnych.

J. Remont lub przebudowa budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi, będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego, organizacji pozarządowej albo podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo części takiego budynku (art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy), w wyniku których powstaną noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych lub ogrzewalnia lub nastąpi zwiększenie powierzchni użytkowej pomieszczeń noclegowych w istniejącej noclegowni lub pomieszczeń mieszkalnych w istniejącym schronisku dla osób bezdomnych.

K. Remont lub przebudowa budynku mieszkalnego będącego własnością gminy lub jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego, organizacji pozarządowej albo podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo części takiego budynku, jeżeli budynek mieszkalny albo jego część nie są zamieszkane (art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy), w wyniku których powstaną noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych lub ogrzewalnia lub nastąpi zwiększenie powierzchni użytkowej pomieszczeń noclegowych w istniejącej noclegowni lub pomieszczeń mieszkalnych w istniejącym schronisku dla osób bezdomnych.

L. Zmiana sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego, organizacji pozarządowej albo podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo części takiego budynku, wymagająca dokonania remontu lub przebudowy (art. 4 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy), w wyniku której powstaną noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych lub ogrzewalnia lub nastąpi zwiększenie powierzchni użytkowej pomieszczeń noclegowych w istniejącej noclegowni lub pomieszczeń mieszkalnych w istniejącym schronisku dla osób bezdomnych.

M. Remont, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa istniejącej noclegowni, istniejącego schroniska dla osób bezdomnych lub istniejącej ogrzewalni, w wyniku których nastąpi dostosowanie noclegowni, schroniska dla osób bezdomnych lub ogrzewalni do standardów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm. 6 ) (art. 4 ust. 2 ustawy).

N. Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny budowy budynku (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy), na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.

O. Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny remontu lub przebudowy budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.

P. Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny zmiany sposobu użytkowania budynku albo części takiego budynku, wymagającej dokonania remontu lub przebudowy (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy) na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.

Q. Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny remontu lub przebudowy całości albo części budynku mieszkalnego będącego własnością społecznej inicjatywy mieszkaniowej, której jedynym właścicielem jest gmina, jeżeli ten remont lub ta przebudowa nie dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy), na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.

R. Tworzenie lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez społeczną inicjatywę mieszkaniową albo spółkę gminną budowy budynku (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy), na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy.

S. Tworzenie lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez społeczną inicjatywę mieszkaniową albo spółkę gminną remontu lub przebudowy budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy), na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy.

T. Tworzenie lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez społeczną inicjatywę mieszkaniową albo spółkę gminną zmiany sposobu użytkowania budynku albo części takiego budynku, wymagającej dokonania remontu lub przebudowy (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy), na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy.

U. Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez społeczną inicjatywę mieszkaniową albo spółkę gminną remontu lub przebudowy całości albo części budynku mieszkalnego, będącego własnością społecznej inicjatywy mieszkaniowej, której jedynym właścicielem jest gmina, jeżeli ten remont lub ta przebudowa nie dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy), na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy.

W. Budowa lub przebudowa infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej (art. 5c ust. 1 i 1a ustawy).

X. Budowa lub przebudowa infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej przez inwestora, który realizuje przedsięwzięcie albo inwestycję powiązane z przedsięwzięciem infrastrukturalnym, o których mowa w art. 5c ust. 1 i 1a ustawy, lub jednoosobową spółkę gminną, której gmina przekazała realizację jednego z zadań własnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, 3, 4-6, 8-10 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 5c ust. 2 ustawy), lub zadań publicznych powiatu, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-3, 6, 7, 8 i 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, na podstawie umowy, o której mowa w art. 5c ust. 3 ustawy.

IV. 

Rodzaj i wielkość zasobu powstającego lub zmodernizowanego w wyniku przedsięwzięcia

A. Liczba lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym liczba lokali, które zostaną utworzone, liczba lokali, które zostaną zmodernizowane, i liczba lokali przeznaczonych dla osób, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 379 oraz z 2022 r. poz. 1561).

B. Liczba mieszkań chronionych.

C Liczba tymczasowych pomieszczeń.

