Rozdział 4 - Przepis przejściowy i końcowy - Finansowe wsparcie udzielane na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2854

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2022 r.

Rozdział  4

Przepis przejściowy i końcowy

§  8. 
Do przedsięwzięć, których dotyczą wnioski:
1)
złożone i zakwalifikowane do udzielenia finansowego wsparcia przed dniem wejścia w życie rozporządzenia,
2)
złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia

- stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem § 2 i § 4, w którym to zakresie stosuje się przepisy dotychczasowe.

§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2022 r. 5
5 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 września 2022 r. w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. poz. 2030), które traci moc z dniem 31 grudnia 2022 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (Dz. U. poz. 2456).