Art. 5b. - [Wsparcie na utworzenie dodatkowych powierzchni użytkowych przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb osób starszych] - Finansowe wsparcie niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.304 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2024 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  5b.  [Wsparcie na utworzenie dodatkowych powierzchni użytkowych przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb osób starszych]
1. 
Jeżeli finansowe wsparcie, o którym mowa w art. 3, art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a i art. 5a, jest udzielane na przedsięwzięcie, w wyniku którego powstaną lokale mieszkalne, których docelową grupę najemców będą stanowić również osoby starsze w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705), finansowe wsparcie jest udzielane także na utworzenie dodatkowych powierzchni użytkowych przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb tych osób.
2. 
W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a, koszty związane z utrzymaniem dodatkowych powierzchni użytkowych, o których mowa w ust. 1, ponoszą najemcy w częściach równych, z uwzględnieniem art. 7c.