D. Liczba mieszkań pozyskiwanych w wyniku realizacji inwestycji przez społeczną inicjatywę mieszkaniową albo spółkę gminną, gdy z realizacją przedsięwzięcia jest związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy:

1)
mieszkania przeznaczone do podnajmowania osobom spełniającym warunki otrzymania lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
2)
mieszkania chronione.

E. Liczba lokali mieszkalnych na wynajem tworzonych z udziałem gminy albo związku międzygminnego w wyniku realizacji inwestycji przez inwestora, w przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia jest związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.

F. Liczba miejsc w noclegowniach.

G. Liczba miejsc w schroniskach dla osób bezdomnych.

H. Liczba miejsc w ogrzewalniach.

I. Wskazanie, które z zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, 3, 4-6, 8-10 lub 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, lub zadań publicznych powiatu zadań publicznych powiatu, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-3, 6, 7, 8 i 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, jest realizowane w ramach przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 5c ust. 1 lub 2 ustawy.

J. Liczba lokali mieszkalnych realizowanych w ramach programu "Za życiem".

K. Liczba lokali mieszkalnych dla osób starszych, o których mowa w art. 5b ustawy.

V. 

A. Charakterystyka przedsięwzięcia określonego w art. 3 i art. 5 ustawy

A. Budowa budynku na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu wieczystym gminy, jednoosobowej spółki gminnej, powiatu, organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadającego status organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa:
1)
adres / adresy nieruchomości;
2)
łączna powierzchnia użytkowa tworzonych w ramach przedsięwzięcia lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkań chronionych oraz tymczasowych pomieszczeń, wraz z pomieszczeniami przynależnymi 7 ;
3)
łączna powierzchnia użytkowa lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi oraz innych pomieszczeń znajdujących się lub powstających w budynku, nieobjętych finansowym wsparciem;
4)
łączna powierzchnia użytkowa tworzonych w ramach przedsięwzięcia lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkań chronionych oraz tymczasowych pomieszczeń, bez pomieszczeń przynależnych 8 ;
5)
dodatkowa powierzchnia użytkowa przeznaczona na zaspokajanie potrzeb osób starszych nieobejmująca powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych dla seniorów 9 ;
6)
przewidywany koszt przedsięwzięcia.

B. Remont lub przebudowa budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi, będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, powiatu, organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadającego status organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa, albo części takiego budynku - zakres informacji taki jak w lit. A.

C. Remont lub przebudowa budynku mieszkalnego będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, powiatu, organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadającego status organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa, albo części takiego budynku, jeżeli ten remont lub ta przebudowa nie dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu - zakres informacji taki jak w lit. A, a w przypadku przedsięwzięcia obejmującego remont lub przebudowę części kilku budynków - uzupełniony o adres każdego z budynków, koszt przedsięwzięcia i powierzchnię w rozbiciu na poszczególne lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach objętych wnioskiem, w ujęciu tabelarycznym.

D. Remont lub przebudowa budynku mieszkalnego będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, powiatu, organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadającego status organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa, albo części takiego budynku, gdy remont lub przebudowa dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu, jeżeli beneficjent wsparcia uzyskał prawo do premii remontowej, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, i realizuje przedsięwzięcie remontowe, o którym mowa w art. 2 pkt 3 tej ustawy, w budynku, w którym znajdują się te lokale mieszkalne - zakres informacji taki jak w lit. C.

E. Zmiana sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, powiatu, organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadającego status organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa, albo części takiego budynku, wymagająca dokonania remontu lub przebudowy - zakres informacji taki jak w lit. A.

F. Kupno lokali mieszkalnych, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego:

1)
adresy nabywanych lokali lub budynków;
2)
liczba nabywanych lokali mieszkalnych;
3)
łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych nabywanych w ramach przedsięwzięcia, bez pomieszczeń przynależnych 10 ;
4)
łączna powierzchnia użytkowa przeznaczona na zaspokajanie potrzeb osób starszych, nieobejmująca powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych dla seniorów 11 ;
5)
łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych nabywanych w ramach przedsięwzięcia, wraz z pomieszczeniami przynależnymi 12
6)
koszt przedsięwzięcia lub przewidywany koszt przedsięwzięcia 13 .

