[Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji] - Art. 75a. - Finansowanie zadań... - Dz.U.2021.1930 t.j. - OpenLEX

Art. 75a. - [Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji] - Finansowanie zadań oświatowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1930 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 sierpnia 2022 r.
Art.  75a.  5 [Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji]

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w celu realizacji zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania może udzielić dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji związanych z:

1)
realizacją programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 90x ustawy o systemie oświaty;
2)
zakupem nieruchomości oraz budową lub dostosowaniem obiektów, niezbędnych dla rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek;
3)
wyposażeniem przedszkoli, szkół lub placówek.
5 Art. 75a dodany przez art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.