[Środki finansowe przeznaczane na programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez ministra] - Art. 73a. - Finansowanie zadań... - Dz.U.2021.1930 t.j. - OpenLEX

Art. 73a. - [Środki finansowe przeznaczane na programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez ministra] - Finansowanie zadań oświatowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1930 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 sierpnia 2022 r.
Art.  73a.  [Środki finansowe przeznaczane na programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez ministra]
1. 
Na programy i przedsięwzięcia, o których mowa w art. 90w ustawy o systemie oświaty, przeznacza się środki finansowe na oświatę i wychowanie.
2. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje środki finansowe w ramach programów i przedsięwzięć na podstawie umowy.
3.  3
 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić jednostce organizacyjnej podległej temu ministrowi lub przez niego nadzorowanej zawieranie i rozliczanie umów, o których mowa w ust. 2.
4. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację dotyczącą środków finansowych przyznanych w ramach programu albo przedsięwzięcia obejmującą:
1)
nazwy podmiotów, które otrzymały środki finansowe;
2)
wysokość przyznanych środków finansowych.
5. 
Do przyznawania środków finansowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491).
3 Art. 73a ust. 3 zmieniony przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.