G. Kupno lokali mieszkalnych, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego, połączone z remontem tych lokali lub budynku mieszkalnego - zakres informacji taki jak w lit. F oraz informacja o łącznej powierzchni użytkowej remontowanych lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi oraz innych pomieszczeń znajdujących się w budynku lub powstających w budynku, nieobjętych finansowym wsparciem.

H. Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny budowy budynku:

1)
adres nieruchomości;
2)
liczba lokali mieszkalnych na wynajem w budynku tworzonych z udziałem gminy albo związku międzygminnego;
3)
liczba tworzonych mieszkań chronionych w budynku;
4)
liczba wszystkich lokali mieszkalnych w budynku;
5)
łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych, tworzonych w ramach przedsięwzięcia, bez pomieszczeń przynależnych 14 ;
6)
łączna powierzchnia użytkowa przeznaczona na zaspokajanie potrzeb osób starszych, nieobejmująca powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych dla seniorów 15 ;
7)
łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych, tworzonych w ramach przedsięwzięcia, wraz z pomieszczeniami przynależnymi 16 ;
8)
przewidywany koszt przedsięwzięcia 17 ;
9)
łączna powierzchnia użytkowa lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi oraz innych pomieszczeń znajdujących się lub powstających w budynku, nieobjętych finansowym wsparciem.

I. Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny remontu lub przebudowy budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku - zakres informacji taki jak w lit. H.

J. Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny zmiany sposobu użytkowania budynku albo części takiego budynku, jeżeli taka zmiana wymaga dokonania remontu lub przebudowy - zakres informacji taki jak w lit. H.

K. Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny, remontu lub przebudowy całości albo części budynku mieszkalnego, będącego własnością społecznej inicjatywy mieszkaniowej, której jedynym właścicielem jest gmina, jeżeli ten remont lub ta przebudowa nie dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu - zakres informacji taki jak w lit. H, a w przypadku przedsięwzięcia obejmującego remont lub przebudowę części kilku budynków - uzupełniony o adres każdego z budynków, koszt przedsięwzięcia i powierzchnię w rozbiciu na poszczególne lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach objętych wnioskiem, w ujęciu tabelarycznym.

V. 

B. Charakterystyka przedsięwzięcia określonego w art. 4 ustawy

A. Budowa budynku na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu wieczystym gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego, organizacji pozarządowej albo podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
1.
Noclegownia:
1)
adres nieruchomości;
2)
nowa powierzchnia użytkowa noclegowni w m2, w tym w pomieszczeniach noclegowych w m2;
3)
nowa powierzchnia użytkowa niestanowiąca noclegowni;
4)
nowa liczba miejsc w pomieszczeniach noclegowych;
5)
dotychczasowa powierzchnia użytkowa noclegowni w m2, w tym w pomieszczeniach noclegowych w m2;
6)
całkowita liczba miejsc w pomieszczeniach noclegowych, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, w podziale na poszczególne pomieszczenia noclegowe.
2.
Schronisko dla osób bezdomnych:
1)
adres nieruchomości;
2)
nowa powierzchnia użytkowa schroniska dla osób bezdomnych w m2, w tym powierzchnia mieszkalna w m2, w tym w pomieszczeniach mieszkalnych w m2;
3)
nowa powierzchnia użytkowa niestanowiąca schroniska dla osób bezdomnych;
4)
nowa liczba miejsc w pomieszczeniach mieszkalnych;
5)
dotychczasowa powierzchnia użytkowa schroniska dla osób bezdomnych w m2, w tym powierzchnia mieszkalna w m2, w tym w pomieszczeniach mieszkalnych w m2;
6)
całkowita liczba miejsc w pomieszczeniach mieszkalnych, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, w podziale na poszczególne pomieszczenia mieszkalne.
3.
Ogrzewalnia:
1)
adres nieruchomości;
2)
nowa powierzchnia użytkowa ogrzewalni w m2;
3)
nowa powierzchnia użytkowa niestanowiąca ogrzewalni;
4)
nowa liczba miejsc w ogrzewalni;
5)
dotychczasowa powierzchnia użytkowa ogrzewalni w m2;
6)
całkowita liczba miejsc w ogrzewalni, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.
4.
Dostosowanie do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975 i 1079) (podjazdy lub platformy dla wózków, ciągi komunikacyjne w budynku wolne od barier poziomych i pionowych zapewniające dostęp na wszystkie kondygnacje użytkowe, w tym windy lub inne rozwiązania architektoniczne zwiększające dostępność architektoniczną budynku).

