Art. 7. - [Odsetki spłacane w okresie stosowania dopłat] - Finansowe wsparcie rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.403 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  7.  [Odsetki spłacane w okresie stosowania dopłat]
1. 
W okresie stosowania dopłat odsetki spłacane przez kredytobiorcę są równe kwocie odsetek naliczonych przez instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów w oparciu o stopę procentową pomniejszonej o dopłatę należną za okres naliczenia odsetek.
1a.  1
 Dopłata, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż kwota odsetek należnych instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów z tytułu spłaty raty odsetkowej lub kapitałowo-odsetkowej kredytu preferencyjnego.
2. 
Instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów, na wniosek kredytobiorcy, jest obowiązana do poinformowania go o łącznej wysokości zastosowanych dopłat.
1 Art. 7 ust. 1a dodany przez art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.