[Czas trwania umowy najmu lokalu mieszkalnego utworzonego z udziałem gminy albo związku międzygminnego] - Art. 7b. - Finansowe... - Dz.U.2022.377 t.j. - OpenLEX

Art. 7b. - [Czas trwania umowy najmu lokalu mieszkalnego utworzonego z udziałem gminy albo związku międzygminnego] - Finansowe wsparcie niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.377 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  7b.  [Czas trwania umowy najmu lokalu mieszkalnego utworzonego z udziałem gminy albo związku międzygminnego]
1. 
W przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia było związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2, umowa najmu lokalu mieszkalnego utworzonego z udziałem gminy albo związku międzygminnego może być zawarta wyłącznie na czas oznaczony, nie krótszy niż 5 lat.
2. 
W przypadku wygaśnięcia umowy najmu, o której mowa w ust. 1, inwestor na wniosek dotychczasowego najemcy zawiera z nim kolejną umowę najmu, jeżeli spełnia on warunki określone w art. 7a ust. 1. Do wniosku dołącza się wydane przez gminę albo związek międzygminny zaświadczenie potwierdzające spełnianie tych warunków. Przepisy art. 7a ust. 2-7 stosuje się.
3. 
Gmina albo związek międzygminny, najpóźniej w terminie dwóch miesięcy przed dniem wygaśnięcia umowy najmu, o której mowa w ust. 1, lub kolejnej umowy najmu, o której mowa w ust. 2, informuje dotychczasowego najemcę o konieczności złożenia wniosku o zawarcie kolejnej umowy najmu oraz uzyskania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2.