B. Remont lub przebudowa budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi, będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego, organizacji pozarządowej albo podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo części takiego budynku - zakres informacji taki jak w lit. A.

C. Remont lub przebudowa budynku mieszkalnego, będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego, organizacji pozarządowej albo podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo części takiego budynku, jeżeli budynek mieszkalny albo jego część nie są zamieszkane - zakres informacji taki jak w lit. A.

D. Zmiana sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego, organizacji pozarządowej albo podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo części takiego budynku, wymagająca dokonania remontu lub przebudowy - zakres informacji taki jak w lit. A.

E. Remont, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa istniejącej noclegowni, istniejącego schroniska dla osób bezdomnych lub istniejącej ogrzewalni, w wyniku których nastąpi dostosowanie noclegowni, schroniska dla osób bezdomnych lub ogrzewalni do standardów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zakres informacji taki jak w lit. A.

V. 

C. Charakterystyka przedsięwzięcia określonego w art. 5c ustawy

Budowa lub przebudowa infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej:
1)
adres nieruchomości;
2)
łączna powierzchnia użytkowa tworzonej infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej;
3)
przewidywany koszt przedsięwzięcia;
4)
informacje o przedsięwzięciu lub inwestycji, z którymi powiązana jest realizacja przedsięwzięcia infrastrukturalnego, o którym mowa w art. 5c ustawy, w tym numer księgi wieczystej i adres nieruchomości, na której znajduje się albo będzie realizowane przedsięwzięcie lub inwestycja, z którymi powiązana jest realizacja przedsięwzięcia infrastrukturalnego.

VI. 

Dodatkowe informacje o przedsięwzięciu

A. Oświadczenie beneficjenta wsparcia, że przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 ustawy. W przypadku, o którym mowa w art. 5, art. 5a i art. 5c ust. 2 ustawy, powyższe oświadczenie składa także inwestor.

B. Oświadczenie beneficjenta wsparcia, że przedsięwzięcie nie jest realizowane przy udziale finansowania zwrotnego, o którym mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa - w przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia jest związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy.

C. Oświadczenie beneficjenta wsparcia, że przedsięwzięcie nie jest lub jest realizowane przy udziale finansowania zwrotnego, o którym mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, i że wysokość środków publicznych przekazanych inwestorowi na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem z udziałem gminy albo związku międzygminnego z tytułu finansowego wsparcia udzielanego na zasadach określonych w ustawie oraz finansowania zwrotnego nie przekracza dopuszczalnej wysokości rekompensaty, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy - w przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia jest związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.

D. Oświadczenie beneficjenta wsparcia, że w lokalach mieszkalnych pozyskanych przy udziale finansowego wsparcia na podstawie ustawy zostanie albo nie zostanie zainstalowane wyposażenie, o którym mowa w art. 6b ustawy (z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy), ze wskazaniem przyczyny braku jego instalacji. W przypadku, o którym mowa w art. 5 i art. 5a ustawy, powyższe oświadczenie składa także inwestor.

E. Oświadczenie beneficjenta wsparcia, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy (z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy).

F. Zestawienie kosztów potwierdzające planowane koszty przedsięwzięcia, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wartości netto i brutto oraz ze wskazaniem wysokości przyjętej stawki podatku od towarów i usług.

G. Informacja o sposobie wyodrębnienia kosztów przedsięwzięcia, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, z kosztów dotyczących budynku lub części budynku, z podaniem procentowego ich udziału w całości kosztów - w przypadku gdy w budynku lub części budynku, w których w wyniku realizacji przedsięwzięcia powstaną lokale mieszkalne, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, znajdują się lub powstaną również lokale nieobjęte finansowym wsparciem.

H. Oświadczenie beneficjenta wsparcia, że przysługuje mu albo nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z tym przedsięwzięciem lub zwrot tego podatku (z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy). W przypadku, o którym mowa w art. 5 i art. 5a ustawy, powyższe oświadczenie składa inwestor.

I. Oświadczenie beneficjenta wsparcia, że gmina została dotknięta skutkami powodzi - w przypadku ubiegania się wnioskodawcy o podwyższenie finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

J. Liczba lokali mieszkalnych uszkodzonych lub zniszczonych na terenie gminy w wyniku powodzi - w przypadku ubiegania się wnioskodawcy o podwyższenie finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

K. Liczba wszystkich lokali mieszkalnych istniejących na terenie gminy w dniu poprzedzającym wystąpienie powodzi - w przypadku ubiegania się wnioskodawcy o podwyższenie finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

L. Procentowy udział łącznej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych tworzonych w ramach przedsięwzięcia, przeznaczonych dla osób, które utraciły lokal lub budynek mieszkalny na skutek powodzi, bez pomieszczeń przynależnych, w łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali tworzonych w ramach przedsięwzięcia, bez pomieszczeń przynależnych - w przypadku ubiegania się wnioskodawcy o podwyższenie finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi 18 .

M. Wykaz lokali mieszkalnych, których uszkodzenie lub zniszczenie w wyniku powodzi powoduje ubieganie się gminy lub jednoosobowej spółki gminnej o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia osobom, które utraciły lokal lub budynek mieszkalny na skutek powodzi - w przypadku ubiegania się wnioskodawcy o podwyższenie finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

N. Oświadczenie, że beneficjent wsparcia ubiega się o finansowe wsparcie na przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, którego przedmiotem zakupu są byłe mieszkania zakładowe, wraz z ich wykazem, których lokatorami są:

1)
osoby, które przed dniem 7 lutego 2001 r. były pracownikami przedsiębiorstwa państwowego lub spółki handlowej, w których Skarb Państwa był podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 i 2140 oraz z 2022 r. poz. 872 i 1488);
2)
zstępni, wstępni, małżonek lokatora, osoby przysposabiające lokatora i przysposobione przez niego oraz osoby, które pozostawały z lokatorem w faktycznym wspólnym pożyciu, zamieszkujące z lokatorem w chwili jego śmierci, którzy wstąpili w stosunek najmu po śmierci osób wskazanych w pkt 1.

O. Oświadczenie beneficjenta wsparcia, że przedsięwzięcie jest lub nie jest objęte gminnym programem rewitalizacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485).

P. Oświadczenie inwestora innego niż gmina i związek międzygminny, że tworzone lokale mieszkalne na wynajem będą wynajmowane i użytkowane na zasadach wskazanych w art. 7a-7f ustawy - w przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia jest związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.

Q. Oświadczenie beneficjenta wsparcia, że inwestor, któremu powierzy się świadczenie usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym, świadczyć będzie usługę polegającą na najmie lokali mieszkalnych na warunkach określonych w art. 7a-7e ustawy - w przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia jest związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.

R. Oświadczenie beneficjenta wsparcia o przeznaczeniu części lokali dla rodzin z dziećmi posiadającymi zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329).

S. Oświadczenie beneficjenta wsparcia, że:

1)
przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (Dz. U. poz. 457) albo
2)
wobec przedsięwzięcia nie stosuje się standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat, zgodnie z § 2 pkt 1 lub 2 lub 3 lub 4 19  tego rozporządzenia.

W przypadku, o którym mowa w art. 5 i art. 5a ustawy, powyższe oświadczenie składa także inwestor.

T. Oświadczenie beneficjenta wsparcia, że przedsięwzięcie spełnia standardy, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 4 ustawy.

U. Oświadczenie beneficjenta wsparcia, że finansowe wsparcie, o którym mowa w art. 3, art. 5 i art. 5a ustawy, jest udzielane na przedsięwzięcie, w wyniku którego powstaną lokale mieszkalne, których docelową grupę najemców będą stanowić również osoby starsze, o których mowa w art. 5b ustawy - w przypadku, gdy finansowe wsparcie ma być udzielone także na utworzenie dodatkowych powierzchni użytkowych przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb osób starszych.

W. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5c ustawy, oświadczenie beneficjenta wsparcia, że w ramach przedsięwzięcia występuje bądź nie występuje pomoc publiczna.

X. Oświadczenie gminy potwierdzające, że beneficjent wsparcia, będący jednoosobową spółką gminną, jest spółką, której gmina powierzyła realizację zadania własnego w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 5a lit. b ustawy - w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 albo art. 4 ustawy.

Y. Oświadczenie beneficjenta wsparcia lub inwestora o posiadaniu prawa własności lub użytkowania wieczystego lub dzierżawy lub użyczenia gruntu, na którym jest realizowane przedsięwzięcie, albo o posiadanym prawie własności budynku lub części budynku (w tym lokali), w którym jest realizowane przedsięwzięcie, albo o posiadanym prawie własności lub użytkowania wieczystego gruntu (dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy).

Z. Oświadczenie beneficjenta wsparcia, że przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 1 pkt 1 lub art. 5c ustawy, obejmuje pełen zakres zamierzenia budowlanego lub że nie obejmuje pełnego zakresu zamierzenia budowlanego.

ZA. Oświadczenie beneficjenta wsparcia, że przedsięwzięcie obejmuje albo nie obejmuje budowy przyłączy do sieci wodnokanalizacyjnej, energetycznej, gazowej, cieplnej, sanitarnej i teletechnicznej.

ZB. Oświadczenie beneficjenta wsparcia, że w każdym budynku lub w każdej wydzielonej w pionie odrębnej części takiego budynku zaprojektowano dźwig przystosowany do przewozu mebli, chorych na noszach i osób niepełnosprawnych.

ZC. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 5c ustawy, oświadczenie beneficjenta wsparcia, złożone na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783 i 1846) oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w tym projektu budowlanego, a w przypadku gdy planowany zakres robót budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowę - dokumentacji, o której mowa w art. 30 ust. 2-3, 4b i 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, o:

1)
numerze działek ewidencyjnych, na których będą budowane budynki wraz ze związanymi z nimi obiektami i urządzeniami w ramach zamierzenia budowlanego;
2)
liczbie budynków przewidzianych do realizacji w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu wykonania robót budowlanych, decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia budowlanego lub wniosku o wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia budowlanego;
3)
liczbie kondygnacji naziemnych w budynkach przewidzianych w ramach zamierzenia budowlanego, w tym kondygnacji naziemnych i podziemnych (w przypadku różnej liczby kondygnacji, należy wskazać je dla każdego budynku osobno);
4)
tym, czy w każdym budynku oraz każdej wydzielonej w pionie odrębnej części budynku zaprojektowano dźwig przystosowany do przewozu mebli, chorych na noszach i osób niepełnosprawnych (jeżeli nie w każdym - należy wskazać, w których budynkach zostały zaprojektowane i w jakiej liczbie);
5)
łącznej powierzchni użytkowej pomieszczeń przynależnych, rozumianych jako tzw. komórki lokatorskie przynależne do lokali mieszkalnych;
6)
powierzchni użytkowej zaprojektowanych w ramach zamierzenia budowlanego lokali użytkowych.
7)
łącznej liczbie realizowanych stanowisk postojowych lub garaży znajdujących się w budynkach mieszkalnych i wielopoziomowych i o minimalnej liczbie tych stanowisk i garaży wynikającej z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy z określeniem lokalizacji stanowisk postojowych lub garaży.

VII. 

Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, podpisane przez:

1)
w przypadku gminy - wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
2)
w przypadku związku międzygminnego - zarząd związku;
3)
w przypadku powiatu - starostę;
4)
w przypadku jednoosobowej spółki gminnej, organizacji pozarządowej albo podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki i organizacji (należy dołączyć aktualny dokument potwierdzający uprawnienia).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAKRES INFORMACJI, JAKIE ZAWIERA WNIOSEK O FINANSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE AKTUALIZACJI KWOTY FINANSOWEGO WSPARCIA

I. 

Dane wnioskodawcy

A. Beneficjent wsparcia (gmina, jednoosobowa spółka gminna, której gmina powierzyła realizację zadania własnego w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, z wyjątkiem społecznych inicjatyw mieszkaniowych, albo zadania związanego z infrastrukturą techniczną lub infrastrukturą społeczną, powiat, związek międzygminny, organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812), zwana dalej "organizacją pozarządową", podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

B. Nazwa.

C. Adres, w tym adres ePUAP.

D. Adres do korespondencji (jeżeli inny niż w lit. C), w tym adres ePUAP.

E. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), a dla podmiotów innych niż gmina, powiat lub związek międzygminny - numer KRS.

F. Imię i nazwisko, służbowy numer telefonu oraz służbowy adres poczty elektronicznej osoby bezpośrednio prowadzącej sprawę.

G. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 5c ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377 i 1561), zwanej dalej "ustawą" - nazwa, adres, w tym adres ePUAP, numery REGON, NIP i KRS inwestora.

H. Numer rachunku bankowego beneficjenta wsparcia, na który zostanie przekazane finansowe wsparcie.

II. 

Dane dotyczące realizowanego przedsięwzięcia

Informacja o oznakowaniu umowy o finansowe wsparcie, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy (znak, data zawarcia).

III. 

Inne

A. Wnioskowana kwota finansowego wsparcia, o której mowa w art. 13 ust. 8 ustawy (w zł), w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5c ustawy, również w podziale na poszczególne zadania własne gminy, wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 2, 3, 4-6, 8-10 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), lub zadania publiczne powiatu, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-3, 6, 7, 8 i 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526).

B. Zaktualizowana przewidywana struktura finansowania przedsięwzięcia, z podziałem na środki własne inwestora (w tym wartość gruntu stanowiącego własność albo będącego w użytkowaniu wieczystym inwestora w przypadku, gdy z realizacją przedsięwzięcia jest związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy) i środki własne beneficjenta wsparcia, wsparcie finansowe na podstawie ustawy, wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, o którym mowa w art. 33l ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561), oraz inne źródła (kwoty oraz udział procentowy).

IV. 

Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, podpisane przez:

1)
w przypadku gminy - wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
2)
w przypadku związku międzygminnego - zarząd związku;
3)
w przypadku powiatu - starostę;
4)
w przypadku jednoosobowej spółki gminnej, organizacji pozarządowej albo podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki i organizacji (należy dołączyć aktualny dokument potwierdzający uprawnienia).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

FORMULARZ, NA KTÓRYM DOKONUJE SIĘ ROZLICZENIA FAKTYCZNIE PONIESIONYCH KOSZTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA

wzór
1 Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).
2 Stopa bazowa obliczana zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2008/C 14/02) (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6).
3 Stopa swap obliczana dla celów realizacji decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2012, str. 3).
4 Stopa bazowa obliczana zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2008/C 14/02) (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6).
5 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni, tymczasowych pomieszczeń, komunalnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej (Dz. U. poz. 595), które traci moc z dniem 1 października 2022 r. zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych (Dz. U. poz. 1561).
6 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812 i 1967.
7 Obliczona zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172, 975 i 1561).
8 Obliczona zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172, 975 i 1561).
9 Obliczona zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172, 975 i 1561).
10 Obliczona zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172, 975 i 1561).
11 Obliczona zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172, 975 i 1561).
12 Obliczona zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172, 975 i 1561).
13 Wlicza się tylko koszty, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy.
14 Obliczona zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172, 975 i 1561).
15 Obliczona zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172, 975 i 1561).
16 Obliczona zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172, 975 i 1561).
17 Nie wlicza się wartości lub kosztu nabycia gruntu. Wlicza się koszt wyposażenia lokalu, o którym mowa w art. 6b ustawy.
18 Stosuje się do obliczania wysokości maksymalnego finansowania wsparcia w przypadku, gdy przedsięwzięciem objęte jest tworzenie także lokali mieszkalnych nieprzeznaczonych dla osób, które utraciły lokal lub budynek mieszkalny w wyniku powodzi.
19 Należy wskazać konkretny punkt przepisu § 2 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat, który jest podstawą prawną niestosowania standardów.